Telefonen är död. Leve IP-telefonin!

Telefonsamtal via internet är extremt billiga och låter bra, men brist på telefoner och låg tillförlitlighet hämmar utvecklingen.

Ditt telefonnummer är kanske det enda som är sig likt när du ringer om fem år. Telefonen och tekniken för att förmedla din röst till mottagaren kommer troligen att vara helt annorlunda. Dessutom kommer priset att vara en bråkdel av i dag, ofta helt gratis. Ändå lär det dröja innan du vågar slänga din gamla telefon.

Ett gigantiskt systemskifte är alltså på gång i televärlden. Omvälvningen är så dramatisk att övergången från gamla mekaniska telefonväxlar till dagens digitala AXE-växlar är att betrakta som en mindre teknisk justering jämfört med vad som nu håller på att ske. De flesta bedömare menar att en överväldigande majoritet av alla samtal om fem år inte kommer att gå över telenätet. Vi bevittnar internettelefonins – IP-telefonins – genombrott.

En av dem som just nu surfar på revolutionens våg är en svensk entreprenör vid namn Niklas Zennström. Hans program Skype har laddats ner i över 30 miljoner kopior, och i november 2004 hade det över en miljon samtidiga användare. Programmet ger dig gratis datorsamtal till alla andra som också installerat det, och dessutom billigare samtal från din dator till vanliga telefoner. Att ringa från en vanlig telefon till Skype är dock ännu inte möjligt.

30 miljoner Skype

Niklas Zennströms företag är långt ifrån ensamt om att marknadsföra internettelefoni. Några av de andra leverantörerna ger dessutom möjlighet att ringa till datorn från vanliga telefoner, och några är enkla att koppla vanliga telefoner till. Det finns dessutom flera tekniskt helt annorlunda lösningar. Det som förenar är att alla kan benämnas internettelefoni. Det engelska begreppet är VoIP (Voice over Internet Protocol) som rymmer alla former av telefoni där internet används för att överföra samtalet.

Till skillnad från traditionella så kallade kretskopplade samtal, omvandlas rösten i internettelefoni till en serie digitala paket som individuellt tar sig fram till mottagaren. Dessa ljudpaket samsas med all annan trafik på nätet och skiljer sig till det yttre inte från paket som innehåller delar av till exempel ett e-brev, en film eller en webbsida.

Kostar inget extra

För oss som ringer är den stora fördelen med internettelefoni att det blir billigare. Den som har en fast uppkoppling mot internet betalar i dag en förhandsbestämd avgift för den, oberoende av hur mycket data som skickas och tas emot. Det betyder att om du också skickar dina telefonsamtal över bredbandet så kostar det inget extra: ingen abonnemangsavgift, ingen öppningsavgift, ingen minutavgift.

Ytterligare en fördel med internettelefoni är att den är betydligt säkrare än vanlig telefoni. Den är svårare att avlyssna och lättare att kryptera.

Skype vinner anhängare genom att vara gratis för samtal inom Skypevärlden och billigt för samtal från Skype till vanliga telefoner. Att företaget kan erbjuda gratistelefoni beror på att programmet nästan inte kräver någon infrastruktur mer än själva internet, och för det behöver ju inte företaget betala. Tekniken kallas icke-hierarkisk, eller på engelska peer-to-peer, och saknar nästan helt central styrdator och centralt register.

Tekniken är hämtad från populära program för fildelning av musik, som Napster och Kazaa, det senare i själva verket Niklas Zennströms förra projekt. I ett icke-hierarkiskt nät är varje program, varje dator, likvärdig. Skype använder sig visserligen av en central server där användare måste koppla upp sig när de startar programmet, och servern används också när ett samtal ska starta, men i övrigt är nätet helt decentraliserat. Eftersom företaget därmed nästan inte alls behöver investera i någon infrastruktur, kan systemet växa okontrollerat.

Alla tjänar på internettelefonin

Men inte bara för oss som pratar blir det billigare. Internettelefoni är också betydligt billigare för telefonbolagen. Detta är märkligt eftersom teleföretagen borde vara livrädda för att deras kunder lämnar dem till förmån för gratis eller nästan gratis telefonsamtal.

– De smarta traditionella operatörerna omfamnar VoIP så fort de kan, säger Gerald Maguire, professor i datorkommunikation vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Att skicka samtal som paket utnyttjar nämligen infrastrukturen, i form av ledningar och växlar, betydligt bättre än det gamla telenätets fasta kopplingar. Även om moderna televäxlar och optiska fibrer kan släppa fram tusentals samtal på samma ledning, är det ändå bara ett visst antal samtal som får plats per ledning. Datanäten är betydligt flexiblare och kan därmed utnyttjas effektivare.

