Revansch för Montezumas hämnd

Kanske kan magsjukdom skydda mot tjocktarmscancer.
Publicerad

Vissa stammar av den vanliga tarmbakterien Escherichia coli utsöndrar etttoxin, gift, som ger oss människor kraftig diarré. Dessa stammar är vanligai tredje världen, och den magsjuka de ger upphov till kallas skämtsamtMontezumas hämnd. Nu visar forskning att samma toxin kan motverka tillväxtenav tjocktarmscancer. Denna sjukdom är världens fjärde största cancersjukdomvad avser antalet årliga dödsfall.

Giovanni Pitari och Scott Waldman vid Thomas Jefferson University iPhiladelphia, USA, utgick från ett välkänt faktum inom medicinen: atttjocktarmscancer är mycket vanligare i den industrialiserade världen än iu-länder. Kanske kan E coli-toxinet ge skydd, tänkte forskarna. De tillsattetoxinet till laboratorieodlingar av mänskliga tjocktarmscancerceller ochfann att hypotesen stämde – tillväxttakten halverades. Resultaten harpublicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Forskarna noterade att toxinet åstadkommer en hel kaskad av molekylärahändelser där slutsteget är ett inflöde av kalcium i cancercellerna. Dennaupptäckt går hand i hand med en tidigare iakttagelse, nämligen attkalktabletter kan motverka tjocktarmscancer. Möjligen kan sjukdomen iframtiden bekämpas med toxin frånE coli. Bieffekterna torde bli små, menar Pitari och Waldman, så när som på- förstås – litet gammaldags diarré.

– En bidragande orsak till skillnaden mellan i- och u-länder är sannoliktatt vi blir mycket äldre i vår del av världen. Tjocktarmscancer är ensjukdom som kommer sent i livet – medianåldern är hela 74 år, kommenterarprofessor Lars Påhlman vid Kirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset iUppsala.

– Men att toxin från E coli skulle kunna bromsa tumörcellernas tillväxt ären mycket spännande hypotes.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor