Annons

arbetslivsforskning

De flesta befäl i den svenska värnpliktsarmén var inte yrkesofficerare, utan värnpliktiga som fått befälsutbildning. De som valdes ut till befälselever vid mönstringen i 17-årsåldern hade högre kognitiva färdigheter än den majoritet som blev meniga. För att testa om den militära befälsutbildningen i sig påverkade den civila karriären så har nu forskare jämfört de som låg precis över och under brytpunkterna för de kognitiva kraven för att bli befälselev. På så sätt kan man analysera den militära befälsutbildningens effekter – och inte dra slutsatser av bakomliggande utbildningsnivå eller...
Sverige har näst lägst främlingsfientlighet inom OECD-länderna, mätt i andelen som inte vill ha en utlänning till granne. Men samtidigt har vi ett av världens största sysselsättningsgap mellan infödda och utrikes födda. Hur går det ihop? Nationalekonomen Andreas Bergh vid Lunds universitet har undersökt saken och funnit flera viktiga men politiskt obekväma samband. De flesta svenska politiska partier är överens om hur man ska motverka det faktum att utlandsfödda har 2,19 gånger högre arbetslöshet än svenskfödda. Man vill satsa på utbildning bland invandrare samt motverka rasism och...
Forskare har via registerdata följt drygt 49 000 svenska män som mönstrade år 1969–70. Det visade sig att de som presterade lågt på intelligenstestet löpte större risk att bli arbetslösa eller att förtidspensioneras. – En tonårings IQ har ett starkt samband med hur yrkeslivet gestaltar sig fyra decennier senare, säger Andreas Lundin, forskare i yrkesmedicin vid Karolinska institutet, och delförfattare till studien . Även erfarenhet av ungdomsarbetslöshet har ett starkt samband med arbetslöshet senare i livet och risk för förtidspension: ”Ett tidigt misslyckande i arbetslivet i form av...
Så sent som i somras ställdes krav från intresseorganisationer om att alla kommuner borde erbjuda sommarjobb åt ungdomar i gymnasieåldern. Men nu har forskare undersökt om de kommunala sommarjobben har en långsiktig effekt. I Falun lottades vid slutet av 1990-talen de kommunala sommarjobben ut bland de sökande. Med utgångspunkt i detta har man nu jämfört om erfarenhet av kommunalt sommarjobb gav någon fördel på arbetsmarknaden. Tio år senare visade det sig att erfarenhet av kommunalt sommarjobb generellt inte gav högre lön eller underlättade att ta sig in på arbetsmarknaden. Dock kunde man se...
Barn "ärver" mycket av sina föräldrar – inkomstnivå, utbildningsnivå och liknande . Ny forskning visar att barn även ärver föräldrarnas sjukskrivningsbeteenden. Barn till föräldrar som varit sjukfrånvarande mer än 30 dagar i följd när barnet var i åldern 10–19 år, får som vuxna dubbelt så mycket långtidssjukfrånvaro som barn till föräldrar utan långtidssjukskrivningar. Sambandet är särskilt starkt för döttrar. Däremot ärvs inte ett föräldrabeteende som handlar om lite sjukfrånvaro – deras barn kan både ha lite och mycket sjukfrånvaro. Ett annat resultat är att barnen som vuxna ofta lever med...
Numera kan Arbetsförmedlingen klassa såväl kriminell bakgrund som övervikt, piercing eller bristande hygien som funktions­hinder. Det kan även handla om människor som inte vågar se andra i ögonen eller som på grund av nervositet inte förmår klara av en anställningsintervju. Eller de som bara har en udda personlighet. Det handlar alltså om en växande grupp individer som inte lever upp till arbetslivets mer eller mindre subtila krav. Andelen som får denna klassning har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Den socialmedicinska koden ”funktionshinder” sätts inte av läkare, utan av...