Annons

odling

Men författarna bortser från att många jordar för sin bördighet är beroende av tillförsel av mullämnen, vilket sker genom organisk gödsel och gröngödsling. Författarna förbigår hur vi kan säkerställa ett långsiktigt produktivt jordbruk även när den fossila energin och lättillgängliga näringsämnen, främst fosfat, blivit bristvaror. Förslaget om kemisk utvinning av närsalter från rötrester torde kräva betydande insatser av energi, vilket minskar energivinsten i produktionen av biogas. Bränns rötresterna medför det en kväveförlust som måste kompenseras med energislukande framställning av...
Om man ska producera samma mängd mat via ekologisk odling, vilket vi självklart vill, måste odlingsarealen följaktligen utökas kraftigt.
Kommersiella äppelodlare i USA, Schweiz, Italien och flera andra länder har länge hängt upp feromonremsor som sprider mycket låga halter av biologiska signalämnen i luften.
Det finns en djupt rotad föreställning om att det naturenliga är det eftersträvansvärda. Det gäller inte minst vår modernäring jordbruket.
Länge har man ansett att potatisen började odlas på flera ställen i norra Sydamerika, och att dagens potatis har flera historiska rötter.
I ett växthus i Umeå spirar genförändrade aspar som går i blom efter bara några veckor. En vanlig asp blommar först när den är bortåt 15 år gammal.