Telebolag och stora företag använder därför redan internet, utan att vi som pratar vet om det. Mellan två televäxlar kan samtalen lika gärna omvandlas till datatrafik och skickas över internet, som att fortsätta på telenätet. I själva verket är det denna dolda form av internettelefoni som ökar mest just nu. Vi som talar använder våra vanliga telefoner, slår våra vanliga telefonnummer, men rösten blir paket och går över internet.

Inga garantier

Det finns dock en baksida av att utnyttja internet: det är inte säkert att paketen kommer fram. Internet är ett så kallat best effort-nät, vilket betyder att informationen skickas efter bästa förmåga, utan att några garantier lämnas. Telenätet är däremot ett nät med garantier för kvalitet och framkomlighet. Ett samtal garanteras till exempel ett visst utrymme i den uppkopplade ledningen.

Detta är enligt Gunnar Karlsson, professor i telesystem vid KTH, ett av de största problemen med internettelefoni:

– Man kan inte utgå från att samtalet går att genomföra, utan kanske blir ett viktigt tjänstesamtal avbrutet eller stört. Det begränsar användningen till mer informella samtal.

Bristen på garantier skapar i sin tur problem med kvaliteten på själva samtalet. Även om samtalet kopplas kommer kanske ljudet att bli fördröjt eller avhugget. Bastiaan Kleijn, professor i talsignalbehandling på KTH, menar att kvaliteten kan variera betänkligt. I Europa och Nordamerika är internet så välutbyggt att internettelefonin oftast låter oklanderligt, men världen är större än så. Normalt är ljudet bättre på datornätet än på telenätet, men allt beror på den svagaste länken i den kedja av nätförbindelser som paketen letar sig fram genom.

Gunnar Karlsson utvecklar likt Bastiaan Kleijn tekniker för att förbättra kvaliteten för internettjänster, det vill säga för att förhindra förluster och fördröjning av data som transporteras av nätet. Bland annat arbetar de med hur internettelefonerna automatiskt ska kunna välja på vilket sätt rösten ska omvandlas till datorpaket beroende på uppkopplingens kvalitet.

– Trådlöst bredband används dessutom alltmer, och där måste vi räkna inte bara med att tappa paket, utan också att paketen innehåller felaktig information, berättar Bastiaan Kleijn.

De allt populärare trådlösa näten – under namn som wlan, wi-fi och Airport – är känsliga för störningar från bland annat hushållsapparater. För till exempel e-post och webbsidor spelar det inte så stor roll. Felen upptäcks automatiskt, och det finns ofta gott om tid att skicka om de förlorade eller felande paketen. Men när det gäller samtal kan man inte vänta på en omsändning, utan paketen måste komma fram i rimlig ordning och utan alltför stor fördröjning, annars kommer samtalet att störas.

Brandväggar stoppar samtalen

Enligt Gerald Maguire är det telefonnummer och brandväggar som just nu hämmar tillväxten av internettelefoni. Det är fortfarande bara de traditionella telebolagen som delar ut telefonnummer, och de nummer som används inom internettelefonin – de ser ut ungefär som e-postadresser – är visserligen egentligen enklare att använda, men går ju inte att ringa upp från en vanlig telefon.

Brandväggarna sätter ofta hinder för internettelefonerna genom att de är byggda för att bara släppa igenom till exempel webbsidor och e-post. De kan kräva omständliga inställningar eller installationer för att ta emot också fullt legitima samtalspaket. Särskilt för de två öppna internettelefonstandarderna SIP och H323 är detta ett stort problem.

Till brandväggar hör även en hel del av de dataväxlar, så kallade routrar, som många installerar i sina hem för att kunna använda flera datorer på samma bredbandsanslutning. Även basstationer för trådlöst bredband brukar innehålla en sådan router som kan stoppa internetsamtalen.

Skype klarar sig dock från just detta problem genom att programmet maskerar sin telefontrafik som om det vore webbsidor. De besväras dock av att deras system är slutet, att inga andra än de egna kunderna släpps in. Formatet och tekniken ägs av företaget.

Gerald Maguire skulle hellre se att en öppen standard, till exempel SIP, slog igenom. Det finns utrustning att köpa, men den är ännu i ett stadium som mest tilltalar teknikfantaster. Det krävs framför allt mer lättanvända apparater.

Gunnar Karlsson väntar på en apparat som liknar telefonen, en dator så lättanvänd och nedskalad att det går att ringa på den lika lätt som det gör med en telefon i dag.

– Det är helt enkelt opraktiskt att ringa från en vanlig PC, säger Gunnar Karlsson.

Det börjar också komma telefoner som kopplar upp sig direkt mot de trådlösa näten hemma. År 2005 lär de första mobiltelefonerna komma som använder det lokala bredbandet hemmavid och redan nu kan du köpa trådlösa internettelefoner.

Det betyder att två områden, mobiltelefoni och internettelefoni, som båda håller på att ersätta traditionell telefoni, smälter samman. Det gamla telenätet har inte en chans.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor