Annons

Antroposofer granskade

Grunden för läran är inte förenlig med modern vetenskap.

Annons

Publicerad:

2003-12-01

Många svenskar har en rätt suddig bild av antroposofin. Men vackra byggnader, Waldorfskolorna med konstnärliga inslag i pedagogiken och den omhändertagande, alternativa sjukvården gör att läran ändå kan framstå som något positivt.

Nu har en grupp svenska forskare och andra skribenter trängt in bakom fasaden och studerat rörelsens människo- och kunskapssyn. Resultatet redovisas i boken Antroposofin ­-- en kritisk granskning (Leopard Förlag).

Läran grundades år 1912 av österrikaren Rudolf Steiner och bygger på hans skrifter och föreläsningar. Bokens författare visar att Steiner och andra antroposofiska skribenter gör rader av påståenden om människan, om sjukdomar och läkemedel och om naturen i övrigt som står i strid med modern vetenskap.

Exempel är astralkroppar och eterkroppar, karmalära och reinkarnation, avståndstagande från vaccination, bruk av (låga doser) giftiga metaller somläkemedel, hänsyn till planeters positioner och månens faser vid sjukdomsbehandling och odling av grödor och så vidare. Okritiskhet är ett uttalat ideal. Rörelsen har uppenbart märkliga idéer om hur naturen fungerar.

Man kan tycka att det inte spelar så stor roll vilka stolligheter som ligger bakom antroposofin så länge dess utövare ger sina patienter gott omhändertagande, inspirerar sina skolelever och tar väl hand om sina djur och marker. Men poängen är, framhåller bokens författare, att när man ska ta ställning till antroposofin måste man värdera det som verkligen skiljer ut den från annan vård, undervisning och odling ­-- nämligen den bakomliggande lärobyggnaden. Och då blir bilden inte lika positiv.

Steiner var österrikare

Antroposofernas grundare, Rudolf Steiner, föddes i Österrike men flyttade senare till Schweiz. Han var alltså inte tysk, som det står i notisen.

Återkoppling: Inget märkvärdigt

Vad som är sant i dag är inte sant i morgon, skriver en läsare.

2004-03-01

Återkoppling: Antroposofi strider inte mot modern vetenskap

Antroposofiska sällskapet i Sverige kritiserar en kritisk bok.

2004-04-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

16

Kommentarer

Se gärna på tidningen Folkvetts hemsida där man ur tidigare nummer kan läsa artiklar om antroposofi.http://www.physto.se/~vetfolk/index.htmlFolkvett är tidningen som kritiskt undersöker olika fenomen och motarbetar folkförvillare och folkförvilning.I detta fall om antroposofi finns artiklar ur tidigare nummer av tidning: Numren 1-92, 2-92, 1-94, 2-01 och 2-02

Björn Fjestad,Tack för ditt svar.Min kommentar gällde inte den i sig hedervärda strävan att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat, som Föreningen för Vetenskap och Folkbildning säger sig stå för.Den gällde det pinsamma sätt på vilket man fallit offer för och publicerar en artikel av en dokumenterad historieförfalskare som medel att göra det.Ditt svar försvarar allmänt den hedervärda strävan hos föreningen ifråga och hänvisar till de artiklar den publicerat om antroposofin och antroposofiska verksamheter.Men den kommenterar inte med ett ord den sannolikt för de flesta förvånande historieförfalskningen ifråga, hos en skribent, som så väl lyckats tillägna sin en på ytan välformulerad, skenbart vetenskaplig jargong, eller användningen av historieförfalskningar som medel att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat och vad det innebär för trovärdigheten i den strävan föreningen säger sig vilja befrämja, att den själv så lätt fallit offer för den ovetenskaplighet den säger sig vilja bekämpa.

Antroposofisk debatteknik: Man bemöter inte kritiken, man går till personangrepp istället.

Den som vill veta mer om Föreningen Vetenskap och Folkbildning rekommenderas att besöka deras webbplats:www.folkvett.nuSå här presenteras föreningens syfte i dess stadgar:"Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder."Genom att gå till webbplatsens länksamling och botanisera bland de sidor som anvisas, får man en god bild av den kritik som på vetenskaplig grund kan riktas mot den antroposofiska så kallade andevetenskapen.

