Annons

Notiser av Jenny Jewert

Under förra seklet tämjde energibolagen merparten av älvarna i Sverige. Hela ekosystem blev delar i ett avancerat produktionssystem. Naturens rytm förändrades i grunden och anpassades till industrisamhällets behov. Utbyggnaden skedde i en tid då kraven på miljöhänsyn var dåligt utvecklade. Mindre än en tiondel av alla vattenkraftstationer har till exempel passager som gör det möjligt för fiskar att vandra mellan lek- och uppväxtområden. Helt torrlagda strömfåror är vanliga, i vissa fall flera mil långa. På senare tid har även så kallad korttidsreglering ökat för att anpassa produktionen till...
I oktober ska Helsingforskommissionen, Helcom, fatta nya beslut om hur Östersjöns miljö ska räddas. Högt på agendan står att minska övergödningen och algblomningarna. Inför mötet har miljöminister Lena Ek två svårtolkade siffror att ta ställning till. Å ena sidan meddelar havsmiljöforskarna att belastningen av fosfor till en av havsbassängerna – Egentliga Östersjön – måste minska med 570 ton i Sverige. Å andra sidan har de forskare som beräknar utsläppen kommit fram till att bara 430 ton fosfor når havet från samtliga svenska reningsverk, industrier, jordbruk, enskilda avlopp och dagvatten...
De har sagt ja till varandra, men också till att gifta samman två vitt skilda kunskapsrevolutioner, som kanske mer än något annat har påverkat jordbruket runt om i världen: den bioteknologiska och den ekologiska. Förespråkare för genetiskt modifierade organismer (GMO) respektive ekologisk odling hamnade ju omedelbart på kollisionskurs och intar fortfarande motsatta positioner inom det spektrum av jordbrukstraditioner som praktiseras. För ekologiska bondeorganisationer är genetiskt modifierade grödor paria, och det är svårt att klandra dem. Den första generationens storsäljande GMO lierade sig...
Jag kastar misstänksamma blickar mot soffan med tyget av mikrofiber. Ger den ifrån sig giftiga flamskyddsmedel, eller perfluorerade smutsavvisande ämnen?
I Rapaälvens mittfåra är jaget samlat nere i foten, som söker en stabil sten att kliva på. Det iskalla vattnet forsar kring låren och älvens dånande dränker orden.
Efter klimatfloppen i Köpenhamn förra året, ökade trycket på att höstens FN-möte i japanska Nagoya om biologisk mångfald skulle nå framgång.