Annons

miljövård

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är gruvnäringen för Sverige vad oljan är för Norge. Staten lägger miljarder på verksamheten. Men i Kiruna, där en stor del av Sveriges gruvor finns, har marken börjat kollapsa och staden måste flyttas. Dammet målar landskapet svart. Mark och vatten förorenas, samtidigt som nya bolag vill öppna gruvor i orörd fjällmiljö. Gruvföretagen måste avsätta en summa pengar för att återställa landskapet. Men enligt David Berggård, gruvexpert på Länsstyrelsen i Norrbotten, kan ett landskap där gruvbrytning pågått inte återställas – förstörelsen är för stor. Marken...
Virkesproduktion, vattenrening och koldioxidfixering är några exempel på de ekosystemtjänster som utförs av våra skogar. Ett internationellt forskarteam med svenska deltagare har nu kunnat visa att olika trädarter utför olika ekosystemtjänster. I princip innebär det att ju flera trädarter skogen innehåller, desto fler ekosystemtjänster kan den utföra. Riksinventeringen av skog (RIS) är en rikstäckande inventering av skog och mark i Sverige. Forskarna använde RIS för att beräkna skogens artsammansättning i drygt 1 000 provytor. Sedan beräknade forskarna den mängd ekosystemtjänster som...
Utsläppen från oljeutvinning i Nordsjön påverkar torsk och kolja. Norska och svenska forskare har hittat rester av oljeprodukter i fiskarnas galla och kunde se negativa effekter på celler, inre organ och arvsmassa. Koncentrationerna av miljögifter i fiskar vid oljeplattformarna var lika höga som i fisk från kustnära vattnen i närheten av, till exempel, ett oljeraffinaderi. – Det är anmärkningsvärt att hitta så höga halter av gifter i fisk så långt ute till havs, säger Lennart Balk, som är forskare på Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och en av de svenska...
  •