Sune Nordwall är den kanske mest ivriga försvararen av Steiners rasistiska uttalanden. Jag är väl bekant med Nordwalls kritik av Staudenmaier, men jag är även bekant med Staudenmaiers svar på Nordwalls beskyllningar. På grundval av studierna av både Nordwall och Staudenmaier har jag - långt före utgivningen av "Antroposofin - en kritisk granskning" - kommit fram till att det är Nordwall som är ute och cyklar. Somliga av herrarnas debattinlägg finns tillgängliga på www.waldorfcritics.org.

SJÄLVMÅL, JESPERHej Jesper,Tack för ditt svar. För att förbättra läsbarheten hos min kommentar till det i detta internetforum har jag delat in det i några mindre delar.IDet är inte bara lätt det där med vetenskap och kanske särskilt när det gäller antroposofin. Inledningen till den antologi du utgett är i sin ursprungliga form skriven för ca 13 år sen av Sven Ove Hansson, som idag kan kalla sig professor vid filosofienheten vid KTH. Möjligen kunde man mot den bakgrunden ha förväntat sig mer av hans inledning under rubriken "Är antroposofin vetenskap?" än de bristfälliga källstudier och den delvis ytliga retorik, som nog får sägas karakterisera hans bidrag, om man bl a jämför det med de källor det säger sig hänvisa till som stöd för sin argumentation. För en analys av huvuddelen av hans inledning till antologin, i sin något mer omfattande ursprungliga version från 1991, se här.Vill man förstå antroposofin ur ett djupare vetenskapsteoretiskt perspektiv behöver man nog också gräva sig ner betydigt längre än Hansson gör, till födelsepunkten för filosofin och vetenskapen i väst och vattendelaren mellan den idealistiska och den materialistiska filosofitraditionen under antiken.Gör man det ser man att antroposofin går tillbaka på den idealistiska filosofi- och vetenskapstraditionen, med rötter hos bl a Platon och Aristoteles, på ett liknande sätt som naturvetenskapen i den form den utvecklat sig under de senaste århundradena baseras på den materialistiska vetenskapstraditionen, med rötter bl a hos Demokritos och Pythagoras. För ett försök att något utreda några av de grundläggande vetenskapsfilosofiska problemen i förhållandet mellan de två forskningstraditionerna, som den antologi du redigerat skrapar på ytan på, se här.Utredningen pekar mot att antroposofin utgör ett fortfarande ofärdigt och ofullkomligt försök att bidra till en vidareutveckling av den idealistiska filosofi- och vetenskapstraditionen. Men den pekar också mot att först en syntes av det som dagens naturvetenskap försöker representera, och den strävan att utveckla ett vetenskapligt forskande förhållningssätt till också "den" andliga världen, som antroposofin försöker bidra till, gör både naturen och människan rättvisa i djupare avseende. Den pekar också mot att först en sådan syntes av de två traditionerna skulle motsvara en "antroposofi" i ordets djupare betydelse av en medvetenhet om vad det innebär att vara människa.IIFör några kommentarer till vad du tillskriver mig som ett "ivrigt försvar av Steiners rasistiska uttalanden" se här. Länken beskriver något av den historiska och sakliga bakgrunden till den historieförfalskning Staudenmaier ägnar sig åt, och som är huvudtemat i den här diskussionen.Att han är en amatörhistoriker och att inledningen till hans artikel i den antologi du redigerat och utgett och nu försvarar är en lätt dokumenterad historieförfalskning framgår omedelbart vid en enkel jämförelse av hans inledning med det faktiska föredrag han säger sig beskriva i inledningen, se här. Det framgick också redan av det svar på hans artikel av Göran Fant, se här, som den förening du företräder själv publicerade för snart fyra år sen i sin tidskrift, där du själv sitter i redaktionen. Att Staudenmaier dessutom inte bara är en engångs- men en oseriös och upprepat otillförlitlig historieförfalskare och -förvrängare visar bl a diskussionen med honom om den ursprungliga historieförfalskningen i inledningen till sin artikel, om man skrapar på den lite på ytan, se här.Trots det har du i slutet av förra året åter, inte bara på nytt publicerat bl a historieförfalskningen ifråga som del av en föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin. Du hävdar dessutom i detta forum - efter att jag två gånger länkat till dokumentation som enkelt belägger motsatsen - att du långt före utgivningen av antologin har tagit del av min kritik av Staudenmaier, och kommit till vad du beskriver som "slutsatsen" att jag - som du uttrycker det - är "ute och cyklar". Sommaren 2003 har Staudenmaier lättsamt i förbigående, efter att i flera år först med olika ordlekar och mentala rökridåer ha försvarat sin ursprungliga demagogiska historieförfalskning, men sannolikt till slut ha insett det ohållbara på sikt i att fortsätta att hävda och försvara den, publicerat en ny, "redigerad" version av den, som ersättning för den historieförfalskning av honom, som du publicerat. Möjligen kan man ta det som ytterligare en antydan om vem som är ute och "cyklar" i sammanhanget.I den nya versionen av inledningen har han tagit bort påståendet att den skulle beskriva det första föredraget i den föredragsserie av Steiner han hittills hävdat sig beskriva. Istället hävdar han en ny variant av den ursprungliga inledningen som en beskrivning av föredragsserien i sin helhet. För en analys av på vilket sätt den ursprungliga inledningen av Staudenmaier utgör en historieförfalskning också med avseende på föredragsserien i sin helhet (något han också hävdat i diskussionen av den), på ett sätt som också gäller den nya "redigerade" versionen av inledningen, se här.Mot den bakgrunden kan din, inte bara återpublicering av bl a hans historieförfalskning som medel i en föregivet "vetenskaplig" kritik av antroposofin, med dessutom ditt sätt att i detta forum fortsatta att försvara den - utöver att antyda hur skicklig Staudenmaier är på att slå blå dunster i ögonen på människor - möjligen framstå som tämligen förvånande, för att uttrycka det milt.Detta inte minst för att komma från en styrelsemedlem i en förening, som i ord uttryckligen just säger sig ha som mål att kämpa för en ökad förståelse för vad ett sakligt vetenskapligt tänkande innebär, och vars huvudargument mot antroposofin i den antologi du och föreningen utgett är just att den skulle strida mot ett vetenskapligt tänkesätt.Som sådant kastar det en inte bara ny, men fördjupad skugga, inte bara över trovärdigheten i den antologi du redigerat och utgett, men i hela den strävan som "Föreningen för Vetenskap och Folkbildning" i ord säger sig stå för. Möjligen avslöjar det också för en eller annan något av de djupare inte primärt vetenskapliga och sanningssträvande, men vad som framstår som demagogiska motiven till publiceringen av antologin, som del av föreningens missionerande verksamhet till försvar för en strikt sekulärhumanistisk världsåskådning.IIIDen sajt du hänvisar till som stöd för din bedömning att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande av Staudenmaiers historieförfalskning är en kombinerad kritik- och hattyp av sajt mot antroposofin och Waldorfpedagogiken, grundad av en ljudtekniker och sekulär humanistisk missionär sedan länge och central företrädare för en liten anti-antroposofisk och anti-Waldorf grupp i Kalifornien. Till sin karaktär är den inte helt olik den antisemitiska sajten "Jewwatch.com" som föregiven "informationssajt" om judar och judendomen.Efter närmare granskning av sajten tog en (eller flera) metaredaktör(er) på den stora internetportalen DMOZ 2001 bort den ur två centrala Waldorfkategorier på DMOZ, på bas av en bedömning att sajten inte motsvarar de krav portalen ställer på informationssajter på olika områden. Efter en liknande granskning slutade Google 2002 att publicera en sponsrad annons för sajten ifråga, som man en tid publicerat. Och förra året beslöt sig Altavista, efter en liknande granskning av sajten, för den radikala åtgärden att som det verkar helt ta bort alla direkta hänvisningar till den ur sitt webindex. Man beslöt också att i likhet med Google sluta att publicera sponsrade annonser för sajten för sökningar på "Waldorf", "Waldorf education" och "Rudolf Steiner" på Altavista.Det talar inte för att den är ett bra stöd för din bedömning av sanningshalten i den historieförfalskning du publicerat. För en beskrivning av och några kommentarer om sajten och den grupp som ligger bakom den, baserat bl a på diskussioner över flera år med dess företrädare, se här.IVAtt utveckla en saklig och objektiv sanningssträvan som människor på ett sätt som inte bara gör den värld vi lever i rättvisa ur ett yttre materiellt perspektiv, men också mot vad det i djupare avseende innebär att vara människa och de komplicerade existentiella frågor det ställer oss inför, tillhör sen antiken och på nytt sen renässansen de djupaste drivkrafterna för vår kultur.Den antologi med en föregivet vetenskaplig kritik mot antroposofin som du redigerat och utgivit är i princip lovvärd, som ett försök att tydliggöra i vilket avseende antroposofin kan sägas vara - eller inte kan sägas vara - vetenskapligt grundad och försvarbar. Som framgår ovan pekar dock en lite närmare granskning av antologin, redan om man bl a tillämpar sådan elementär källanalys på den, som Föreningen för Vetenskap och Folkbildning sannolikt åtminstone i ord själv förespråkar, mot att den i ett flertal grundläggande avseenden utgör ett brott mot den sanningssträvan som ett vetenskapligt förhållningssätt är ett uttryck för, och inte mer än delvis gör denna sanningssträvan rättvisa.För det krävs mer seriösa och betydligt bättre grundade vetenskapliga och vetenskapsfilosofiska analyser än de föregivet vetenskapliga artiklar om antroposofin som "Föreningen för Vetenskap och Folkbildning" hittills publicerat och nu sprider i ny form.Föreningen utser varje år en "Årets" pseudovetenskapliga "Förvillare". Får man - på bas av ovanstående - föreslå jag att föreningen demonstrerar lite reflekterad självinsikt och till Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004 (eftersom titeln för 2003 redan är upptagen) utser sig själv, Sven Ove Hansson, Staudenmaier och dig ;-?Med bästa hälsningar,

Jag överlåter åt den intresserade läsaren att bedöma relevans och hållbarhet i Nordwalls kaskad av påståenden. För egen del finner jag det inte meningsfullt att säga mer än att jag hänvisar till mitt förra inlägg.

FEL SVAR, JESPERDu sitter i styrelsen för en förening, som med sitt namn och sina stadgar uttryckligen säger sig ha till syfte "att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat". Du sitter med i redaktionen för föreningens tidskrift, som organ för att verka för föreningens ändamål."Föreningen Vetenskap och Folkbildning'" har också med dig som redaktör redigerat och i höstas utgett en antologi under titeln "Antroposofi - en kritisk granskning", som med ett antal föregivet vetenskapliga analyser, i huvudsak hämtade från och redan tidigare publicerade i föreningens tidskrift, hävdar att antroposofin står i strid med ett vetenskapligt tänkesätt.Den sista av artiklarna i den föregivet vetenskapliga antologin, som den förening du företräder både publicerat i sin tidskrift och publicerar på internet sen länge, utgörs till stora delar av en blandning av osanningar, halvsanningar, historieförvrängningar och obelagda påståenden, som utgör det sannolikt mest demagogiskt raffinerade förtal av antroposofin och antroposofiska verksamheter som någonsin publicerats på svenska.Jag har i detta forum påpekat att författaren till artikeln ifråga, en Peter Staudenmaier, som inledande grundsten till sin artikel har lagt en ren och skär historieförfalskning som beskrivning av ett föredrag av Steiner. Jag har också länkat till en sida som omedelbart belägger att det är en historieförfalskning, genom att bl a länka till det föredrag Staudenmaier säger sig beskriva i sin inledning. Sidan beskriver också hur Staudenmaier förhållit sig, när jag påpekat och dokumenterat att hans inledning utgör en ren historieförfalskning, på ett sätt som totalt berövar honom varje uns av trovärdighet, som självutnämnd. "historisk forskare".Efter att jag två gånger påpekat det och länkat till sidan skriver du i ett första svar att du är väl insatt i (denna) min kritik av Staudenmaier och att du efter att ha tagit del av den, liksom av Staudenmaiers svar på den, vid ett studium av både min kritik och Staudenmaiers svar har kommit fram till att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande av hans historieförfalskning.Jag anger då i ett nytt svar bl a en direkt länk till föredraget ifråga i engelsk översättning, för att du ska kunna jämföra hans inledning till sin artikel med föredraget ifråga, och se om du eller jag har rätt eller fel, och vem som egentligen är ute och "cyklar". För föredraget i sin ursprungliga, oöversatta form, se här.Jag påpekar också att din förenings tidskrift, där du sitter i redaktionen och varifrån huvuddelen av artiklarna i antologin är hämtade, redan för snart tre år sedan publicerat ett svar på Staudenmaier, som påtalar att hans inledning inte stämmer med verkligheten, i betydelsen det föredrag han säger sig beskriva, på ett sätt som visar att det är en historieförfalskning.Du förhåller dig då inte ens elementärt vetenskapligt till problemet på ett sätt som din förening i ord säger sig förespråka genom att ex vis visa att ingenting i din förenings tidskrift har gett dig anledning att tro att Staudenmaiers inledning är en historieförfalskning. Du verkar inte heller ha undersökt om du verkligen har haft rätt i din första bedömning, när jag säger mig uttryckligen direkt dokumentera att du har fel och visar hur du på 5 minuter enkelt kan undersöka saken genom att läsa föredraget ifråga.Istället svarar du att du inte finner det "meningsfullt att säga mer än att jag hänvisar till mitt förra inlägg", där du implicit hävdar att Staudenmaier har gett ett riktigt referat av det föredrag han säger sig beskriva i sin inledning, vilket jag redan vederlagt tre gånger.Det är fel svar, Jesper.Inehållet i den demagogiska historieförfalskning av Staudenmaier, som du publicerat, och som framställer Steiner som protonazist, har via den bok du utgett och ansvarar för som redaktör, spridits av bl a Lärarförbundets organ Skolvärlden i 80.000 exemplar i ett av dess januarinummer till sannolikt alla Sveriges skolor och alla Lärarförbundets medlemmar.Du är ansvarig för spridandet av den välbelagda historieförfalskningen och förtalet ifråga, som du enkelt hade upptäckt enbart genom att genom att läsa den tidskrift den förening du företräder själv ger ut, varur huvuddelen av artiklarna i den antologi du utgett är hämtade, och i vars redaktion du nu själv sitter.I dina avslutande reflektioner i antologin skriver du: "Antroposofin saknar den korrigeringsförmåga inför nya fakta som är ett grundkrav på vetenskaplig verksamhet" och "Likgiltigheten inför motsägande fakta får tyvärr också till följd att debatter med antroposofer om lärans grundvalar sällan blir speciellt givande".Ska jag tolka ditt svar så att du nu utan att riktigt märka det har blivit en av de "antroposofer" du i antologin säger dig beskriva?Ditt icke-svar duger inte för att komma från en av de - med antologin - mest offentliga och centrala företrädarna för en förening som i ord säger sig ha som syfte att "främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat", Jesper.Det duger särskilt inte för att komma från en person som just har redigerat och publicerat en antologi vars huvudargument, med användande av föregivet vetenskapliga analyser, är just att antroposofin skulle strida mot ett vetenskapligt förhållningssätt, och som använder sig av historieförfalskning och det sannolikt mest raffinerade demagogiska förtal av antroposofin och antroposofiska verksamheter som publicerats på svenska någonsin, som "vetenskapligt" medel att göra det.Ditt svar duger inte, Jesper, för att komma från en av de mest offentliga och uttryckliga företrädarna för en förening, som säger sig ha som huvudmål att verka för att främja "Vetenskap och Folkbildning".Som sådant berövar ditt icke-svar dig all trovärdighet som företrädare för ett ens elementärt vetenskapligt förhållningssätt som utgivare av antologin, och är ännu ett argument för att utnämna dig till en av Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004 tillsammans med den förening du företräder.

