Annons

Två arter av schimpanser

Schimpanssläktet har fått sitt namn efter den grekiske guden Pan - en yster och vildsint sälle som ställde till med ohägn för både boskap och unga damer och vars väsen finns kvar i ordet "panik". Det zoologiska släktet Pan innehåller två nu levande arter, nämligen "vanlig" schimpans (Pan troglodytes) och bonobo (Pan paniscus), förr olämpligt benämnd dvärgschimpans. Den förstnämnda fick sitt vetenskapliga namn redan 1775, medan bonobon inte beskrevs som en egen art förrän 1929. Ett skäl till det är att den bara finns i ett begränsat område söder om Kongofloden.

Schimpanser ser olika ut i skilda delar av sitt utbredningsområde, vilket har föranlett systematikerna att dela upp arten i fyra geografiska raser. Nyligen har emellertid ett forskarlag under ledning av den svenske genetikern Svante Pääbo upptäckt att de genetiska skillnaderna mellan dessa fyra schimpansbestånd är lika små som mellan olika mänskliga populationer och därmed alltför obetydliga för att motivera formell uppdelning i raser.