Annons

skolforskning

Gymnasieelever på fristående skolor presterar något sämre på de nationella proven än jämförbara elever vid kommunala gymnasier. Skillnaden är störst bland elever med låga grundskolebetyg, en grupp som oftare går på fristående gymnasieskolor. Samtidigt sker en generösare bedömning av elevernas prestationer på de fristående gymnasierna. Det framkommer vid en jämförelse mellan skolornas egna rättningar och en extern bedömning som Skolverket gjort av samma prov. Skillnaden är störst bland elever på studieförberedande program. Detta resultat bygger på över 48 000 nationella prov i svenska,...
Vi får rösta efter att vi fyllt 18 år i Sverige. Därför finns det ungdomar som är födda samma år och går i samma klass på gymnasiet där några får rösta vid ett val och andra inte, beroende på födelsedatumet. Forskare har nu jämfört kunskapsnivån hos ungdomar som fyllt 18 år några veckor före respektive efter ett val, under sju av de allmänna val som hållits i Sverige åren 1988–2006. Kunskapsnivån har mätts genom att jämföra betygen i samhällskunskap, vilka inte påverkades av möjligheten att rösta: ” Resultaten visar entydigt att den tidiga rösträtten inte ger ökade kunskaper i samhällskunskap...