Okej då, jag kan ge ett lite längre svar, till dem som mot förmodan orkar följa denna debatt.Mitt huvudbudskap är att den som vill bedöma Nordwalls argument naturligtvis måste väga dem mot Staudenmaiers svar. Staudenmaiers repliker är emellertid mycket svårare att få tag i. Nordwall är inte speciellt benägen att länka till dem på sin hemsida. Därför tipsade jag om att några av svaren fortfarande finns tillgängliga på www.waldorfcritics.org. Det fick jag tydligen inte göra för Nordwall. Andra artiklar som är relevanta för att få en motbild till Nordwalls våldsamma beskyllningar finns på http://www.stelling.nl/simpos/anthroposophy.htm.Jag försökte själv för ca två år sedan avgöra om det låg något i kritiken mot Staudenmaier, genom att läsa Nordwalls, Staudenmaiers och andras inlägg. Min bedömning var att Nordwalls kritik verkade vara kraftigt överdriven. Jag har inte tid att pga. Nordwalls upprepade klagomål försöka göra en förnyad bedömning.Viktigast är emellertid följande: Såsom tydligt framgår i boken "Antroposofin - en kritisk granskning" tar varje författare ansvar för sina egna texter. Det är därför inte meningsfullt att Nordwall försöker debattera denna fråga med mig. Staudenmaier läser inte svenska, så något svar från honom i FoF:s diskussionsforum är inte att vänta. Den som verkligen vill ta del av bägge sidors argument får ge sig ut på nätet och leta.Därmed avslutar jag min medverkan i detta diskussionsforum, fastän jag förstår att Nordwall kommer att prestera ytterligare ett långt och ursinnigt svar.

