Annons

I Sverige beskriver män och kvinnor sig  själva som mer olika än i länder med mindre jämställdhet.

Bild: 
International Journal of Psychology.

Jämlika män och kvinnor är mer olika

I jämställda länder är skillnaderna större mellan hur män och kvinnor bedömer sin ­personlighet, enligt en ny studie.

Annons

När människor själva får skatta sina personligheter blir skillnaderna mellan könen större i jämställda länder. Det framgår av en studie där män och kvinnor i 22 länder har fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psykologin brukar benämnas som ”Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet och känslosamhet.

Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Kvinnor i dessa länder skattade särskilt egenskaperna välvillighet och extroversion högre än män.

– Vi fick fram ett relativt starkt samband, säger Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Väst samt huvudförfattare till studien.

– Detta är egentligen inget nytt – vi har sett liknande resultat i flera stora studier de senaste 15 åren.

I andra studier har man konstaterat att könsskillnaderna vid val av utbildning följer liknande mönster.

– I Sverige finns det till exempel färre kvinnor inom ingenjörsutbildningar än i Algeriet, säger Erik Mac Giolla. Detta ligger alltså i linje med våra resultat.

Exakt varför det är så här är svårare att säga. Man har länge tänkt att könsskillnaderna bör minska med ökad jämställdhet.

– Det finns teorier om att de biologiska skillnaderna blir tydligare när jämställdheten ökar. Andra menar att ökad jämställdhet kan göra att könsidentiteten blir mer betydelsefull, vilket kan förklara att män och kvinnor då gör olika val, säger Erik Mac Giolla.

Upprepade studier över tid skulle kunna hitta mekanismerna bakom detta. Om man kan följa länder som blir mer jämställda över tid, kan man se om, och hur, mäns och kvinnors preferenser förändras.

– I nuläget vet vi inte om detta skett över tid, säger Erik Mac Giolla. Vi kan bara konstatera att mer jämställda länder har större könsskillnader i dessa frågor.

Hur har era resultat mottagits?

– Detta är som sagt ingenting nytt inom personlighetsforskningen. Jag tycker inte att detta är kontroversiellt, men många samhällsvetare och humanister verkar tycka det. Så det beror på vem man frågar, men min känsla är att i Sverige menar många att detta är kontroversiellt. Vår studie har fått stor uppmärksamhet internationellt, men inte i svenska medier.

Varför är detta kontroversiellt tror du?

– Jag vet inte, säger Erik Mac Giolla. Men jag tror att resultaten går emot någon form av konsensus om könsrollerna.

Resultaten bygger på enkäter med över 130 000 personer i åldrarna 19 till 69 år i 22 olika länder, och är publicerade i International Journal of Psychology.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

11

Kommentarer

Det finns ju inget i rapporten som stöder den kausalitet som ni insinuerar i rubriken. Tvärtom påpekar forskarna att jämställdheten i ett land samvarierar med BNP och HDI och att det därmed i hög grad finns andra möjliga förklaringsgrunder, även om de valt att fokusera på just jämställdhet. Något ni missar att ta upp i artikeln.

Rubriken säger bara att det finns ett samband, inget om orsaken.

Faktum är att flera studier pekar tydligt på att när kvinnor och män får välja av egen fri vilja och utan påtryckningar från familj och samhälle så väljer de olika. Ju friar att välja de är, desto större blir skillnaden, precis som även den här studien visade. Män väljer oftare ingenjörsyrken eller yrken kopplade till döda föremål som husbyggnad, bilfixning eller industriarbete medan kvinnor söker sig mot områden där man möter levande varelser som inom sjukvård, veterinärvård eller omvårdnad. Det här ser en del som ett resultat av uppfostran och miljö men en studie på apungar som fick välja mellan dockor och mekaniska leksaker visade tydligt att apflickorna valde dockor medan appojkarna valde de mekaniska leksakerna. Varför är detta så svårt att acceptera? Vi formas inte av vår miljö utan av våra gener.

