Internationell sjöfart oväntad utsläppsbov

Transporter till havs belastar miljön, men utsläppen är svåra att reglera.
Publicerad

Nya beräkningar visar att sjöfarten i världen förbrukar dubbelt så mycket bränsle som man tidigare har räknat med. Utifrån detta bedöms också sjöfartens utsläpp av främst koldioxid och kväveoxider vara två gånger större globalt sett än man tidigare trott. De nya beräkningarna har gjorts av James Corbett, University of Delaware i USA, och Horst W. Köhler vid företaget MAN B&W Diesel i Tyskland.

– Sjöfartens bidrag till de globala koldioxidutsläppen torde inte vara större än 5 procent, medan kväveoxiderna uppgår till omkring 10-15 procent, berättar Peringe Grennfelt vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Kväveoxiderna är inte bara skadliga i sig, de påverkar också bildningen av marknära ozon. Gasen skadar människors hälsa och har även negativa effekter på skog och annan växtlighet. Dessutom är det en växthusgas. Den täta fartygstrafiken i exempelvis Nordatlanten bidrar väsentligt till halten av marknära ozon i kustområdena, men givetvis också till försurande svavel- och kvävenedfall.

Sjötransporter har tidigare ansetts vara jämförelsevis miljövänliga. Men oljetanker, fraktfartyg och militära fartyg använder som regel oren bunkerolja som är rik på svavel och kväveföreningar.

– I dag finns effektiv reningsteknik även för fartyg med stora dieselmotorer, men den används sällan. I Sverige är dock situationen bättre än på många andra håll. Vi har en lagstiftning och ett system med farleds- och hamnavgifter som gynnar miljövänlig sjöfart, säger Peringe Grennfelt.

Varken sjöfartens eller luftfartens koldioxidutsläpp omfattas av Kyotoavtalet som har slutits länder emellan. Trafiken med de stora fartygen går främst på internationellt vatten, där enskilda länder inte har mandat att påverka. Detsamma gäller luftrummet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor