Annons

samhällsvetenskap

Året var 1969. Framtidsforskning var på modet. Idén om att använda Forskning & Framstegs läsare som expertpanel om framtiden dök upp som ett privat initiativ, och redaktionen nappade: ”Forskning & Framstegs läsekrets torde utgöra en unik kunskapskälla” för ett sådant experiment, konstaterades i en osignerad ledare i F&F 1/1970, där läsekretsen inbjöds att delta genom att sända in en intresseanmälan. Våren 1970 skickades enkäter ut och våren 1971 sammanställdes resultaten. Omkring 10 000 arbetstimmar beräknas ha gått åt (mest tid lade expertpanelen ner). Arbetet presenterades som...
Eleverna i den svenska skolan har allt sämre kunskaper. De tendenser vi skolforskare sett i flera år fick sitt mediala genombrott när den senaste Pisa-studien offentliggjordes i början av december 2013 – med bottenbetyg för Sverige. Vilka elever det är som drabbats värst skiljer sig åt mellan olika ämnen. I matematik har främst de toppresterande försämrats, medan det i läsförståelse är de svagpresterande elevernas resultat som fallit. Samtidigt har betygen i de svenska skolorna blivit högre och högre, och svenska barn trivs enligt de undersökningar som gjorts bättre än någonsin i skolan...
En stor och växande majoritet, över 70 procent, har positiva erfarenheter av invandrare. Men en liten och växande grupp, nästan 6 procent, har extremt negativa erfarenheter. Allt färre är likgiltiga inför frågan. Så kan man sammanfatta årets Mångfaldsbarometer , där man mäter attityderna till etnisk mångfald. Annars är resultaten tämligen lika de vi rapporterat om tidigare år . Kvinnor är mer positiva än män, högutbildade mer positiva än lågutbildade, storstadsbor mer positiva än landsbygdsbor och yngre mer positiva än äldre. En stor majoritet, över 80 procent, menar dock att invandrare bör...
Gruppvåldtäkter skapar ofta stora rubriker, och när hovrätten nyligen frikände sex misstänkta gärningsmän i det så kallade Tenstafallet ledde det till omfattande protester och upprop på nätet. I detta fall hade sex unga män i tur och ordning sex med en 15-årig flicka som var instängd i ett rum. Gruppvåldtäkter är mycket ovanliga. Men exakt hur siffrorna ser ut vet vi inte, varken när det gäller dagens situation eller de senaste årens. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Våldtäkt mot personer 15 år och äldre , som avsåg 1995–2006. Enligt den har anmälningarna av ”...
Forskare vid Örebro universitet har undersökt om en person som en gång fått socialbidrag är mer sannolik att få det igen. Det är ett fenomen som kallas tillståndsberoende, där man kan mäta hur effekten avtar över tid. Studien bygger på ett slumpmässigt urval av drygt 16 000 individer i Sverige under åren 1990–99. Det visade sig att i fyra år efter att en person fått socialbidrag så finns en förhöjd risk att åter få bidrag. Denna tidsgräns är likadan för svenskfödda som för invandrade. Forskarna har delat upp resultaten på svenskfödda och utlandsfödda av den enkla anledningen att omfattningen...
I början av 1990-talet förlängdes de yrkesinriktade gymnasieprogrammen från två till tre år. Men en ny utvärdering visar att åtgärden inte har minskat arbetslösheten – snarare tvärtom. Idén testades redan i slutet av 1980-talet i ett antal kommuner, och det är dessa elever som nu har studerats. Forskarna har undersökt om de elever som då började på treåriga linjer har klarat sig bättre än jämförbara elever som började på tvååriga linjer. Eleverna följdes upp under åren 2008–2010. Det visade sig att arbetslösheten var lika hög oavsett om de hade gått två eller tre år i gymnasiet. I gruppen...