Annons

historia

Under folkvandringstiden präglades Centraleuropas slättland (i dagens Ungern) av hunnernas intåg österifrån. Hunnerna var boskapsskötande nomader från Centralasien, och den befolkning de mötte i Centraleuropa var huvudsakligen bönder. Nu har arkeologer från Cambridge University undersökt fem gravplatser från området där hunnerna trängde fram på 400-talet, för att se i vilken grad det skedde någon integration mellan de två grupperna. Detta har skett genom isotopanalys av ben och tänder som visat vilken diet de haft. Det visade sig att kosthållningen varierat både inom grupperna i varje...
Denna bok ger inblickar i den senaste forskningen om den judiske profeten Jesus. Vem var han egentligen, vilka var hans drivkrafter – och hur såg han på sig själv? De två svenska forskare vid Uppsala respektive Lunds universitet som skrivit boken diskuterar bland annat dessa frågor. Resultatet är angeläget och tankeväckande. Boken är inte helt lättläst, men ger djupa och för mig helt nya inblickar i såväl judiskt vardagsliv för 2 000 år sedan som forskningen om evangeliernas tillkomst. Undertiteln på boken är Berättelsen om en profet som misslyckades , och mycket tyder på att Jesus dödsdom i...
Historikern Martin Ericsson har undersökt 17 fall av kollektivt våld mot romer och resande i Sverige under perioden 1872–1955. Ofta handlade det om att grupper av romer och resande fördrevs, eller hindrades att slå sig ned i ett samhälle. Elva av fallen var riktade mot familjer som utpekades som ”tattare”. De övriga sex riktades mot ”zigenare”. Nästan alla angrepp skedde i södra Sverige, kring sekelskiftet. Men fyra av dem inträffade efter andra världskrigets slut. – Omkring sekelskiftet 1900 försökte många kringresande grupper bli bofasta i Sverige. Samtidigt försökte många kommuner till...
De två stora migrationer som format Europas befolkning under forntiden såg helt olika ut. Det framgår av en ny studie som baseras på dna-analyser av fynd från stenåldern och bronsåldern. Den första migrationen , som förde jordbruket från Mellanöstern till Europa för nästan 10 000 år sedan, bestod av män och kvinnor i en jämn fördelning. Men den andra migrationen för 5 000 år sedan, från stäpperna i norr och Kaspiska och Svarta havet västerut, bestod till nio tiondelar av män. – Det visar att det handlade om två helt olika processer, säger Mattias Jakobsson , professor i genetik vid Uppsala...
Aksel Sundström , statsvetare vid Göteborgs universitet, är en av forskarna som har utvecklat den globala databasen Women's political empowerment index, 1900–2012, inom projektet Varieties of Democracy . 1 | Vad är detta för index? – Det är ett försök att skatta hur mycket makt och möjligheter kvinnor har fått i ett visst land vid ett visst tillfälle. Det finns förstås andra index sedan tidigare, men de har fått en del kritik. Flera av dem har även utifrån denna kritik förändrat sina frågor och metoder, vilket gjort jämförelser över tid svårgenomförbara. 2 | Varför är ert index bättre? – Vi...
”År 2015, i skrivande stund det sista året med tillgängliga data, är kvinnors sjuktal 90 procent högre än mäns. Skillnaden är den största som observerats, inte bara sedan den allmänna sjukförsäkringens införande för dryga 60 år sedan utan sedan statistik över sjuktal började publiceras.” Det skriver Tobias Karlsson , forskare i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en ny studie av sjukskrivningar bland män och kvinnor under perioden 1901 till 2015. I början av hans undersökningsperiod, för drygt hundra år sedan, hade kvinnor och män ungefär samma antal sjukdagar. –...