Annons

Melatonin och drömmen om ungdom och hälsa

I USA har melatonin lanserats som undermedlet som håller ålderdomen och sjukdomar stången. Också vi kan få tag på hormonet utan läkarrecept på Internet. Men vad är det man då köper?

Drömmar och förhoppningar om ungdom på burk. Hormonet melatonin saluförs som mirakelmedel som sägs kunna skjuta åldrandet på framtiden, skydda mot sjukdomar och sätta fart på samlivet. I Sverige är melatonin klassat som läkemedel och förbjudet att sälja annat än på recept. Flera andra länder har liknande lagstiftning. Ändå går melatonin att köpa svart från europeiska försäljare eller direkt på de virtuella apotek som finns på Internet. Eller i USA där medlet säljs fritt. Där klassas det som naturläkemedel och kosttillskott och går att köpa i hälsokostaffärer.

"Köp en flaska i dag och ta själv reda på varför alla talar om melatonin", uppmanar amerikanska tillverkare i annonser. "Hur melatoninvänlig är din livsstil?", frågar andra. Och radar upp symtom som enligt dem kan tyda på melatoninbrist: kroniska sjukdomar, cancer, koncentrationssvårigheter, upprepade förkylningar och virusinfektioner, minnes- och humörsvängningar, depression, svårighet att somna och trötthet på dagtid. Man räknar med att fyrtio miljoner amerikaner har lyssnat till locktonerna och nu provat medlet av en eller annan anledning.

Mirakel eller galenskap?Marknadsföringen av melatonin skiljer sig från gamla tiders universalläkemedel som krängdes av kvacksalvare. Melatoninet har lanserats med hjälp av amerikanska forskare som fått stort utrymme och okritisk uppmärksamhet i medierna. Under de senaste åren har flera böcker hyllat melatonin som mirakelmedicin, en av dem skriven av en nestor på området, Russel Reiter, professor i neuroendokrinologi vid University of Texas: Melatonin, your body's natural wonder drug. Andra böcker är ännu mer löftesrika och talar om melatoninmirakel, antiåldrandehormon, bättre sex-sömn-hälsa och längre liv. Andra forskare och de stora vetenskapliga tidningarna morrar å sin sida om melatonin-galenskap och överdrifter och hävdar att både medier och inblandade forskare övertolkar vetenskapliga data.

Vad finns det då för grund för alla dessa löften?

Mer melatonin- Det vi vet i dag är att melatonin kan ställa om våra sömntider och på så sätt hjälpa mot jet lag efter långa flygresor österut eller västerut. Men oftast räcker det att anpassa sig till dagsljuset på resmålet. Också sömnproblem kan avhjälpas när sömnrytmen är rubbad av för litet melatonin, säger Lennart Wetterberg, professor i psykiatri vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och pionjär inom melatoninforskningen.

Intresset för melatonin som läkemedel växer nu också i Sverige. Antalet utskrivna recept ökar i så hög grad att Läkemedelsverket vill ha stramare regler för förskrivning av medlet. Osäkerheten hos läkarna är stor. Förskrivna dagsdoser, huvudsakligen mot sömnbesvär, kan variera tusen gånger i styrka, allt från 0,1 mg till 100 mg! Tallkottkörtelns tillverkning av melatonin varierar från individ till individ, och lämplig dos beror på hur mycket av hormonet som normalt produceras. Melatonin, 5-metoxy-N-acetyltryptamin, som substans är inte särskilt intressant för läkemedelsbolagen, eftersom den inte går att patentera och därmed skydda ekonomiskt.

- Därför görs heller inga stora kliniska utvärderingar.

Biverkningar har rapporterats i form av hjärtklappning, magbesvär, sömnstörningar, mardrömmar, synhallucinationer, oföretagsamhet och trötthet. Långtidseffekter vet man alltför litet om.

