Annons

Notiser av Enikö Arnell-Szurkos

Utländska akademiker som får sina utbildningar erkända och examina ”översatta” till svenska förhållanden av Universitets- och högskolerådet, UHR, får lättare jobb och något högre lön. Det visar en forskningsrapport , som Andrey Tibajev, vid Linköpings universitet, står bakom. Han tycker att effekten är relativt stor. – Att utfärda de här utlåtandena är en billig åtgärd jämfört med många andra etableringsinsatser, kommenterade han när rapporten släpptes. Men erkännandet leder främst till okvalificerade arbeten. För att personer med utländsk examen ska få jobb som matchar deras utbildning krävs...
Unga chefer mår sämre och känner sig mer stressade i sin roll jämfört med äldre chefskollegor. De har också mindre tro på sig själva, underskattar sin förmåga att leda och riskerar i högre grad utmattning och depression på grund av arbetsbelastning. Äldre chefer å sin sida är mer nöjda med sin arbetsmiljö och trygga både i sitt ledarskap och sin plats i organisationen, visar ny forskning vid Karolinska institutet. Malin Mattson Molnar Bild: MTO Säkerhet AB Samtidigt skattas unga chefer högre av medarbetare i alla åldrar, visar en ny enkätstudie inom samma forskningsprojekt (se faktaruta) vars...
Det är enkelt och kostar inget – men ger desto mer. Lina Ejlertsson, forskare i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet, har undersökt effekterna av små återhämtningspauser som lätt kan integreras i arbetsdagen. I sin avhandling visar hon att personalen mår bättre på arbetsplatser som medvetet jobbar med återhämtning. Lina Ejlertsson – Det fysiska välmåendet ökar, personalen får mer energi och stämningen blir mer familjär, säger Lina Ejlertsson. Tillsammans med forskarkolleger har hon undersökt arbetsmiljön på 26 vårdcentraler i södra Sverige. De började med att kartlägga vad återhämtning...
I år är det 100 år sedan som det elektriska stamnätet byggdes ut i Sverige. Med det följde det som kallas den andra industriella revolutionen och en förändrad arbetsmarknad. Jordbrukssektorn minskade samtidigt som industrin och mer kvalificerad tjänstesektor tog ett språng. Under samma period tog strejkerna på svensk arbetsmarknad fart – under bara år 1919 bröt 440 strejker och lockouter ut. Kerstin Enflo Bild: Christian Andersson Apelöga Dessa strejker var inte defensiva, alltså inte riktade som protest mot någon förändring. I stället var de nästan alltid offensiva och drivande för något...
Videomöten gör det möjligt för många att fortsätta arbeta under pandemin. Men alltför många och långa möten har sitt pris. Var sjunde kvinna, 14 procent, uppger att de blir trötta eller extremt trötta av mötesformen. Motsvarande siffra för män är 5,5 procent, vilket är detsamma som var tjugonde man. Studien är den första och största i sitt slag och har genomförts av en forskargrupp vid Virtual Human Interaction Lab vid Stanford university i USA. Drygt 10 000 personer runt om i världen har svarat på enkätfrågor om upplevelser av videomöten. Resultaten bekräftade forskarnas hypotes – ju fler...
Tidigare forskning har antingen fokuserat på ungdomars mobilitet eller på deras inträde på arbetsmarknaden. Hanna Uddbäck kombinerar dessa två perspektiv. I sin avhandling i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, undersöker hon varför unga vuxna väljer att stanna kvar i en mindre stad, kopplat till situationen på arbetsmarknaden och övriga livsvillkor. Studien visar att unga ser flera fördelar med att stanna kvar. – Det kan handla om sociala relationer, vänner och familj, men också tillgång till bostäder som många upplever inte skulle vara möjliga i en storstad, säger Hanna Uddbäck. Hanna...
Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt mobbning på svenska arbetsplatser kopplat till var i världen personer är födda. Ju längre avståndet till Sverige var, särskilt det kulturella avståndet som exempelvis kan handla om världsåskådning och traditioner, desto högre blev risken att bli utsatt. Utlandsfödda löper generellt sett dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning som svenskfödda. De som härstammar från Afrika, Sydamerika och Asien löper tre till fyra gånger högre risk, enligt studien som publicerats i The International Journal of Human Resource Management. – Det är tusentals...
Det finns många internationellt beprövade metoder för att minska nätmobbning, enligt en ny forskningsöversikt från Statens medieråd, som två forskare i psykologi vid Göteborgs universitet står bakom. Det kan handla om öka ungdomars kunskap om mobbningens konsekvenser, låta äldre ungdomar lära yngre om nätsäkerhet, eller öka ungdomars empati genom rollspel samt ge dem fler strategier i konflikthantering. Översikten går igenom aktuella forskningsrön från nio olika länder och beskriver olika insatser som visat sig vara effektiva i kampen mot nätmobbning. – Med tanke på alla metoder som finns, är...
Vissa yrkesgrupper upplevde sig isolerade och ensamma till följd av den ökade digitaliseringen redan innan coronapandemin. En sådan grupp är Arbetsmiljöverkets inspektörer, vars förändrade arbetsmiljö de senaste åren har studerats av forskare vid Karlstads universitet. Slutsatserna kan ha bäring även på andra yrkesgruppers situation under pandemin, enligt Carin Håkansta, en av forskarna bakom studien. – Isolering är en gammal arbetsmiljöfråga, men tidigare har den handlat om den fysiska arbetsmiljön och haft ett säkerhetsfokus. Vi ser nu tydligt också de psykosociala behoven – att människor...
Elevassistenter är numera en större yrkesgrupp än fritidspedagogerna i den svenska skolan. På många håll brottas de med tuffa pedagogiska utmaningar som resurser till elever i behov av särskilt stöd, men de har låg eller ingen pedagogisk utbildning alls. Forskning saknas om hur deras insats påverkar elevernas resultat, enligt en ny översiktsstudie vid Linköpings universitet . – Det är en resurskrävande insats som vi vet väldigt lite om. Ingen har undersökt effekterna på gruppnivå i en svensk kontext, säger Henrik Lindqvist , forskare vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid...