Ekosystemtjänster

Ett mått på vår otacksamhet
Publicerad

Sveriges biodlare producerar honung till ett värde av minst 100 miljoner kronor per år.

Honungsbina pollinerar även många grödor och odlingar. Den tjänsten är gratis, men dess värde är ändå flera gånger högre än vad honungen inbringar. Man kan ta äpplen som ett exempel: om honungsbina försvann skulle äppelskörden bara bli en fjärdedel av vad den är nu. Utan pollinering blir det nämligen inga äpplen.

Binas pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Det vill säga, en naturlig process i ett ekosystem som bidrar till vår existens och vårt välbefinnande. Några andra exempel är koldioxidupptag, syreproduktion, att bilda matjord och förhindra översvämningar. Även naturens skönhet är en ekosystemtjänst. Dess estetiska värde ökar vårt välbefinnande och bidrar till inkomster inom turistnäringen.

Det är framför allt när ekosystemtjänsterna rubbas som deras ekonomiska och ekologiska värde blir uppenbart för oss. I USA drabbades honungsbina av massdöd 2007. Orsaken är fortfarande okänd, men de ekonomiska förlusterna som följde har uppskattats till 75 miljarder dollar.

Ekosystemtjänster utgör ett centralt begrepp inom den ekologiska ekonomin. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som använder begreppet för att beskriva värdet av de naturtillgångar som ofta förbises i konventionella ekonomiska beräkningar.

Ekosystemtjänsterna är också ett sätt att visa vikten av den biologiska mångfalden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor