Annons

demografi

Mellan 1990 och 2015 sjönk den globala mödradödligheten från 385 till 216, mätt per 100 000 födslar och år. Det handlar i absoluta tal om att antalet kvinnor som dött i barnsäng varje år har minskat från 532 000 till 303000. Den största minskningen har skett i Östasien. I dag är mödradödligheten främst koncentrerad till ett antal länder i Afrika söder om Sahara. Lägst siffra i världen har Finland (3 per 100 000 födslar och år), och högst har Sierra Leone (1 360 per 100000 födslar och år). Av de tio länder som har lägst mödradödlighet ligger alla utom Kuwait i Europa. Tydlig nedgång i hela...
I frågan om våld i hemmet är det ofta skillnad på teori och praktik: När 1 200 zambier, i Afrobarometer Round 6, tillfrågades om våld i hemmet svarade 87 procent att de var emot våld mot kvinnor, och 60 procent sade sig vara emot fysisk bestraffning av barn. Män och kvinnor, stadsbor och landsortsbefolkning – alla var samstämmigt emot. Men när Zambia Demographic and Health Survey 2013/14 frågade om våld i hemmet svarade 47 procent av alla kvinnor att de utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld av sin nuvarande eller tidigare partner. Det vanligaste var att de blivit slagna. 31...
Megastaden Kairo är en av de städer som växer snabbast i världen, här sedd från den internationella rymdstationen ISS. Nu vill den egyptiska regeringen anlägga en ny huvudstad. Enligt förslaget vill den administrativa ledningen flytta till en plats mitt i öknen, 4,5 mil öster om Kairo. Förutom regeringsbyggnader ska bostäder för cirka fem miljoner människor byggas. Enligt Egyptens bostadsminister, Mustafa Kamel Madbuli, ska levnadsstandarden i den nya staden bli högre än i Kairo. För att klassas som megastad ska ett storstadsområde ha en befolkning på över tio miljoner människor. Afrika har i...
När Tyskland var delat under efterkrigstiden uppstod en skillnad i medellivslängd mellan öst- och västtyskar, där västtyskar levde längre tack vare bättre ekonomi och bättre sjukvård. Efter återföreningen 1990 har skillnaderna successivt minskat, och är nu så gott som försvunna, enligt en forskningsrapport som publiceras i Kölner Zeitschrift für soziologie und sozialpsychologie . För tjugo år sedan blev kvinnor från före detta Västtyskland i genomsnitt drygt ett år äldre än kvinnorna i det forna Östtyskland. I dag är skillnaden endast två månader. För männen från öst och väst finns skillnaden...
I slutet av mars 2015 rapporterade Statistiska centralbyrån, SCB, att männen nu är fler än kvinnorna i Sverige. Vi har tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet sedan 1749, och under hela denna period har kvinnorna varit i majoritet. Men skillnaderna har minskat snabbt på senare år – till och med snabbare än väntat, eftersom SCB häromåret förutspådde att skiftet som nu skett skulle ske 2017. SCB spår även att trenden med allt fler män kommer att förstärkas de närmsta 50 åren. Detta förklaras delvis av att skillnaderna i medellivslängden mellan könen minskar – män lever nästan lika...
Ett barn som föds någonstans i världen i dag har en förväntad genomsnittlig livslängd på 72 år, vilket är en ökning med sju år sedan 1990. Orsaken är bland annat den minskade dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och infektioner, samt en minskad barnadödlighet. Att allt fler har rent dricksvatten spelar även in i denna utveckling. I Sverige har medellivslängden ökat från 78 år till nästan 82 år under samma period. Analysen bygger på projektet Global burden of disease – där hälsoutvecklingen i 188 länder mellan 1990 och 2013 har undersökts – och resultaten har publicerats i The Lancet ...