Annons

Återkoppling: Mobiltelefonen troligen ofarlig

I artikeln diskuteras huruvida radiovågor från mobiltelefoner kan vara farliga. Något som professor Hans Wiksell här bemöter med fysikaliska argument.

Annons

Riskforskningen stöder sig ofta på epidemiologi där man registrerar samband mellan sjukdom och t ex exponering för olika ämnen. Men det krävs också en verkningsmekanism för att man ska kunna dra slutsatser. Och några sådana mekanismer tycks inte finnas när det gäller radiovågor.

Skulle det nu ändå vara sant att radiovågor är farliga måste det bero på antingen 1: termisk verkan, 2: någon icke-termisk verkan baserad på känd fysik, eller 3: någon okänd verkan som inte är förenlig med i dag känd fysik.

Det första alternativet kan närmast uteslutas då vi har omfattande erfarenhet av små lokala temperaturhöjningar; vi äter varm mat, solar, badar bastu, har feber och använder kläder och värme på allehanda sätt. Naturligtvis påverkas kroppsprocesserna av temperaturen men den lilla extra värmen från mobilen är försumbar.

Det tredje alternativet, att radiovågor har någon i dag okänd fysikalisk verkan, kan aldrig helt uteslutas. Dock förefaller detta extremt osannolikt, eftersom de fysikaliska lagarna som beskriver hur materia och elektromagnetiska fält växelverkar är ytterst väl kända. Om alternativ 3 ändå skulle vara sant innebär det att naturlagarna måste skrivas om eller kompletteras, vilket förefaller uteslutet.

När det gäller fall 2 kan vi skilja mellan mekanismer som bäst beskrivs med utgångspunkt i kvantmekanik och mekanismer som bäst beskrivs med klassisk fysik.

Kvantmekaniska effekter kan anses uteslutna eftersom alla s k excitationer som kan erhållas med fotonenergier från mobilstrålning redan exciteras och de-exciteras av den termiska rörelsen som nämnts ovan.

Förklaringar med hjälp av klassisk fysik måste ske i termer av t ex vibrerande magnetiska korn, strukturer med god ledningsförmåga, halvledarmaterial som förmår likrikta snabba förlopp. Fenomen som ju är välkända inom elektroniken men än så länge inte i levande vävnad. Fenomen av dessa slag kan väl studeras i laboratoriet. I den mån dessa fenomen skulle existera i vävnad torde andra effekter än eventuella cancerrisker vara betydligt lättare att upptäcka. Sådana förändringar skulle kunna vara att celler som utsätts för radiovågor ändrar sin ämnesomsättning eller sitt utseende.

Sammanfattningsvis anser jag att risken med mobiltelefonernas radiovågor är obefintlig eller så är den utomordentligt låg, inte detekterbar och sannolikt överträffad av de mesta annat som innebär extremt låga risker.

HANS WIKSELL, VD Comair AB och adj. professor i kliniska tillämpningar av elektromagnetiska och akustiska vågrörelser, Karolinska Institutet

Är mobiltelefonen farlig?

Inte mycket tyder på ett samband mellan mobiltelefoni och cancer. Men alla forskare håller inte med.

2002-12-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Hans Wiksell är inte opartisk. Han gör reklam i IT-företagarnas annonstidning för 3G, tillsammans med Lena Hillert, Yngve Hamnerius samt Socialstyrelsen Bo G Pettersson som säger citat: "Det går inte på skälig grund hänvisa till Försiktighetsprincipen när det gäller beslut om mobilbasstationer".
Den hälsoskyddsmyndighet som skall skydda vår hälsa och som skall följa Miljöbalken uppmanar alltså kommunerna att bryta mot Miljöbalken. Ingen av ovanstående personer är trovärdiga när de påstår att det inte finns några risker med mobiltelefonin.

Den här Solveigs kommentar talar för sig själv eftersom det endast är ett personangrepp som syftar till att misstänkliggöra Hans Wiksell. Wiksell anför endast sakliga fysikresonemang men de bortser Solveig helt från. Hon har alltså inget att komma med i sak.

Svar till Lasse. Det jag påstår ovan "Hans Wiksell är inte opartisk. Han gör reklam i IT-företagarnas annonstidning för 3G" är helt korrekt eftersom Wiksell bevisligen gör reklam för mobilindustrin. Jag har den tidningen.

Finns flera studier som visar samband mellan mobilstrålning och hälsobesvär men de har mörkats eller bortsetts från. Den vetenskapliga metoden innebär väl att vara öppen för att "sanningen" alltid kan omskrivas om det kommer ny kunskap? Att Wiksells medicintekniska företag sedan haft aktier värda miljoner i telecomindustrin (Nilsson, Lindblad 2005) verkar inte heller spela någon roll. Vi är uppenbarligen i behov av ett nytt ekonomiskt system där försiktighetsprincipen och förebyggande hälsoarbete får utrymme.