Annons

miljövård

Så stor del av Afrikas bestånd av skogselefanter befaras ha försvunnit under det senaste decenniet. Tjuvjakt är den främsta orsaken till minskningen. Den illegala handeln med elfenben har ökat kraftigt till följd av en ökad efterfrågan på den asiatiska marknaden. Dessutom har skogselefanterna förlorat 30 procent av sitt utbredningsområde. Skogselefanten betraktas som en underart till den mera storvuxna, savannlevande afrikanska elefanten. Källa: PLOS ONE
Under rekordåret 1984 fångades hela 450 000 ton torsk i Östersjön. Då fanns där minst 600 000 ton lekmogen torsk. Tio år senare hade beståndet minskat med drygt 80 procent. Överfiske var sannolikt den främsta orsaken. Men en rad miljöfaktorer bidrog också till tillbakagången. Torsken äter skarpsill som i sin tur äter torskägg. Torskens minskning har medfört att antalet skarpsillar fördubblats i Östersjön, vilket sannolikt bromsar torskbeståndets tillväxt då ett större antal torskägg nu äts upp av skarpsill. Torskäggen är dessutom känsliga för salt- och syreförhållandena i vattnet. Torskäggen...
Att omgärda Afrikas lejonreservat med staket är en relativt kontroversiell bevarandeåtgärd. Staketen påverkar landskapens estetiska värden, är kostsamma och kan dessutom störa gräsätarnas säsongsbundna vandringar. Men en ny studie publicerad i tidskriften Ecology Letters visar att staketen erbjuder ett effektivt skydd för lejonbestånden, och att de är kostnadseffektiva. Ett internationellt forskarteam undersökte beståndsutvecklingen i ett 40-tal lejonreservat i 13 afrikanska länder. Ungefär hälften av reservaten var omgärdade av kraftiga viltstaket. Forskarnas beräkningar visade att...
Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är gruvnäringen för Sverige vad oljan är för Norge. Staten lägger miljarder på verksamheten. Men i Kiruna, där en stor del av Sveriges gruvor finns, har marken börjat kollapsa och staden måste flyttas. Dammet målar landskapet svart. Mark och vatten förorenas, samtidigt som nya bolag vill öppna gruvor i orörd fjällmiljö. Gruvföretagen måste avsätta en summa pengar för att återställa landskapet. Men enligt David Berggård, gruvexpert på Länsstyrelsen i Norrbotten, kan ett landskap där gruvbrytning pågått inte återställas – förstörelsen är för stor. Marken...
Virkesproduktion, vattenrening och koldioxidfixering är några exempel på de ekosystemtjänster som utförs av våra skogar. Ett internationellt forskarteam med svenska deltagare har nu kunnat visa att olika trädarter utför olika ekosystemtjänster. I princip innebär det att ju flera trädarter skogen innehåller, desto fler ekosystemtjänster kan den utföra. Riksinventeringen av skog (RIS) är en rikstäckande inventering av skog och mark i Sverige. Forskarna använde RIS för att beräkna skogens artsammansättning i drygt 1 000 provytor. Sedan beräknade forskarna den mängd ekosystemtjänster som...
Utsläppen från oljeutvinning i Nordsjön påverkar torsk och kolja. Norska och svenska forskare har hittat rester av oljeprodukter i fiskarnas galla och kunde se negativa effekter på celler, inre organ och arvsmassa. Koncentrationerna av miljögifter i fiskar vid oljeplattformarna var lika höga som i fisk från kustnära vattnen i närheten av, till exempel, ett oljeraffinaderi. – Det är anmärkningsvärt att hitta så höga halter av gifter i fisk så långt ute till havs, säger Lennart Balk, som är forskare på Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och en av de svenska...
  •