Hur får partiklarna sin laddning?

Higgsfältet sägs ge partiklarna massa. Elektriska fält och gravitationsfält påverkar partiklarna i proportion till deras laddning och massa. Vilken egenskap hos partiklarna avgör vilken massa de får i Higgsfältet – och finns det även ett fält som ger partiklarna deras laddning?

/Sven Ahlinder

Publicerad

I standardmodellen, den teori vi använder för att beskriva elementarpartiklar, får partiklarna mycket riktigt sin massa genom växelverkan med Higgsfältet. Massan beror på hur stark denna växelverkan är. Styrkan bestäms av en dimensionslös parameter som kallas Yukawakoppling. Standardmodellen förutsäger dock inte vilka värden dessa kopplingar har. De måste bestämmas experimentellt. Higgspartikeln – som har sitt ursprung i Higgsfältet – växelverkar med andra partiklar genom dessa Yukawakopplingar. Detta leder till en förutsägelse: att styrkan på Higgspartikelns växelverkan med andra partiklar är proportionell mot partiklarnas massor. Nu när en ny partikel har upptäckts vid Cern kan man därför se hur väl den stämmer med förutsägelserna för standardmodellens Higgspartikel, genom att mäta dess egenskaper.

Vad gäller den elektriska laddningen hos partiklar finns det inget fält som är ansvarigt för dessa. Den antas vara en inneboende egenskap.

I utökade teorier, bortom standardmodellen, föreslås olika typer av symmetrier kunna förklara partiklarnas egenskaper. Förhoppnings- vis kommer flera av dessa teorier att testas experimentellt vid Cern under de närmaste åren.

/Oscar Stål, fysiker vid Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor