Annons

Historiskt sett minskar våldet

Våldet är inte längre en fråga om ordning utan om integritet.

I internationellt perspektiv ligger Sverige liksom andra länder i Nordvästeuropa på mycket låga siffror när det gäller mord och dråp. Allt tyder på att våldet i Sverige har minskat kraftigt de senaste 500 åren. Medeltiden var extremt våldsam. Det hävdas i såväl svenska som internationella studier. Längre fram i tiden sjönk siffrorna. Under de drygt 250 år som vi har haft rimligt säker statistik har antalet mord och dråp legat påfallande stilla. Det har legat kring ett fall per år och 100 000 invånare – i afrikanska länder och på den amerikanska kontinenten ligger siffran runt 20, enligt WHO. I Europa liksom i Mellanöstern är siffran strax under 10. Men i Stockholm för 500 år sedan var antalet mord och dråp uppemot 80 per 100 000 invånare och år, enligt försiktiga beräkningar.

Den tydligaste faktor som kan kopplas till mord- och dråputvecklingen är alkoholkonsumtionen i samhället. Det visar Hanns von Hofer, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, i rapporten Brott och straff i Sverige (2008). Uppgången under efterkrigstiden kan kopplas till ökad alkoholkonsumtion, fler tungt kriminellt belastade personer i samhället samt ökad invandring.

De lagförda misshandelsfallen var som lägst under mellankrigstiden, under motbokens tid. Vid mitten av 1960-talet ökade siffrorna något. Samtidigt är jämförelser över längre tid vanskliga. Mildare våld som skulle accepteras för ett par generationer sedan definieras i dag som brott, och våld på skolgårdar blir i dag allt oftare polisärenden. Långt in på 1800-talet var våld dessutom accepterat inom äktenskapet (mannen hade rätt att slå hustrun), mot tjänstefolk, inom skola, krigsmakt, arbetsliv, fångvård och så vidare. Slagsmål på skolor, danstillställningar och marknader ansågs långt in på 1900-talet tillhöra vardagen och landade ytterst sällan i domstolarna. Och de relativt låga straffsatserna för våld i äldre samhällen tyder på större acceptans. Stöld bestraffades långt hårdare än misshandel ännu under 1800-talet. Våldet var en ordningsfråga, snarare än en integritetsfråga som i dag.