Viltet förstör Sveriges tallskog

Granen vinner terräng på tallens bekostnad.
Publicerad

Det beror på de omfattande skador som älgarna åstadkommer i ungskogarna. Älgstammen i landet är visserligen inte lika stor som för tjugo år sedan, men skadorna har ändå inte minskat nämnvärt.

Det visar en rapport från SkogForsk, som är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut och stöds av både staten och skogsnäringen. Antalet älgar per kvadratkilometer ungskog har varit rätt konstant beroende på att arealen slutavverkad skog, som alltså ger plats åt ungskogen, har minskat ungefär i samma takt som älgstammen.

Efter avverkningen garderar sig skogsägarna mot älgskador genom att plantera gran i stället för att låta tall växa upp. De ungskogar av tall som fortfarande finns utsätts därför för extra hårt betestryck. Resultatet blir skadade träd som vid en framtida avverkning kommer att ge sämre timmer. Men älgen är inte ensam skyldig:

– Särskilt i södra Sverige skadar även rådjur uppväxande tallskog, berättar Sten Lavsund, författare till rapporten.

Vid Föreningen Skogens möte om skogsvård i slutet av sommaren diskuterades viltskadorna. Den allmänna meningen var att älgstammen borde åtminstone halveras för att det åter ska bli lönsamt att plantera tallskog. Men från jägarhåll finns starkt motstånd mot att minska älgstammen. Saken kompliceras av att skogsägarna ofta också är jägare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor