Annons

Kommenterat

Du har högre lön än du tror

Sen kommentar: Undersökningen skulle visa hur uppfattningen om relativ egen lön påverkar politiska åsikter. Det gör den. Men den har stora brister som underlag för helt andra slutsatser, t ex hur god uppfattning om egen relativ lön man har. Ex: Svaret är beroende på uppfattningen om andelen unga (löneuppgifterna avseer även 15-åringar). Så artkeln drar för långtgående slutsatser helt enkelt, sanna eller osanna.


Hållbar energi – inte förnybar energi

Jag vill påstå att bioenergin globalt inte är ett "begränsat" alternativ utan ett betydelsefullt och i de flesta länder ledande förnybart alternativ. Man kan visserligen påstå att omvandlingen av solenergi till kemiskt bunden bioenergi är låg per arealenhet, men å andra sidan finns det skogar, odlingsarealer och/eller biogena avfallsflöden i alla länder, och över mycket stora ytor. Man måste inte, som med t ex solceller, bygga ett "industriellt landskap" för att utvinna solenergin. Det gör att kostnaden för bioenergialternativ ofta är låg. En stor fördel är också att bioenergin ger direkt lagringsbar energi, till skillnad från solenergi och vindkraft.
När det gäller den svenska situationen bör bioenergin jämföra med "energianvändningen", inte "energitillförseln". Den senare inkluderar de två tredjedelar av kärnkraften som går ut i havet som spillvärme och som inte behöver ersättas med förnybar energi vid en omställning från icke-förnybart till förnybart. Om man beräknar bioenergins andel av den slutliga energianvändningen svarar den för cirka 33 procent idag, inte 22 procent. Under de senaste åren har andelen ökad med omkring en procentenhet per år, och den omställningen fortsätter.


Evigt liv?

Medellivslängden ökar drastiskt, inte bara i Sverige utan globalt. Det torde stå helt klart att vi människor kommer att leva allt längre. Vi kommer att framgångsrikt byta uttjänade organ och vi kommer att hitta motmedel mot allt fler sjukdomar. Cancer i alla former kommer med stor säkerhet att bekämpas helt. Men vi kommer att fortsätta att vara sårbara som individer. Jag skulle gissa att nyckelfrågor kommer att bli hur de som verkligen vill leva länge ska kunna skydda sig mot olyckor av olika slag och hur vi ska ställa oss relativt de som tröttnar och vill avsluta sina liv. Nettot blir ganska säkert en alltmer ökande global folkmängd. Men hur ska vi få detta att gå ihop med de problem vi samtidigt bygger åt oss själva; exempelvis kommer växthuseffekten och de lokala temperatur-och klimatförändringar som den medför att reducera den tillgängliga boytan. 


Evigt liv?

Med att evolutionen skulle "kopplas bort" avser jag att vetenskap och teknik nu har nått så långt och har en sådan tillväxthastighet att människans kortsiktiga möjligheter att påverka livsbetingelserna dominerar över evolutionens mer långsamma utveckling. Evolutionen har ju definitionsmässigt att göra med förändringar mellan generationer, så det skulle inte vara korrekt att säga att den utveckling som vi nu ser på det medicinska området utgör en del av evolutionen. Frågan är om inte transhumanisterna har rätt - vi kanske närmar oss "singulariteten"!  


Hållbar energi – inte förnybar energi

Förnybar energi som vindkraft och solenergi har ju sitt ursprung i fusionsreaktioner i solen och kommer därför att tillföras jorden i flera miljarder år.

Det känns onekligen hållbart. Men hållbarhetsproblematiken uppstår egentligen först när vi människor använder teknik för att "skörda" den förnybara energin. Jag tog vattenkraften som ett exempel; den är fantastisk när den är etablerad, men just konstruktionen av vattenkraftverk kan vara mycket problematisk ur hållbarhetssynpunkt. 


Hållbar energi – inte förnybar energi

Javisst är det så att det finns fel och brister med alla energislag. Och hållbarhet är ett mål som egentligen ingen energikälla helt når upp till. Vindkraften, en viktig energikälla, brister idag i hållbarhet eftersom de sällsynta jordartsmetaller som behövs för konstruktionen är just sällsynta. Men hållbarhet och ekonomi är de två viktigaste faktorerna vid bedömning av en energikällas användbarhet. Om energikällan är förnybar eller inte spelar egentligen ingen roll. Vad gäller bioenergi är det heller inte hållbarhetsfrågan som är mest problematiskt utan arealkraven; fotosyntesen klarar bara av att omvandla cirka en procent av den infallande solenergin till användbar energi. Per kvadratmeter är därmed solceller och vindkraft uppemot en faktor tio gånger effektivare. Och även för dem gäller att arealkraven är omfattande. Att Sverige har en stor andel bioenergi beror på att vi är ett stort och skogrikt land; nästan all bioenergi kommer från restprodukter från skogs- och massaindustrin. Bioenergi är, globalt sett, ett begränsat energialternativ. Redan när vi vandrar ner i Europa möts vi av befolkningstätheter 10-20 gånger högre än Sveriges, och av en infrastruktur som inte tillåter omfattande bioenergibidrag. Vad gäller Sverige, producerades enligt Energimyndigheten 127 av våra 578 Twh år 2012, vilket utgör 22 procent av energiproduktionen.  


Hållbar energi – inte förnybar energi

Förnybar energi syftar ju på att vart 12 - 20 år måste det gamla vindkraftverkets tas bort och ett nytt sättas upp då det gamla är utslitet. Sorgliga är att CO2 belastningen är större än avlastningen av egna framställningen. Ineffektiviteten är 93% därför måst extremt många vindkraftverk till för att tidvis täcka elbehovet i Sverige.
Ett kärnkraftverk är också förnybart fast produktionscykeln är kring 60 år, med en verkningsgrad av 45 - 50%.


Därför blir den snabbaste tvillingen yngre

Kommentar till "Tvilling paradoxen"

Einstein var en briljant man och relativitetsteorin har löst många fysikproblem och indirekt påverkat den praktiska tillämpningen av fysik i vår vardag.
Men det alla gärna glömmer är att relativitetsteorin är bristfällig och direkt felaktig i sin ansatts att tid är lika med rummet och ljus är en snabbaste informationsbäraren.
Faktum är att ingen teori är korrekt vilket Einsteins vän och kollega Curt Gödel som bevisade detta runt sekelskiftet.
Så om relativitetsteorin bevisligen är fel, "finns det då någon bättre teori som är mer exakt och som kan ersätta relativitetsteorin? "
Svaret på den frågan är självklart ett Ja!

Utan att raljera så vill jag påstå att lösningen är mycket enklare än man kanske kan tro.
Om man skippar ljuset som referensbärare av information och istället koncentrerar sig på mottagare och mätutrustning så inser man snabbt att "acceleration" är den gemensamma nämnaren och entitet som sammanbinder alla mätresultat.
Och jag menar verkligen alla mätresultat, det finns inget uppmätt som inte innebär acceleration på ett eller annat sätt.

Så acceleration är den gemensamma och universella entitet som existerar i hela universum, utan acceleration så finns ingen energi och heller ingen massa.
För utan acceleration finns ingen interaktion för att mäta energin eller massan och det vi inte kan mäta är bara fantasier eller i bästa fall teorier.

Harald Wallin Karlstad den 22 November 2014