Läs mer om grundvattensforskning här

Urberg med ett tunt jordtäcke är en vanligt förekommande geologisk miljö i Skandinavien. I Sverige försörjer bergborrade brunnar ett stort antal enskilda eller små grupper av hushåll med vatten.
Publicerad

Grundvattnet i berggrunden är därför en viktig vattenresurs. Särskilt i skärgårdarna är grundvattentillgångarna ofta otillräckliga, vilket leder till vattenförsörjningsproblem.

Avhandlingen Groundwater Recharge in Crystalline Bedrock från Uppsala universitet behandlar olika aspekter på grundvattenbildningen i berggrunden – och hur den kan uppskattas. En väg att uppskatta grundvattenbildningen i berggrunden är att mäta hur grundvattennivån varierar. En höjning av grundvattennivån kan bero på att vatten har runnit ned i berggrunden, men kan också vara orsakad av att belastningen på bergets yta har ändrats. En sådan belastningsförändring kan bero på en förändring av lufttrycket eller mängden vatten i den ovanliggande jorden.

I ett fältförsök i Uppland observerades snabba förändringar i grundvattennivån i berggrunden vid nederbörd. Berggrundvattennivån visade sig vara mycket känslig för belastningsförändringar, vilket ofta gäller för sprickigt berg i allmänhet.

En stor del av variationerna i grundvattennivån var orsakade av förändringar i belastningen, framför allt när mängden vatten i jordlagret varierade under året. En matematisk modell av grundvattenflödet i marken användes för att simulera grundvattennivåns variationer i berggrunden utifrån grundvattennivån i jordtäcket. Därför är det bästa sättet att beskriva enskilda grundvattenbildningstillfällen att ta hänsyn till effekten av ytbelastningens variation.

Resultaten visar bland annat att det är viktigt att ta hänsyn till ytbelastningens variationer vid tolkningen av uppmätta grundvattennivåer. Det görs vanligen inte, förutom för lufttrycket, och denna process är i regel heller inte inkluderad i dagens datormodeller för grundvattenströmning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor