Annons
Den ökande koldioxidhalten i luften leder inte bara till en ökad växthuseffekt – utan även till att haven försuras. Nu har forskare vid University of Adelaide i Australien visat att detta kommer att påverka hajarna negativt. Studien gjordes på port jacksonhajen ( Heterodontus portusjacksoni ) som lever utanför Australiens sydkust. Genom att studera hajarna i stora tankar, med möjlighet att reglera försurningsgraden och temperaturen, kunde forskarna se att hajarnas förmåga att upptäcka byten försämras när surheten ökar. I vissa fall hade hajarna till och med svårt att identifiera själva bytet...
Globala och regionala kurvor över mödradödlighet, som innebär dödsfall relaterat till gravididet eller förlossning. De skuggade områdena längs kurvorna anger 80-procentiga osäkerhetsintervaller. Notera de olika skalorna på y-axlarna. Bild: The Lancet Den globala mödradödligheten sjönk från 385 per 100 000 födslar och år 1990 till 216 år 2015. Det handlar i absoluta tal om att antalet kvinnor som dött i barnsäng har minskat från 532 000 om året till 303 000 om året. Den största minskningen har skett i Östasien. Idag är mödradödligheten främst koncentrerad till ett antal länder i Afrika söder...
Trots allt man kan läsa om ökad homofobi på flera platser i världen, så är den globala trenden mycket tydlig – toleransen ökar. I en ny studie analyseras hur synen på sexuell frihet har förändrats de senaste decennierna. Forskarna har använt enkät- och intervjudata från World values survey, där hundratusentals människors attityder har kartlagts sedan början av 1980-talet. Där framgår att fler och fler värdesätter självbestämmande över den egna kroppen, fri abort och lagar mot diskriminering av homosexuella. Den utvidgade sexuella friheten hänger ihop med vad forskarna kallar den andra...
En Londontaxi med nummer 1729 gav upphov till en legendarisk talserie. Numret blev omtalat 1918 då den geniförklarade indiska matematikern Srinivasa Ramanujan påpekade dess märkliga egenskaper. Nu har matematiker vid Emory university i USA gått igenom Ramanujans gamla anteckningar som avslöjar att han även visade hur detta taxinummer är relaterat till elliptiska kurvor och de så kallade K3-ytorna. I dag utgör de grunden för både aritmetisk geometri och talteori och är nyckelstrukturer i fysikens strängteori och kvantmekanik. – Vi upptäckte att Ramanujan faktiskt uppfann K3-ytorna 30 år innan...
Den sista gemensamma förfadern för alla människoartade apor, det vill säga människoapor och gibbonapor, levde för 15-20 miljoner år sedan. Forskare och paleontologer har tidigare trott att de var stora till växten, baserat på fynd gjorda i Afrika av släktet Proconsul , som länge ansetts vara så nära en gemensam förfader man kommer. Men nu har ett fynd utanför Barcelona i Spanien visat att så kanske inte är fallet. Benfragmenten från fyndplatsen tyder på att den sista gemensamma förfadern kan ha varit mindre lik en människoapa och mer gibbonlik. Dock är den nyupptäckta arten inte den gemsamma...
Det gick bra för Hyung-In Moon, sydkoreansk forskare i medicinalväxter. Han skickade in vetenskapliga artiklar till The Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry som tacksamt tog emot hans tips om kvalificerade fackgranskare. Fackgranskarna mejlade snabbt sitt bifall till tidskriften, som publicerade artiklarna. Det enda märkliga var att granskningen gick så fort. En utredning för tre år sedan avslöjade orsaken : fackgranskarna var påhittade personer med e-postkonton som Hyung-In Moon hade registrerat. Han granskade helt enkelt sig själv. Sedan dess har vetenskapliga tidskrifter...
Genom att låta drygt 1300 personer från fem länder ange var på kroppen de tycker att det är okej att bli fysiskt berörda har ett finskt-brittiskt forskarlag tagit fram ett slags beröringsatlas. Inte helt oväntat visar det sig att de flesta låter sin partner ta på hela kroppen, varpå det tillåtna området minskar i takt med att det sociala avståndet ökar. Däremot finns tydliga könsskillnader. Både både män och kvinnor är mer öppna för beröring från kvinnor än från män. Kvinnor tillät i de flesta fall också beröring på större delar av den egna kroppen, jämfört med män. I linje med detta...
Brittiska forskare har studerat sammanlagt 135 deltagare i olika kurser anordnade av Storbritanniens motsvarighet till ABF. Efter ett kurstillfälle per vecka under sju månader hade gemenskapen ökat markant i samtliga grupper – oberoende av om de ägnade sig åt körsång, kreativt skrivande eller ämnen som textilt handarbete eller teckning. Men sångarna utmärkte sig. De bildade sociala band mycket snabbare än alla andra. – Vi såg en enorm ökning efter ett enda tillfälle, säger Eiluned Pearce, evolutionär antropolog vid University of Oxford i Storbritannien. Sång finns i alla samhällen. Eiluned...