Annons

klimat

Att skapa naturreservat är ett beprövat sätt för naturvårdare att bevara arter och ekosystem. Men på grund av de allt snabbare klimatförändringarna är det inte längre tillräckligt, menar Lauren Oakes vid Stanford university i USA, som lett en studie publicerad i Biological Conservation . När medeltemperaturen stiger ändras livsmiljön i reservaten, så att den inte längre passar för de arter som ska skyddas. Forskarna har bland annat studerat nutkacypressen ( Cupressus nootkatensis ), som växer längs Kanadas och Alaskas västkust. Den är beroende av ett tjockt snötäcke på vintern, som kan...
Ett internationellt forskarteam har lyckats beräkna den totala vikten av alla landväxter och även studerat hur växternas biomassa har förändrats under de senaste 20 åren. Analyserna visar att det fanns ungefär 362 miljarder ton landväxter vid millennieskiftet. Under perioden 1993–2002 minskade den totala växtbiomassan. Det berodde till stor del på skövling av tropisk regnskog. Men från 2003 och framåt har den totala växtmängden ökat med cirka 0,4 miljarder ton per år. Det finns flera orsaker till denna oväntade utveckling. Under det senaste decenniet har avverkningarna av de tropiska...
Uppfinningen: Den blå lysdioden Lysdiodens hjärta är inte större än ett sandkorn, och består av flera skikt av halvledarmaterialet galliumnitrid (GaN) och dess legeringar. I n-skiktet finns det många fria negativt laddade elektroner, medan det i p-skiktet saknas elektroner – där dominerar de positivt laddade hålen. Elektrisk spänning driver elektroner och hålen mot varandra och i mötet sänds ljus ut. Ljusets våglängd beror helt och hållet på halvledaren. Det blå ljuset ligger i den kortvågiga änden av regnbågen och kan bara alstras i vissa material. De två största utmaningarna, som ingen ­...
Kor som rapar har blivit sinnebilden för utsläpp av växthusgasen metan. Men den mänskliga aktivitet som släpper ut mest metan är utvinning av kol, olja och naturgas. Drygt 40 procent av de utsläpp som orsakas direkt av människor kommer därifrån, enligt beräkningar publicerade i Atmospheric Chemistry and Physics av klimatforskaren Lena Höglund-Isaksson. Hon är verksam vid IIASA, Internationella institutet för tillämpad systemanalys, i Wien. Jordbrukets totala utsläpp står för en nästan lika stor andel. Resten kommer från sophantering och avloppsvatten, och från förbränning av skörderester på...
Skogens jord fungerar som en kolsänka. Svampar och mikroorganismer bryter ner organiskt material till humusjord och lagrar på så sätt kol i jorden. Den rådande uppfattningen har varit att kolet i humuslagren härstammar från den så kallade fallförnan, exempelvis från blad och barr som faller till marken. Men de nya rönen visar att merparten av kolet lagras djupare ner i marken. Forskarna har konstaterat att 50–70 procent av jordmånens lagrade kol härstammar från förmultnande rötter och mykorrhizasvampar, som lever i symbios med rötterna. Humuslagret byggs alltså upp underifrån snarare än...
Tror du att klimatförändringarna är något som nu eller i framtiden påverkar oss i Sverige? Ja, absolut! Kvinnor 80 % Män 69 %