Annons

klimat

Kor som rapar har blivit sinnebilden för utsläpp av växthusgasen metan. Men den mänskliga aktivitet som släpper ut mest metan är utvinning av kol, olja och naturgas. Drygt 40 procent av de utsläpp som orsakas direkt av människor kommer därifrån, enligt beräkningar publicerade i Atmospheric Chemistry and Physics av klimatforskaren Lena Höglund-Isaksson. Hon är verksam vid IIASA, Internationella institutet för tillämpad systemanalys, i Wien. Jordbrukets totala utsläpp står för en nästan lika stor andel. Resten kommer från sophantering och avloppsvatten, och från förbränning av skörderester på...
Skogens jord fungerar som en kolsänka. Svampar och mikroorganismer bryter ner organiskt material till humusjord och lagrar på så sätt kol i jorden. Den rådande uppfattningen har varit att kolet i humuslagren härstammar från den så kallade fallförnan, exempelvis från blad och barr som faller till marken. Men de nya rönen visar att merparten av kolet lagras djupare ner i marken. Forskarna har konstaterat att 50–70 procent av jordmånens lagrade kol härstammar från förmultnande rötter och mykorrhizasvampar, som lever i symbios med rötterna. Humuslagret byggs alltså upp underifrån snarare än...
Tror du att klimatförändringarna är något som nu eller i framtiden påverkar oss i Sverige? Ja, absolut! Kvinnor 80 % Män 69 %
Hon läste fysik på universitetet i Helsingfors, fast hon gick på konstskola i gymnasiet – och spelade piano på konservatorium i Tammerfors. Nu får maken, som är trummis, stå för musikinslaget i Ilona Riipinens liv. Hon har bestämt sig för annat. För att vara ärlig så började hon läsa fysik för att det var lätt att komma in, utan inträdesprov. Sedan visade sig studierna vara tillräckligt utmanande för att hon skulle stanna kvar. Villkoret var att kunna göra nytta, och molnen och klimatfrågan blev vägen dit. Eller, mer exakt, partiklar i atmosfären. Partiklarna är en förutsättning för att...
Koromantiker finns det gott om. En äkta svensk sommar är inte bara smultron på strån, kvällsdopp i insjöar och abborrmete, det är också i högsta grad betande kor på en grön äng. Inte undra på att Bregottreklamen har varit så framgångsrik eller att böndernas jippo under senare år, kosläpp, har blivit en enorm publikmagnet. Men det finns ett allvar i koromantiken som går långt tillbaka i tiden. Vi kanske inte tänker på det med dagens välfyllda livsmedelsbutiker, men Sverige är fortfarande ett kargt land med kort odlingssäsong, med undantag av några öar av slättbygder. En sak växer dock riktigt...
När fossila bränslen, ved och annan biomassa förbränns ökar mängden föroreningar i luften. Därmed blir även halten av partiklar större. Något förenklat delar vi in partiklarna i två typer: vita och svarta. Både de vita och de svarta partiklarna ingår mer eller mindre i alla utsläpp. Det största bidraget till svarta partiklar kommer från den småskaliga och därför mindre effektiva eldningen av biobränslen. I Asien och Afrika bidrar även avbränning av jordbruksrester till stora utsläpp av svarta partiklar. De vita partiklarna kommer däremot till största delen från förbränning av kol och olja och...