Annons

nationalekonomi

Inom migrationsforskning talar man om push- and pull- faktorer. De förra driver människor att fly eller utvandra och kan vara krig, fattigdom eller något annat. De senare avgör vart man söker sig. I en ny studie har svenska forskare noterat att dåliga samhällsinstitutioner är en viktig push- faktor. Korruption, politisk instabilitet och dåligt företagsklimat driver bort människor, och på samma sätt attraherar länder med låg korruption , politisk stabilitet och bra företagsklimat migranter. Forskarna observerade att människor i fattiga länder med bra institutioner inte migrerade i så stor...
Intresset för ekonomisk rörlighet mellan generationer växer bland forskarna, och ett vanligt sätt att mäta detta är i vilken grad en son ”ärver” sin fars lönenivå. En stor likhet mellan en fars och sons löneläge i samma ålder indikerar liten social rörlighet, medan stora olikheter antyder att klassresor förekommer. En ny analys visar att de som hamnar högst och lägst i inkomstfördelningen hade en betydligt lägre rörlighet än de i mitten. Sannolikhetsfördelning av fäders och söners inkomster. Ju mörkare färg, desto högre sannolikhet att inkomstnivån ärvs. Sannolikheter längs diagonalen fångar...
Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen, enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner under åren 1990–2007. – Ja, vi hittade en så kallad tipping point på 3–4 procent. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån, säger Emma Neuman , nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Högutbildade och höginkomsttagare flyttar först, vilket leder till att den etniska segregeringen...
De flesta befäl i den svenska värnpliktsarmén var inte yrkesofficerare, utan värnpliktiga som fått befälsutbildning. De som valdes ut till befälselever vid mönstringen i 17-årsåldern hade högre kognitiva färdigheter än den majoritet som blev meniga. För att testa om den militära befälsutbildningen i sig påverkade den civila karriären så har nu forskare jämfört de som låg precis över och under brytpunkterna för de kognitiva kraven för att bli befälselev. På så sätt kan man analysera den militära befälsutbildningens effekter – och inte dra slutsatser av bakomliggande utbildningsnivå eller...
Aktieinnehav är det historiskt sett bästa långsiktiga sparandet. Men varför köper inte fler aktier för sina besparingar? Personer med hög IQ har oftare aktier än de med lägre IQ, om man jämför dem med likartad utbildning, ekonomi och socioekonomisk bakgrund. Men varför köper inte alla med hög IQ aktier om de har råd? Ett par forskare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har nu analyserat svenska mönstringsdata för att ta reda på detta. De har undersökt både kognitiv förmåga (”smarthet”) och psykisk funktionsförmåga (förmåga att hantera stress) och testat dessa två variabler mot...
Denna sida har hyllats av Hans Rosling och Steven Pinker, och ger hisnande visualiseringar av den globala utvecklingen i frågor som folkhälsa, fattigdom, utbildning, våld och liknande. Sajten är lärorik och spännande – och inget för nostalgiker. De flesta kurvor går åt rätt håll, domedagsprofeterna till trots. Bakom sajten står nationalekonomen Max Roser vid Oxford university.