Annons

klimat

Den första vetenskapligt granskade artikeln om utsläppsminskningar i pandemins spår publiceras i dag i Nature Climate Change . Bakom den står en internationell grupp av forskare som ingår i forskarnätverket Future Earth. − Den här studien visar att när vi gör stora restriktioner så får vi väldigt stora omedelbara effekter. Om alla länder hade haft sina strängaste restriktioner samma dag så hade vi minskat utsläppen med en fjärdedel, säger Erik Pihl som är klimatanalytiker på Future Earth. Omkring 17 procents minskning gällde de dagar då nedstängningen var som störst globalt, men om en del av...
En korallklump består av en stor mängd små nässeldjur inneslutna i hårda skal. Det finns också alger i korallen. Det är algerna som ger färg åt koraller. Vid sjukdomen korallblekning stöts algerna bort eller dör, korallerna blir då vita. Eftersom algerna bidrar med näring från sin fotosyntes kan blekta koraller svälta ihjäl. Korallblekning blir allt vanligare i takt med att de pågående klimatförändringarna höjer temperaturen i haven och bidrar till att värmeböljorna blir allt kraftigare. Forskare från Australien har undersökt om det går att tvinga fram värmeanpassningar hos algerna som lever...
Forskare vid VTI har räknat på de samhällsekonomiska vinsterna med elvägar, det vill säga vägar där fordon kan matas med el under körning på samma sätt som järnvägen. Slutsatsen är att en utbyggnad av elvägar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle löna sig. - Jag blev själv förvånad och trodde först vi räknat fel, men godstrafikflödena är väldigt koncentrerade till de här korridorerna, säger Maria Börjesson, professor vid VTI och en av författarna. Vinsterna fås genom minskade driftskostnader för lastbilarna samtidigt som utsläppen minskar. Totalt skulle koldioxidutsläppen från den tunga...
Svar: Det finns forskning, politiska initiativ och ursprungsfolk själva som arbetat med klimatförändringarnas inflytande på de arktiska ursprungsfolken. Sammanfattningsvis kan man säga att ursprungsfolken själva under lång tid försökt få världen att uppmärksamma de hot som de står inför. Detta inleddes långt innan klimatförändringarna blev en stor global politisk fråga. Bra översikter av det arktiska politiska arbetet kring dessa frågor är bland annat de rapporter och årsskrifter som ges ut av organisationen International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) i Köpenhamn. De finns på...
Det stämmer att både vindkraftverk och solceller påverkar luftens temperatur. Vindkraftverk bromsar vinden och runt rotorbladen skapas virvlar som leder till att en viss del av vindens rörelseenergi omvandlas till värmeenergi. På natten kan vindkraftverk även bidra till att varmare luft högre upp i atmosfären dras ner mot markytan. Båda effekterna bidrar till lokalt höjd temperatur. Enligt en studie av Keith et al. (2004) är denna temperaturhöjning i storleksordningen tusendels grader Celsius (°C) per terawatt (TW) installerad vindkraft. När det gäller solceller handlar påverkan i stället om...
Tillsammans med forskare från Brasilien, Tyskland och USA har Nils Droste tagit fram en modell för hur rika länder skulle kunna bidra till bevarande av natur utan att lägga sig i andra länders självbestämmande. En grundprincip är att regioner ska få ersättning i förhållande till hur stor andel skyddad mark de har, och ju starkare skydd desto mer betalt. − Sedan får de lokala myndigheterna avgöra hur pengarna används bäst. Kanske går de till att förbättra skolorna, det spelar ingen roll, på det här sättet blir skyddad natur ekonomiskt värdefull för dem som beslutar om den, säger Nils Droste...