- Vi kan jämföra med ett annat hormon, kortison, som hämmar inflammationer och allergier vid tex ledgångsreumatism och astma. Långtidsanvändning med höga doser kortison betraktades som ofarlig och riskfri till dess följderna visade sig: benskörhet, hjärtsvikt, viktökning, diabetes, blödningar i huden, psykiska störningar som depression och hos barn också tillväxthämning.

Nattens hormon- Många människor vill prova melatonin "på egen risk". Men ingen skulle väl drömma om att testa insulin bara för att det är bra för diabetiker, säger Lennart Wetterberg. Tallkottkörteln i hjärnan och dess melatonintillverkning är en mycket livaktig del av kroppens hormonella system. Den påverkar inte bara kroppens utveckling, tillväxt och ämnesomsättning utan också kroppens dygnsrytm och urgamla anpassning till olika årstider.

- Melatonin når alla organ och celler i kroppen med information om tid på dygnet, tid på året och kanske också om livslängden eftersom melatoninhalten sjunker med ökad ålder, säger Lennart Wetterberg. Hos alla nu undersökta djurarter, från enkla organismer till människor, följer tillverkningen av melatonin en daglig rytm som skiftar mellan ljus och mörker. Melatonin är nattens hormon. Starkt ljus stoppar tillverkningen. Hos ryggradsdjur bildas melatonin så snart mörkret faller, oberoende av om djuren är aktiva på natten eller på dagen.

Dygnsvariationen i tillverkningen hos däggdjur har sitt upphov i en biologisk klocka i mellanhjärnan, i vilken de suprachiasmatiska kärnorna (kallade SCN) ingår som kuggar. Den styrs av dygnets växling mellan ljus och mörker, direkt via ögats näthinna. Därifrån sänds nervsignaler till tallkottkörteln som under mörker tillverkar melatoninet, som i sin tur påverkar den biologiska klockan. Under fostertiden är det mammans melatoninhalter som stakar ut dygnsrytmen när SCN utvecklas hos fostret.

Mörker rubbar jämviktLiksom natten är olika lång beroende på årstid, så varierar tillverkningen av melatonin.

- Men det tycks som om känsligheten för melatonin ökar under ljusa perioder. Vi har undersökt halterna hos människor som lever på olika breddgrader. Från Svalbard, Tromsö och Pajala i norr via ekvatorn till Johannesburg, Buenos Aires och Melbourne i söder. Människor längst i norr och längst i söder har på grund av ljusbrist under vinterhalvåret svårare att hålla 24-timmarsrytmen i sin melatonintillverkning. Resultaten visar att ljuset inte ensamt styr människors och djurs dygnsrytm. Intressanta studier pågår om hur ljus samverkar med jordmagnetiska fält för att styra melatonintillverkningen, liksom eventuella effekter på melatonin av elektromagnetiska fält, datorer, mobiltelefoner och annan elektrisk utrustning.

Hos blinda, som inte är ljuskänsliga, tillverkas melatonin i normala mängder. Men det utsöndras vid fel tidpunkt, med förskjuten dygnsrytm och inställt på längre eller kortare dygnslängd än 24 timmar. Även om ett blint barn lägger sig på normal sovtid, dröjer det kanske till långt in på natten innan det somnar, hur mycket föräldrarna än anstränger sig att få det till ro. Nu pågår svenska försök att ge dessa barn melatonin. Resultaten visar att melatonin som tillförs vid läggdags ställer om barnets dygnsrytm till den normala 24-timmarsrytmen (bild 4).

Melatoninhalter som arvVi människor bildar olika mycket melatonin. Ärftliga faktorer styr hur mycket melatonin vi tillverkar. ­Människor kan delas in i grupper av låg-, mellan- och högproducenter. Halterna minskar med stigande ålder. En medelålders person tillverkar bara hälften så mycket melatonin som i sin barndom.

Men också alkohol kan sänka melatoninhalterna, liksom blodtrycksmedicin som betablockerare. Låga halter är också vanliga vid depression, fetma, brist på sköldkörtelhormon, smärta "utan orsak" och Hortons sjukdom med periodvis återkommande halvsidig migrän.

- En människa som tillverkar mindre melatonin än normalt kan få problem att sova, vaknar tidigt på morgonen och blir trött och nedstämd.

Normala melatoninhalter gör oss sömniga. Riktigt höga melatoninhalter fungerar som p-piller. De sänker kvinnors fruktsamhet, eftersom äggstockarnas produktion av östrogen och de hormon som styr ägglossningen minskar. De doser som testats har varit hundra gånger högre än kroppens egen tillverkning.

Ur ett evolutionärt perspektiv sätter melatonin kroppen och fruktsamheten på sparlåga under det mörka vinterhalvåret när mer melatonin tillverkas.

Möss lovar ingeningHos djur styr melatonin en rad fysiologiska årscykler: fortplantning och brunst (hos vissa djur krymper könskörtlarna och blir små som hos omogna ungdjur så snart parningsperioden är över), förmågan att lägga på hullet, hårfällning/pälsömsning m m.

Det är också djurförsök som har satt fart på spekulationerna om melatoninets mirakulösa verkningar på oss människor. Påståendet att melatonin skjuter åldrandet på framtiden grundar sig på olika försök utförda på möss. Möss som fick melatonin blev ungdomligare, piggare och glansigare i pälsen än sina släktigar som fick klara sig utan hormonet - och visades glatt upp på Internet allteftersom de växte till sig. Men, mössen i försöken är mycket speciella. De tillhör en art som föds med defekt tallkottkörtel som inte kan tillverka melatonin. Andra musförsök har gett helt andra resultat. Vid ett försök på möss med normal tillverkning av melatonin förkortade extradoser av melatonin deras livslängd eftersom de drabbades av underlivstumörer.

- Det som händer möss kan inte automatiskt överföras på vare sig människor eller andra djur, säger Lennart Wetterberg.

Andra saluförda förväntningar på melatonin - skyddet mot allt från cancer och hiv till Alzheimers sjukdom - grundar sig på att melatonin är en s k antioxidant, precis som vitamin C och E.

- Visst kan melatonin ha skyddande effekter. Men taget vid fel tidpunkt och i fel dos, kan det ha motsatt effekt. Melatonin är nämligen ett tidsberoende hormon som visat sig kunna både stimulera och hämma cancercellers växt beroende på tidpunkten i dygnscykeln då det ges. Löftena om ett vitalare sexliv går också tillbaka på djurförsök och fåravel. Baggar har med melatoninets hjälp blivit parningsvilliga utanför den vanliga brunstperioden. Men inte utan problem för baggen - efteråt.

- Innan någon rekommenderar att många människor ska använda melatonin, kan det vara klokt att tänka på vad som händer baggarna efter behandlingen. Då minskade deras sexuella spänst, och spermierna blev färre med fler defekter än hos baggar som inte fått extra melatonin, säger Lennart Wetterberg.

Många frågor kvarMelatonin gör oss alltså trötta och kan ställa om dygnsrytmen. Det är de två melatoninverkningar som forskarna nu också har funnit receptorerna för, alltså de mottagarstrukturer på cellerna som reagerar på hormonet. Därmed har flera läkemedelsbolag börjat utveckla medel som kan stänga av eller förstärka melatoninets effekter. I framtiden kan vi alltså hoppas på nya, specifika läkemedel mot jet lag, sömnsvårigheter och andra rytmrubbningar. Och djur kan se fram emot piller som ställer om deras fortplantning.

Men fortfarande har forskarna själva alltså en rad frågor om hur melatoninet bäst ska användas. Lennart Wetterberg avråder från att köpa med sig en melatoninburk på utlandsresa, tex från USA. Kvaliteten på preparaten är nämligen inte garanterad. ­Melatonin är en billig kemisk biprodukt när man framställer koffeinfritt kaffe. Men oseriösa tillverkare blandar i andra preparat. Allt från potatismjöl till malda tallkottkörtlar från kalvar och kor som alltså kan innehålla smittämnet för galna ko-sjukan.

