Annons

Nu är det klart: Vi ligger bakom växthuseffekten

Förenta Nationernas klimatpanel, IPCC, ger i sin fjärde rapport vetenskapligt underlag för vårt allt varmare klimat och de dramatiska förändringar det innebär för hela jordklotet.

Annons

Vi kommer aldrig mer att kunna säga att vi inget visste, för rapporten från IPCC lämnar klara besked. Håller jorden på att värmas upp? Ja. Är det ökad mängd växthusgaser som är orsaken? Ja. Kan detta förklaras med naturliga faktorer? Nej. Är det människans utsläpp som är anledningen till den allt högre temperaturen? Ja.

Exceptionell ökning

Växthuseffekten ligger alltså bakom de senaste femtio årens exceptionella ökning av jordens medeltemperatur. Den beror i sin tur på att människan ändrar atmosfärens kemiska sammansättning genom att nyttja fossila bränslen.

När vi bränner kol och olja ökar främst halten koldioxid. Den är i dag drygt 35 procent högre än för två hundra år sedan, vid industriepokens början. Bara de senaste tio åren har halten ökat med 10 procent. Metan, den näst viktigaste växthusgasen, är däremot en gåta för forskarna - under de senaste tio åren har ökningen av metan i atmosfären stannat av.Varmare klimat får till följd att havsvattnet utvidgar sig. Världshavens nivå har därför höjts med nästan 8 centimeter mellan 1961 och 2003. Ökningen var dubbelt så snabb mellan 1993 och 2003 som under de fyrtio föregående åren.

Varmare hos oss

IPCC-rapporten från 2001 lämnade några tveksamheter, men de är nu nästintill borta - sannolikheten är nio på tio att slutsatserna är riktiga. Numera talar man klarspråk: i slutet av tjugoförsta seklet är vårt klot i medeltal 4 grader varmare. Uppvärmningen blir högre över land. Havsytan höjs med upp till en halv meter, vilket är lägre än vad man förutspådde för sex år sedan.

Senare, när isarna smälter, stiger världshavens nivå än mer. Bara Grönland kan bidra med ytterligare 20 centimeter. På några tusen års sikt kan avsmältningen få oceanerna att stiga upp till 7 meter.

Det är också ganska troligt, enligt rapporten, att det ökade antalet tropiska cykloner hör ihop med den globala uppvärmningen. Andra effekter är färre kalla vinternätter och fler varma dagar och nätter under sommaren. Det är hos oss norr om ekvatorn som uppvärmningen är störst, och allra högst över Arktis. Golfströmmen, som för värme söderifrån mot Island och Grönland och ger det milda klimatet i Skandinavien, blir ungefär 25 procent svagare på hundra års sikt. Men den kollapsar nog inte inom överskådlig tid.

Naturliga orsaker uteslutna

Trots att över tusen forskare var inblandade i att ta fram de nu presenterade resultaten hörs då och då andra röster. På en konferens i höstas vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm ifrågasattes om människan verkligen ska skyllas för uppvärmningen. Kan inte variationer i solens instrålning ge varmare klimat? Hur är det med vulkanutbrott? Och visar inte den omdiskuterade "hockeyklubban", kurvan över förändringar i jordens medeltemperatur under de senaste 1 300 åren, att klimatet alltid har varit föränderligt?

Här har FN-panelens historieskrivning reviderats något, och hockeyklubban är borta. Däremot tror man inte alls att enbart naturfenomen räcker som förklaring. Solinstrålningen har visserligen ökat de senaste 150 åren, men bara med en tiondel av vad uppvärmningen skulle kräva.

Onormalt i perspektiv

De senaste femtio årens branta temperaturhöjning är alltså ovanlig och onormal, jämfört med de senaste 1 300 åren. Den går inte att förklara utan människans inblandning. Om hur detta skulle beskrivas förhandlade 600 forskare och representanter från 113 länder intensivt, dygnet runt, i Paris i slutet av januari.

Som stöd för panelens arbete släcktes Eiffeltornets belysning under några minuter. Vi ska spara energi var budskapet, även om kritiker av denna symboliska handling hävdar att dubbelt så mycket energi behövdes för att sätta i gång lamporna igen. Detta pekar mot ett större problem - vad är rätt att göra?

Hur följderna av den globala uppvärmningen ska motverkas kommer att diskuteras i en rapport som kommer i maj. Redan i april publiceras en kartläggning av effekter på ekologiska system och samhälle. Vi kan alltså räkna med att klimatdiskussionerna hettar till ytterligare inom en snar framtid.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Varför ifrågasätts inte IPCC? Vetenskapsmän tillsatta av respektive regering. Kan vi lita på dem? Det är ju politik. Inte vetenskap. I artikeln hävdas att värdshavens nivå har stigit med 8 cm under tiden 1961-2003. I Sverige har landhöjningen under motsvarande tid varit ca 42 cm. Diagrammet i artikeln är väl ett exempel på hur man ljuger med statistik. Talas om senaste 150 åren men jämförs med 29 år! Från 1961-1990. Sämsta artikeln i FoF sedan jag började läsa FoF 1975! Till sist en fråga. Hur förklarar man det varma klimatet under bronsåldern?

Måste få komplettera Jan Greens inlägg med ytterligare fråga.Hur förklarar man istiden?Lite längre perspektiv än några decenniers mätning kan man väl begära.Britt

Jag håller med Jan Greens inlägg. Det är mycket möjligt att nedsmutsningen ( som givetvis inte är acceptabel) bidrar till nuvarande uppvärmning. Men det räcker inte som förklaring. Uppvärmning har hänt förr ; senast vid slutet av den sk "lilla istiden" och då fanns det ingen industri . Det har också varit flera istider alltså också uppvärmningar i planetens historia då människan inte en fanns. Astronomiska orsaker förklarar dessa

Jag är lite brydd inför många kommentarer. Vad jag förstår från andra undersökningar så råder samsyn att temperaturen ökar och att vi ligger på 14 grader plus eller så och ökande. Mycket troligt beroende av växthusgaser.
Jordens medeltemperatur är skillnad mellan in och utstrålning. Utan växthusgaser sägs att temperaturen skulle legat runt -19 grader. Så vi skall i någon mån tacka för dessa värmande växthusgaser.
När man läser en del artiklar ovan så får man för sig att det naturliga tillståndet för oss är perioder mellan och i nedisningsperider, i alla fall i ett 2 miljoner års perspektiv. Men här en del av problematiken. Jorden har endast vid några få tillfällen upplevt istider. Om vi bortser från prekambrium så har jorden upplevt "korta" perioder 1mrd, 650m, 350m och de senaste 2,5m år sedan. Förutom de senaste 2,5m år sedan så har jorden genomlett en generell avkylning de senaste 55m, bortsett från en generell uppvärmning de senaste 2 miljoner år , visserligen uppblandat med nedisningsperioder.
Dvs att det naturliga tillståndet för jorden har varit enorma tidsepoker där temperaturen har legat väsentligt högre än de "behagliga" 14 grader vi upplever idag. Mellan 17 och 25 t.o.m. I detta sken så lever vi defacto i en istid med onormalt låga temperaturer och det kanske är så att jordens klimat är på väg tillbaka till högre temperturer som varit förhärskande och att det inte är något vi kan påverka annat i ringaste grad, oavsett hur mycket växthusgaser vi producerar.