Vad gäller forskningen kring gener och hur den sociala kontexten speglar våra val så är det inte så deterministiskt som du vill pålysa Käll.
En intressant bok att läsa på ämnet är "behave" av robert sapolsky. Gener och miljö samspelar hela tiden, det är inte gener eller miljö utan gener och miljö. Samma gener kan ge olika uttryck i olika livsmiljöer, det är inte ny forskning.

Ok, det är korrekt. Gener och miljö samspelar. Den sociala kontexten påverkar våra livsval och många gör nog felaktiga val för att de faller för grupptrycket. Men hur många kvinnor tror du det är som ångrar att de valt att arbeta i ett yrke men mycket kontakt med människor som behöver stöd eller vård, kort sagt icke tekniska yrken? Hur många män tror du förbannar den dag då de valde bilmekaniker istället för sjukskötare? Tror du på fullt allvar att det finns mängder, kanske en majoritet, av kvinnor och män som valt fel yrka pga av deras sociala situation. Vi vet att det finns en koppling mellan exempelvis gener och psykopati men vi vet också att miljön påverkar om eller hur generna uttrycks. Vi tror oss också veta att i extrema miljöer med exempelvis långvarig svält så påverkas vi och våra gener. Men med det sagt, tvillingforskning visar entydigt att generna spelar en stor roll. Tvillingar som skilts åt direkt efter födseln blir ändå påfallande lika i såväl skolresultat som yrkesval och, mer förvånande, i val av frisyr och klädsel. Detta trots att de fostrats i olika miljö. De så uppenbara icke biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor finns där oavsett om du vill det eller inte och de finns där sannolikt av en anledning. Skillnader mellan könen finns i den övriga djurvärlden så varför skulle de inte finns hos oss? Nu hävdar jag inte att män är från Mars och kvinnor från Venus utan jag tror att våra personligheter spänner över vida gränser som dessutom är överlappande. Det finns alla sorter från feminina kvinnor till maskulina män och allt däremellan. Jag är dock övertygad om att vi talar om normalfördelningar där medelvärdena är väl skilda åt. Jag förstår också att det kan vara jobbigt för de, män eller kvinnor, som ligger i normalfördelningens svansar, t.ex. feminina män eller maskulina kvinnor men att dessa människor finns är inget bevis för att män och kvinnor är lika och att den sociala kontexten bär ansvar för våra livsval. Absolut inte.

@Annika: Fast rubriken behöver väl inte alls anses "insinuera kausalitet"? Den anger korrelation, absolut, men sådan finns ju bevisligen också. Hade de skrivit "jämställdhet orsakar könsskillnader" hade din kommentar varit rimlig, men nu framstår din tolkning som aningen polemisk i överkant. Särskilt som det tydligt framgår av artikeln att orsakssambanden inte är klarlagda ännu, och att mer forskning om andra tänkbara rotorsaker fortfarande behövs.

Det stämmer inte överhuvudtaget. Sydkorea och Japan har betydligt högre HDI och BNP än Mexiko, Sydafrika och Filippinerna. Kommer du direkt från ETC?

Vad heter rapporten som artikeln hänvisar till?

Den heter "Sex differences in personality are larger in gender equal countries: Replicating and extending a surprising finding". 

Det finns en länk i texten, till https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijop.12529 

Intressant. Har man av ideologiska skäl bestämt sig för att "könet är en social konstruktion", så kan resultat av den här typen kännas obekväma. Och här i landet finns det en rätt stor och högljudd klick som resonerar så. En norsk tv-serie, "Hjernevask", diskuterar bland annat de här sakerna. Den kan hittas på YouTube. SVT erbjöds att köpa in programserien, men tackade nej. Serien kändes väl alltför obekväm för SVT:s ideologer.

Är det kvinnorna som är kvinnligare, männen manligare, eller både och i mer jämställda länder?
Det står så här i texten:
"Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Kvinnor i dessa länder skattade särskilt egenskaperna välvillighet och extroversion högre än män."
Betyder det att det bara är kvinnorna som är kvinnligare där?