Äter han själv melatonin?

- Aldrig!

Av Monica Starendal

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

31

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Melotonin är det bästa som hänt mig, nu kan jag äntligen sluta med vaneblidande sömtabletter. Sedan skulle det vara kul om svenska läkare stödde detta och skrev ut melationen i stället för stilnoct och annat skit som gör en dåsig hela dagen! Men de är så rädda för läkemedelsverket, att de inte vågar! så många med mig är tvugna att handla på nätet! Kul? Nej! Visa mer kurage läkare det borde vara ni som bestämmer, inte räknenissarna på läkemedelsverket! Och vad fan jag betalar gärna fullt pris, det gör jag ju också när jag handlar på nätet, där subventioneras inget!
Sluta tramsa!

Hejsan.Har läst ditt inlägg om Melatonin.Har själv sömnsvårigheter och skulle gärna vilja komma i kontakt med ett företag som säljer detta medel.Vore tacksam om du ville svara mig och skriva vilken adress jag ska gå in på på datan för att köpa detta och vad preparatet heter och priset.
Tacksam för svar.Vänligen Ulla.

Satsa på forskning med mänskliga fosterstamceller mot åldrandet. Skattemedel skall finansiera human embryonal stamcellsforskning,så att vi får seriösa och biverkningsfria botemedel mot åldrandet,sjukdomar,skador,förslitningar,och klimakterium mm. Denna viktiga forskning ersätter också plågsamma djurförsök på värnlösa råttor och möss medflera. Det skulle också tas fram botemedel till råttor och möss när dom blir sjuka,skadade och åldrade,med tanke på hur många djurförsök som dessa stackars små djur tvingas utstå.
Melatonin,Dhea och Tillväxthormom mm sjunker med åldern,och då skall man självklart få medicin och vaccin som bygger upp dessa sjunkande hormoner till undomsnivå igen.Livlängden är alldeles för låg idag,och den måste ökas till 200+ minst,och själv vill jag uppleva år 3000. Och lika självklart så skall man få vara frisk,vital och ung i både knopp och kropp hela det långa härliga förlängda livet.
Allt detta skall ju vara självklart 2009,men då måste kristna fundamentalister tvingas bort från sjukvård,politik och riksdag.För dessa talibaner är utvecklingsbromsar!

Jag lider av depression sedan en tid och har emellanåt svårigheter med sömnen.
Läkare skriver ut sömntabletter i parti och minut, villket jag anser sjukt.
Vid en resa till USA fick jag svårigheter att somna, inte pga jetlag utan pga mitt tillstånd.
Mitt i natten gick jag ut på stan för att kolla efter något sömnpiller liknande på apoteken som har öppet dygnet runt.
Efter en stunds letande på hyllorna hittade jag SuperSnooze Melatonin.
Väl hemma tog jag en tablett och somnade utan problem. Jag tar nu dessa då jag behöver och en sak är säker...aldrig mer sömnpiller på recept från läkare med biverkningar som följd.
Melatonin tabletterna gör att jag somnar lungt och får mig att sova hela natten, samt att jag känner mig utvilad.
Som det står i texten ovan.."40 miljoner amerikane" köper dessa tabletter, och jag är säker på att lika många sover gott.
Släpp Melatoninet fritt i Svergie.

Jag har använt Melatonin i ca 10 år och jag sover som en stock.Problemet med Svenska läkare det ät att de är okunniga och skriver ut allt för höga doser.Jag är snart 63 år har tar inte mer än 3 mg.

Underbar produkt! Släng alla benzopreparat i papperskorgen. Klart att läkemedelsbolagen vill förbjuda något som inte går att patentera..precis som vissa "farliga växter" ähum, host.

Hursomhelst har Melatonin verkligen hjälpt mig mot min insomnia. Härlig djup sömn med intensivt drömmande under hela natten.. och vakna upp som en prins. Piggare och gladare än på länge.

Dessutom behöver man inte äta det varje natt. Det räcker med någon natt så stabiliseras dygnsrytmen och man orkar sig upp tidigt för motion och solljus. Perfekt för dem som jobbar natt och varierande skift.

Jag har testat Source Naturals produkt NightRest.. Rekommenderas starkt. Börja dock med låg dos, annars sover du för länge. Tog 2 st 4mg första gången och sov i 13h. Det räcker gott med 1 st.

Sömn är livet!

Intressant är även att melatonin har nästan identisk kemisk struktur som THC och tas emot av hjärnan via cannabisreceptorer. Så man kan nästan påstå att det är syntetiskt cannabis.
Detta förklarar även varför folk blir trötta och sömniga av cannabis.

Om sanningen måste fram, så måste jag säga att för två månader sedan så har jag testat med att använda 10 mg "Rent Melatonin" dagligen varje morgon. Jag har upplevt att jag blir mer pigg på dagen tills ganska sent på kvällen. När jag väl lägger mig så sover ganska djup som jag alltid har gjort. Samt har jag upplev att jag vaknar i alla fall väldigt tidigt på morgonen typ 8:30 varje dag oavsett tiden jag lägger mig, fast på helgerna måste jag tvinga mig att sova lite till, jag kan inte sova mera än två timmar. Jag är idag 49 år gammal och kombinerar "Rent Melatonin med "Resveratrol" (150mg).

Nu har jag sänkt dosen till 5mg på morgonen varje dag.
Få se vad som händer!

Återkommer nästa månad med mera fakta!

Vill ni veta mera, det är bara att fråga!

Hmm tar du verkligen melatonin på morgonen??? Man ska ju ta det 20 min innan man går och lägger sig för att man blir trött av ämnet ganska omedelbart

Håller fullständigt med ovan inlägg angående fega läkare. Största problemet är inte feghet utan snarare bekvämlighet.
Jag nämde min försenade dygnsrytm för min dåvarande läkare som jag såg pga min adhd. Han skrev ut circadin. Positivt med circadin var för mig att jag sov bättre, och efter att ha haft svåra menstruationsproblem sen 11 års ålder reglerades detta hlet plötsligt till en för kvinnor normal nivå.Tyvärr gav circadin även en mycket svår biverkning.PGA depo effekten stannade melatonin kvar i kroppen 16 timmar efter intag, och jag blev extremt dåsig och morgontrött. Istället för att flytta tillbaka dygnsrytmen så sköts dem framåt.
Efter ett ofrivilgt byte av läkare bad jag då den nya om direktverkande melatonin, för att slippa denna biverkning jag fick av circadin. Hon lovade att skicka en ansökan för dr melatonin. Under tiden kunde jag ta ett annat preparat istället som var bra och inte hade några biverkningar. Tyvärr trodde jag på hennes lögner. 1 månad senare träffas vi igen och jag frågar hur lång tid ansökan om melatonin skulle ta. Vilken ansökan? svarade hon. Återigen bad jag henne skicka iväg en ansökan, och under tiden fortsatte jag en månad till med den helt ofarliga sömnmedicinen Imovane. Jag fick ingen melatonin, och efter två månader hade min IQ sänkt så drastiskt så jag brydde mig inte längre. Jag blev apatisk.och konstant dåsig. Efter ett tag utvecklade jag dessutom en överkänslighet mot konserveringsmedel och blev allergisk mot gräspollen. Nu är jag äntligen fri från Imovane/zoplicon, efter två års dagligt användande. En biverkning vid min avvänjning var en konstant känsla av löss som kröp över hela kroppen, och mina händer skakade som hos en alkoholist.
Nu köper jag mitt Melatonin på Internet, och riskerna med att köpa medicin på Internet är något som jag blivit tvingad till att ta pga läkemedelsverket, och de läkare som är rädda om sin nästa läkemedelsbolags-sponsrade konferens. En del läkare åker på dessa konferenser i medelhavet, medan andra läkare får sitta på en pinnstol i göteborg. Det kan inte vara lätt att vara läkare!

Lägg till kommentar