Evolutionen kan gå baklänges

Vandrande pinnar har en hittills okänd evolutionär återspolningsknapp.
Publicerad

Ända tills nu har det varit en accepterad sanning att djurarter som förloraten så komplicerad kroppsdel som vingar inte kan återvinna den tiotalsmiljoner år senare. Nu kullkastas detta av en forskargrupp ledd av professorMichael Whiting vid Brigham Young University i USA. De har gjort genetiskaanalyser vars resultat är att insektsordningen vandrande pinnar dels harutvecklat vingar från grunden endast en gång, dels att fyra olikautvecklingslinjer därefter först förlorat och sedan långt senare återvunnitsina vingar. Upptäckten rapporteras i Nature.

– Vi blev chockade, säger Michael Whiting. Det är som om däggdjursforskareskulle hitta en val som går omkring på land.

Vingar bygger på en lång rad gener som styr inte bara vingarnas plats ochkonstruktion utan också muskler, nervbanor och mycket annat. Om en djurarthar förlorat flygförmågan borde det vara fritt fram för mutationer i dearvsanlag som en gång gav arten dess flygförmåga. Anlag som inte användsförsvinner ofta med tiden.

Att vingar har kunnat återskapas tror Michael Whiting beror på att genernasom reglerar vingarna också fyller andra funktioner. De styr förmodligen hurde vandrande pinnarnas ben bildas, liksom andra muskler och nervbanor än desom har med vingarna att göra. Därför kan dessa gener inte förändras alltförmycket utan att insekterna blir livsodugliga. Detta innebär i sin tur attett begränsat antal ²tillbakamutationer² skulle kunna leda till att vingarnaåteruppstår.

– Nu när idén om återvunna komplexa egenskaper har lagts fram, så kommerbiologer säkert att upptäcka andra komplexa egenskaper som under tidernaslopp har kommit och gått och sedan återkommit, säger Michael Whiting.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor