Annons

Krossa den skändliga!

Fundamentalistiska religioner förtrycker kvinnor - definitionsmässigt.

Annons

Publicerad:

2008-03-01

"Krossa den skändliga!" var Voltaires dom över katolska kyrkans rättsövergrepp. Den franske 1700-talsfilosofen François Voltaire brann för rättvisa och bekämpade orättfärdigheter utförda på religiös grund. Rättesnöret för bedömning av religioner, religionsutövning och religiösa organisationer är i första hand moraliskt, inte intellektuellt. Varje dag rapporterar nyhetsmedierna om kvinnor som mördats för att de inte lever upp till sin religions moraliska regler, kvinnor som offrar sina barn som kanonmat i religiösa krig, kvinnor som under motstånd slår sig fram till nya positioner som religiösa ledare och kvinnor som förtrycks eller kämpar mot förtryck i världens olika religioner. Religionen, speciellt i sin snabbt ökande fundamentalistiska utformning med traditionella patriarkala värderingar, tränger sig på i vår vardag.

I det tidigare talibanstyrda Afghanistan, där kvinnor av religiösa skäl begränsades till hemmet, kunde de lämnas att svälta i brist på manliga släktingar eller att dö i brist på läkarvård. Amerikanska kristna fundamentalister angriper abortkliniker och trakasserar kvinnor som genomgår abort. I Pakistan sitter minderåriga flickor i fängelse anklagade för otukt, eftersom de vågat anmäla att de blivit våldtagna. I Sverige menar två kvinnliga biskopar att tiden inte är mogen för en kvinnlig ärkebiskop.

Vad skulle en Voltaire av i dag säga om detta? Är religiös fundamentalism det moderna samhällets skändlighet som vi måste bekämpa? Ja, svarar aktuell religionsfilosofisk forskning och visar att religiös fundamentalism till sitt ideologiska väsen är kvinnoförtryckande och därför moraliskt förkastlig.

Det finns i dag en samhällelig flathet gentemot religion som gör det nästintill oacceptabelt att kritisera dess konkreta uttryck. I religionsfrihetens namn godtas beteenden som i icke-religiösa sammanhang inte skulle ha tolererats. Motstånd mot kvinnor i en viss yrkesgrupp fördras i världens mest jämställda land. Barn fostras i extrema religiösa sekter eller friskolor och kan få betala ett högt pris för föräldrarnas rätt till religionsfrihet. Inte ens hets mot folkgrupp tycks vara förkastligt när det kommer från en religiös företrädare, som i fallet med pingstpastor Åke Green vars uttalanden om homosexuella ledde till friande domar i både hovrätten och Högsta domstolen.

Det finns ett samhälleligt behov av nyanserad diskussion i de svåra frågor som uppstår när religion leder till förtryck, kränkningar, psykisk och fysisk skada eller får andra negativa följder. Religionsfilosofisk forskning kan ifrågasätta inslag i en religiös ideologi som resulterar i destruktiva konsekvenser, exempelvis att homosexuella känner sig kränkta av pastor Green eller att kvinnor förvägras rätten till preventivmedel eller självbestämmande.

Religiös fundamentalism anklagas ofta för att vara kvinnoförtryckande. Som försvar hävdas då att fundamentalistiska kvinnor inte upplever något förtryck eftersom de frivilligt har valt sin livsstil. Man påstår alltså inte att kvinnorna visserligen är förtryckta men att förtryck är något acceptabelt. Skiljelinjen går i stället mellan vad som ska räknas som förtryck.

Det första och enklaste sättet att bemöta fundamentalismens försvar är att lyfta fram de empiriska forskningsresultat som visar att de flesta kvinnor i fundamentalistiska sammanhang, ofta fattiga och outbildade, faktiskt upplever förtryck. Inte heller har de frivilligt valt sin religiösa underordning. Motargumentet från fundamentalisterna blir då att det finns många andra kvinnor som av religiösa skäl frivilligt har valt att underordna sig själva. Åtminstone dessa kvinnor är inte förtryckta, hävdar man, vilket leder till det andra möjliga sättet att bemöta det nu något modifierade försvaret av fundamentalism.

Ett vanligt feministiskt argument är att de kvinnor som inte upplever sig vara förtryckta bara tror att de inte är förtryckta. Bakom deras så kallade frivilliga underordning, som ytterst är till deras nackdel, ligger patriarkala förtryckande processer. Mäns objektifierande blick, med ett underförstått hot om fysiskt eller socialt våld mot den som inte följer normerna, får kvinnor att välja att bete sig som en kvinna förväntas bete sig. I fundamentalismen förstärks dessutom denna blick med sitt våldshot av Guds blick - en gud som tänks kunna observera alla alltid och ha obegränsad makt att straffa dem som inte anpassar sig till sina gudomligt givna roller. En fundamentalistisk kvinna är alltså extremt motiverad att uppfylla den ideala kvinnlighet som förväntas av henne. Hon är strukturellt förtryckt även om hon inte själv är medveten om det.

Detta feministiska argument kan uppfattas vara nedlåtande - varför skulle en feminist veta bättre än den fundamentalistiska kvinnan själv hur hon egentligen borde känna?

Förespråkaren för fundamentalism kan hävda att så länge kvinnan är medveten om de bakomliggande strukturerna och vill betala priset (i form av underordning och begränsning) för de fördelar (av social eller religiös natur) som hon uppnår i den fundamentalistiska religionen, så bör vi respektera kvinnans val.

Detta leder till det tredje och sista motargumentet mot fundamentalismens försvar. Detta argument accepterar att kvinnans önskan att anpassa sig efter den fundamentalistiska ideologin mycket väl kan vara genomtänkt och ärligt menad, men hävdar att hon saknar tankemässiga redskap att önska eller välja annorlunda. Hon är inlemmad i den fundamentalistiska kulturen, och hennes val är därmed de facto påtvingat. Man kan nämligen tvinga någon inte bara med fysiskt och psykiskt våld, utan också med ideologiskt våld i form av begränsningar av vilka tankar som är möjliga att uttrycka inom ramen för en viss ideologi. Kvinnan har alltså inte frivilligt valt sin underordning.

Inom judisk, kristen och muslimsk fundamentalistisk tro identifieras kvinnor som fysiskt, mentalt och/eller andligt svagare än män. De behöver begränsas, beskyddas, övervakas och underordnas ett starkare och visare kön. Det är män som har tolkningsföreträde och makt, och det är de som upprätthåller maktordningen och förhållandet mellan könen inom religionen. Begreppet "kvinna" i den fundamentalistiska ideologin är synonymt med en människa som har de specifika biologiska, psykologiska och andliga kännetecknen på att vara kvinna som Gud har skapat henne, nämligen svagare i alla väsentliga avseenden och underordnad mannen. Inom fundamentalismens begreppsliga ramar är det alltså inte möjligt att tala om kvinnor utan att avse underordnade människor. Den som bekänner sig till en fundamentalistisk ideologi och är kvinna är per definition underordnad.

För att det ur moralisk synvinkel skulle kunna vara acceptabelt att en kvinna frivilligt avstår från sin autonomi och väljer underordning, så måste hon åtminstone ha de begreppsliga möjligheterna att överväga att inte avstå från sin autonomi och inte välja underordning. En ideologi som berövar henne denna rätt genom att begreppsligt slå fast hennes identitet som definitionsmässigt underordnad är en moralisk skändlighet och bör bekämpas, inte tolereras.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

22

Kommentarer

Ni hade en artikel i senaste numret där författaren angrep fundamenalistisk religion samt att Åke Green blev frikänd i domstol. Jag tycker det är ett lågvattenmärke att ni tar in denna artikel. Jag hade förstått det om det varit en propagandartikel i en tidskrift för Feministiskt Initiativ. Man kan vara kristen och forskare, tom "fundamentalistiskt" (saknade definition av ordet i artikeln) kristen och samtidigt bejaka vetenskap. Religion och vetenskap är två olika saker och jag ser inget motsattsförhållande mellan dem. Vi har dessutom yttrandefrihet och religionsfrihet, grundläggande rättigheter i en demokrati, något som författaren helt tycks ha glömt bort vid personangreppet på Åke Green.Jag hoppas slippa se flera sådana propagandaartiklar i denna tidning.

Allt står mellan det ej bevisbara, vidskepliga heliga texterna och vetenskap. Det är gamla grymma texter som fortfarande gör sig påminda med gamla och omoderna moraliska dogmer. Vetenskap ifrågasätter allt, tro skall ej ifrågasättas. På sin spets så kan inte religion och vetenskap samexistera.

Att hävda att religionsfrihet har något att göra med detta bevisar Ingemar Anderssons okunnighet. Religionsfrihet enligt FN är, utöver att få utöva sin religion, också att få lämna samt kritisera vilken religion som helst.

Religion står i vägen för fortsatt utveckling av moral och etik. Religion separerar människors förmåga till dialog. Religion står i vägen för mänskligheten att utvecklas till fredliga och förstående individer.

Det som står till vårt hopp är att bilda nästa generations kvinnor då kvinnorna är samhällets pelare och bärare av kultur. De måste få tillgång till adekvat utbildning så att de kan fostra sina barn till att tänka själva och tänka kritiskt. Att säga att det inte finns ett motsatsförhållande mellan religion och vetenskap är en förolämpning mot hela vetenskapshistorien. Beklämmande!

Det finns religioner som har tveksam inställning när det gäller synen på människor,
demokrati, yttrandefrihet, kvinnosyn osv. Dit hör dock inte enligt mig biblisk kristendom. Denna kan med fördel samexistera med vetenskap och har också varit en grund för många av de stora vetenskapsmännen (Newton, Faraday, Pasteur, m fl). Biblisk kristendom står för moral och etik. Det människan många gånger gör då hon tar avstånd för en högre makt är att avveckla moral och etik. Jag är för religionsfrihet. Religion ska inte tvingas på någon. Jag tar även avstånd till dogmatism. Evolutionsläran är tyvärr väldigt dogmatisk, då den inte får ifrågasättas i vetenskapliga tidskrifter. Evolutionsläran bromsar många gånger framgångsrik forskning. T ex så visar rapporter från forskningsprogrammet ENCODE att "junk-DNA" (skräp-DNA) har funktioner till över 80%. Denna forskning hade gått mycket snabbare om det inte varit för evoutionsläran.

Religion i sin helhet är inte förenligt med vetenskap då de båda bygger på vitt skilda paradigm. Religion är att tro, och i de abrahmitiska religionerna i synnerhet, skall man inte ifrågasätta tron. Vetenskap bygger på att ifrågasätta allt tills dess att man kan framföra säkra bevis. Om något senare skulle visa sig vara falskt så ändrar man uppfattning till fördel för de nya upptäckterna. Inget teori inom vetenskap står ivägen för en annan. Skulle evolutionsläran skulle vara dogmatisk? Kreationismen däremot är fullkomligt bortkommen och absurd och snuddar på att vara dogmatisk i sitt sätt att hävda sin rätt. Kreationismen sprider sig i en del skolor i USA och detta är både vilseledande och farligt. Ytterligare ett tecken på en fullkomliga röra religion och påstådd vetenskap kokats samman till.

Nya upptäckter gör man inte inom religion. Religion sedimenterar världsuppfattningar och skapar hinder för dialog mellan folk med olika trosuppfattning. Det är upplysningen som står för den moderna moralen, inte religionen. Det är inte din personliga uppfattning om bibeln eller gud som är uppe för debatt. Det är spridningen och tolkningen av texterna som är ämnet. Det råder inga tvivel om att bibeln uppmanar till mord, slaveri och våldtäkt. Det råder heller inget tvivel om att kvinnan skall underkasta sig mannen även inom kristendom. Att en kvinna inte får lära ut till män finns tydligt beskrivet i bibeln. En text med sådant "sprängstoff" bör ifrågasättas och den organisation som byggts upp kring dessa värderingar bör också ifrågasättas. Det är fullkomligt absurt att påstå att människan skulle nedmontera moral och etik för att man tar avstånd från en högre makt. Jag finner det oerhört provocerande, vilket religiösa ofta påstår, att det enda som står mellan gott uppförande och onda gärningar (olagliga gärningar) är tolkningen av en skrift. Människor kan vara goda för det godas skull. Det är också oerhört provocerande att religiösa investerar tid och energi inför ett efterliv. Något mer egoistiskt och kontraproduktivt har jag svårt att föreställa mig.

Religion och vetenskap är mycket förenliga eftersom de opererar på olika plan. Vetenskap försöker förklara hur saker och ting fungerar medan religion svarar på frågan varför. Vetenskap är begränsad till det vi kan mäta, väga, osv, och till de naturlagar som vi har idag, medan religion kan ha med att en Gud som griper in på ett påtagligt sätt. Vetenskap som inte får ifrågasättas blir dogmatisk, därför så anser jag evolutionsläran vara dogmatisk.

All vetenskap får och bör ifrågasättas så även evolutionsläran. Har du nya hypoteser eller rentav bevis? Framför dem!

Du hittar svar på dina frågor på denna länk:
http://www.creationism.org/heinze/EvolutionReligion.htm

I den länk du hänvisar till angrips inte bara evolutionsläran utan flera väletablerade teorier med fullkomlig nonsens. Detta är inte att anse som vetenskaplig skrift. Detta är religionens projektion av sitt eget ofullständiga sätt att betrakta verkligheten på etablerad vetenskap.

Det finns bevis för evolution.
Massa OCH energi är utbytbara.
etc.

Texten du hänvisar till är humbug och jag kan inget annat än beklaga att du faller för dess förenklingar och dissonanta lockelser.

Som jag sert det så finns bara en "vetenskaplig förklaring" på livets uppkomst, nämligen att endast liv kan skapa liv. Många forskare anser också detta. Ta t ex det enkla sambandet: Proteiner fordrar DNA/RNA samtidigt som DNA/RNA fordrar proteiner. Vad kom då först? Proteinerna eller DNA/RNA? Läs gärna Dr Stephen Meyers bok "Signature in the Cell" som utkom 2009. Han förespråkar Intelligent Design.

1. Proteiner fordrar DNA/RNA
2. DNA/RNA fordrar proteiner.
1 före 2, men 2 före 1.

Artikeln ifråga publiceras på vår fasta avdelning Signerat. Både namnet på avdelningen och det faktum att texten undertecknas med en namnteckning visar att det inte är fråga om vanlig forskningsjournalistik eller populärvetenskap, utan ett utrymme i tidskriften för forskare att framföra personliga ståndpunkter och ställningstaganden. Många av de texter som publicerats under Signerat har varit kontroversiella och har fått genmälen i kommande nummer av F&F. Den som har synpunkter på innehållet i artikeln (och inte bara på att den har publicerats) är välkommen att skriva ett läsarbrev till oss för eventuell publicering.

Ju fler artiklar det skrivs i det här ämnet ju bättre är det. De flesta av mina egna kommentare finns redan i artikeln därför finns det inte så mycket att orda om men lite finns det kanske ändå. Jag håller med om att det är ett svårt problem när sammhället fortsätter att låte religiösa mörkermän och galingar höja sina röster, när man betalar ut skadestånd till personer som klär ut sig i religiösa symboler när dom ska gå på anställnings interviuver och när den enda som kommentear en sådan här artikel inte har fattat vad reiliös funamentalism står för.Religionen är en hobby, en mycket farlig hobby. Farlig för att utövarna inte fattat att det är en hobby utan tror att det är ett skäl för dom att kontrollera andra människor och att deras gud vill att alla ska bete sig som dom. Om vi inte gör det så ska vi straffas, och då helst redan här på jorden, för säkerhets skull, gud kanske inte straffar oss när vi dör, och tänk om har inte finns. Gör han inte det så blir vi ju inte straffade ve och fasa.Ingmar Anderssons inlägg är välskrivet och han verkar vara välprogrammerad också.Håkan dahl

Instämmer med Håkan att dogmatism, och att andra människor ska bestämma vad du och jag ska tycka och tänka, är helt galet. Ingemars inlägg visar också på stor klarhet och tydlighet om problemets natur. F.ö, eftersom man på vetenskapstidningen FoF tycks ha blivit mer intresserad av religonsfilosofi än om naturvetenskap nu, vill jag meddela att jag som kristen troende tar avstånd från all sorts religion, såväl teistisk som ateistisk, om den utnyttjas dogmatiskt för att kontrollera och manipulera andra människor. På den här punkten (den antidogmatiska) enas inte bara Håkan, Ingemar och jag, utan också Stefan Swärd från Evangeliska Frikyrkan och Christer Sturmark från Humanisterna. De sistnämnda två har i stor enighet skrivet under en gemensam debattartikel i Expressen nyligen.Så du har dina vänner där du minst anar dem!Hälsningar Torsten

Det är inte bara kvinnor som förtrycks av denna religiösa fundamentalism. Även män känner sig besvärade av dessa intoleranta åsikter som förtrycker oss alla. Vi bör alla kämpa mot intolerans och förtryck av avvikande åsikter och människor. Religiösa ledare uppviglar män att förtrycka oliktänkande åsikter. Det sociala trycket i församlingen bidrar till att tiga still och vara passiv för att inte drabbas av sina ledares straff.Jörgen

Trevliga att ha vänner.Men jag måste reda ut lite begrepp här. När jag menade att Ingmar är välprogrammerad innebär att jag tror han själv ligger ganska nära det begrepp han saknar definition för, det vill säga att han antagligen själv är en resigiös fundamentalist. Han skriver att man kan vara kristen och samtidigt bejaka vetenskap. Jag undrar i så fall inom vilken gren. Det kan väl inte vara lätt att doktorera i ett ämne som visar att jorden är flera miljarder år gammal och samtidigt stå i kyrkan, synagogan eller mosken och hålla med om att gud skapade alltihopa på sex dagar och det hände föt 6000 år sedan. Dvs joden och allt som finns på den är 6000 år. Jag är skeptisk.Håkan Dahl

Voltaire, eller Frans Maria Arouet som han egentligen hette, reagerade med all rätt mot det religiösa förtrycket . 11 år efter hans död började den franska revolutionen inspirerad av bl.a. Rousseau. Visst kan man förstå vreden mot det etablerade samhället men vad blev resultatet? Friheten blev allmän laglöshet, broderskapet liknade allas krig mot alla och jämlikheten blev slaveri under samma despot. Den med världsliga makten allierade kyrkan betecknas även i bibelns sista bok som skändlig, drucken av de heligas blod. Upp. 17:3 ff. Det har under hela kyrkohistorien funnits en sanningens livsström, nästan alltid förföljd av maktens herrar. Det är oftast fel att reagera med makt, att ropa "krossa, krossa.Bertil.

Bibeln innehåller exempel på kvinnor i framstående positioner, t ex Rut, Ester, som har böcker uppkallade efter sig. Det är ofta i kristna länder som kvinnorna har det som bäst, och där demokratin har blomstrat. Vetenskapen har sin grund i kristna personer som genom sin tro på en ordningens Gud har trott att det finns en ordning i naturen som man vetenskapligt kan studera. En stor del av nobelpristagarna är kristna. En orsak är att de tror på en ordning i naturen som man genom forskning kan lära sig att förstå. En annan orsak är att de genom sin forskning förstått att den komplexitet som finns i naturen måste ha kommit till genom en skapare och omöjligt kan ha kommit till genom en slump.

Jag är väl medveten om att kristendomen har på gott och ont satt sin prägel på den västerlänska kulturens utveckling. Men dom kristna medborgare som gick i bräschen fick i bästa fall husaresst i värsta fall bli fastbunden vid en påle på ett bål och bli levande uppbrända.Ingmar Andersson skriver om kvinnor i biblen, om att kristendom kan gå hand i hand med vetenskapen.När der gäller kvinnor i biblen så finns det modern forskning som visar att denna bok inte på något sätt uppfyller de kriterier som gör att den kan betraktas som ett historiskt dokument.När det gäller kristendom och vetenskap så är det så att Galile fickk avsvära sig sina upptäckter för att inte bli bränd på bål, hans bok blev bannlyst och han fick själv livstids husaresst. Katolska kyrkan har dessutom påstått att hans bok inte lästes efter bannlysningen vilket bevisligen är fel då flera astonomer har gjort anteckningar i de exemplar som hann tryckas. Hur såg kyrkan på Davin? Hur ser Ingmar Andersson på en vetenskaplig artikel om religiöst förtryck i tidskrift om vetenskap tex? Som väl är är de kristna nobelpristagarna troligen inte aktiva i någon kyrka utan troligen kristna ateister. Den senast stolligheten i det sammanhanget var när katolska kyrkan gick ut och höll seminrier för att bemöta en roman,"Davinski koden", innan dess hade vi Satansverserna som jag läser nu, där författaren blev dömd till döden.När det gäller religion och vetenskap så var faktiskt Islam mycket tolerant till modern vetenskak för sådär en 1000 år sedan då Kristendommen slog ner all tänkande. Nu är det tvärt om kan man tycka, men sanningen är att sekulariseringen har gjort även sådan forsning som kyrkan inte tycker om möjlig i stora delar av den kristna välden.I den här debatten har vi nu nått fram till det jag väntade mig, nämnligen att den första debbatören har tagit ett fast grepp i stolligheternas rättesnöre och börjat tala om skaparen bland kommenterena i Vetenskaplig tidskrift. Jag hörde ett uttalande av en amerikansk forskare i tv för en tid sedan, han sa när någon kan tala om för mig vem som ha skapat skaparen så ska jag tro på skapelseberättlsen.Detta blir mitt sista inlägg här så fundamentalisterna och stollarna kan nu fortsätta och får antagligen sista ordet.Håkan Dahl

Heder åt Christer Sturmark. Han har tidigare sagt att den dag han får se ett uppenbart och verkligt under, som tex ett ben som växer ut - då ska han komma till tro. Den inställningen är motsatsen till den dogmatiska, som både han och jag är emot.Dogmatism är det tex när den kände ateisten Anthony Flew, plötsligt säger att livets ursprung pekar på en intelligent källa - och då betraktas som 'tidigare stor filosof.' Dvs att ha en viss åsikt är OK, men om man ändrar sig har en annan åsikt, då är det inte OK.Detta är dogmatism otäcka kärna, man får inte tänka själv, får bara ha godkända åsikter. Andra ska alltså bestämma vad jag tycka och tro. Detta går såväl Sturmark som jag starkt emot.

Jag ser att Voltaire är försedd med förnamn Françoise. det har jag aldrig sett förut. Jag trodde att Voltaire var en ett-namns-pseudonym. Ungefär som Lenin (för att ta en ur pseudonymhögen) som egentligen hette Vladimir Il'ich Ulyanov. Men han kallades aldrig för Vladimir Lenin!

Håkan Dahl undrar vem som har skapat skaparen. Enligt Bibeln så är Gud evig, dvs har aldrig skapats utan alltid funnits. Enligt Einstein så finns ingen tid utan rum, dvs Då Gud skapade universum så skapade han även tiden.

"Alltid funnits". Vad innebär detta? Oändlighet är väldigt komplicerat även för det mest skickliga fysiker/matematiker. Du har löst detta dilemma?

"...så skapade han även tiden." Han? Vem är Gud? Vad är Gud? Hur skiljer du på detta fenomen/"deity" från ett koncept i din hjärna? Hur definierar du denna övernaturlighet? Vilken "gud" är denna sanna? Hur bedömer du att just din gud är den sanna? Hur vet du att du inte tror på en falsk gud?

Du måste ändå hålla med Ingemar att dina påståenden är ofantligt ambitiösa?

Hur kommer det sig att du inte följer principen "Extraordinary claims require extraordinary evidence"? Är det inte bättre att försöka kavla upp ärmarna och försöka komma fram till svar istället för att implementera historiska påståenden som härstammar från analfabetiska fiskare?

Jag förstår inte varför människor får sådan ångest bara för att de omedelbart inte innehar alla svar. Det kommer, ha lite tålamod.

När vetenskapen och religionen går ihop och börjar forska tillsammans och börjar titta på vad som krävs för att skapa en planet och människokroppar, då börjar vi inse att de där religiösa människorna för 2000 år sedan kanske inte hade så fel ändå när de försökte förklara vad det innebar att vara en skapare. Egentligen så är ju alla religioner uppbyggda av mediers tolkningar av vad de har fått i deras kontakt med andar eller änglar om du vill kalla dem det. Det är väl inte helt omöjligt att planeter och människokroppen har blivit skapade som läroplatser och verktyg för lärandet. Det är faktiskt mycket verkligare än evolutionsteorin som bara uppkom ur ingenstans. I en oändlig värld, så tror jag mera på skaparinsatsen av den framtid vi egentligen tillhör om vi bara stannar upp och har tid med att inse vad som finns omkring oss - andar!En skapare är nog omöjligt, men det är nog lättare att förklara det för människor för 2000 år sedan som inte vet vad teknologi innebär. Om 1000 år så kan vi själva skapa planeter, så varför all denna dramatik kring att vi har blivit skapade. Hm, kanske är vi andar insydda i människokroppar för att vi är en del av en framtida läroprocess där vi egentligen har levt några miljarder år som andar.Ja ja,...lycka till med slutsatserna!Mvh. Mediet Daniel