Jo, Jesper, JAG har - mot förmodan - följt med i er ordväxling. Och jag saknar EN sak: Som ansvarig utgivare av boken med Staudmeyers folksjälskritik, har du kollat upp de graverande anklagelserna mot honom eller inte? Han är ju faktiskt anklagad för att ha förfalskat Steiners ord - Steiners DOKUMENTERADE ord, märk väl, så det är en lätt sak för dig att kolla upp. vad jag saknar, alltså, är något tecken på att du har kollat upp fakta. Du behöver för min del inte svara Nordwall eller ens mig men det där han sa om ditt ansvar och trovärdighet som redaktör måste väl ligga i ditt eget intresse. För att få slut på tjafset om inte annat. Eller?Alexander Kieding

Nu bryter jag visst min plan att inte skriva mer.Kieding, du har fel om "ansvarig utgivare". Sådana finns bara för periodiska publikationer. I böcker är varje skribent ansvarig för sina egna texter.Sammanfattningsvis kan man säga, att vad Nordwall tycks ha rätt i kan röra enstaka ord. Staudenmaier skrev att Steiner talade om underraser i sitt föredrag 1910, men så tycks inte vara fallet.En sådan fråga ändrar dock inget när det gäller den totala bilden av Steiners rasism. Staudenmaiers bedömning är inte speciellt kontroversiell (mer än bland antroposofer, förstås). Att antroposofin håller sig med en avancerad raslära, och att många Steiner-uttalanden är ohjälpligt rasistiska (även för sin tid!) har konstaterats av många oberoende forskare.Nordwall hävdar gärna att Staudenmaier och andra antroposofikritiker på olika sätt har motsagt sig själva. Nordwall lägger ut långa artiklar där han "analyserar" olika uttalanden som påstås motsäga varandra. Han återger långa Steiner-citat som uppges neutralisera de kortare citat som av kritikerna utpekats som rasistiska. Men det intryck jag fick av att läsa Nordwalls dittills publicerade artiklar för ca två år sedan var att jag inte förstod vari motsägelserna bestod. När jag frågar Staudenmaier får jag samma svar: Inte heller han hittar de påstådda motsägelserna, och de längre Steiner-citaten fyller ingalunda Nordwalls syfte. Åter måste jag alltså upprepa mitt råd, att den som vill bedöma Nordwalls kritik får leta rätt på såväl hans som Staudenmaiers texter och läsa samtliga kritiskt, samt försöka göra en helhetsbedömning. Min bedömning som jag gjorde för två år sedan, och som jag inte ser någon anledning att ompröva, är att Nordwall är ute och cyklar.Alla som läser Nordwalls texter måste slås av den otrevliga tonen. I var och varannan mening finns anklagalser om lögner, fusk och förfalskningar. Han hotar hela tiden att gå till domstol, men det är bara tomma hot; han har mig veterligen aldrig gjort det. (Varje kompetent jurist skulle självfallet avråda.) För mig som är van vid att debattera med pseudovetenskapsmän är det här en känd taktik, men den är icke desto mindre otrevlig.I Folkvett har vi flera gånger tagit in, eller rentav bjudit in, inlägg från antroposofer. När vi först publicerade Staudenmaiers artikel på svenska bjöd vi in Antroposofiska sällskapet att svara, vilket de gjorde i form av en artikel av Göran Fant. Se även Staudenmaiers slutreplik. När vi publicerade en artikel om antroposofisk medicin av Sven Ove Hansson tryckte vi flera svar från företrädare för FALK (Föreningen för antroposofisk läkekonst); se länkar längst ned i artikeln.Jämför detta med Nordwalls taktik. Han hävdar att VoF och Folkvett sprider felaktigheter, men han har aldrig skickat någon insändare eller artikel till Folkvett, och han har mig veterligen aldrig skickat något brev till VoF med sina klagomål. Om han gjorde det så skulle han ju kunna få ett ordentligt, officiellt svar. Men han föredrar tydligen att föra gerillakrig på nätet.Nordwall anser sig uppenbarligen vara Steiner-expert, kapabel att rätta andra forskares texter. Mot denna bakgrund kan det vara intressant att veta, att han inte tycks ha publicerat några artiklar i ämnet, utöver vad som finns på nätet. När jag söker på "nordwall" i diverse vetenskapliga databaser får jag ingen träff som har med antroposofi att göra. Jag har även sökt i de svenska artikeldatabaserna AffärsData, ArtikelSök, Mediearkivet och Presstext (vilka sammantaget täcker en mycket stor andel av alla tidningar och tidskrifter i landet), men jag får inga träffar. Jag har sökt på www.bibliotek.se, men Sune Nordwall har inte skrivit några böcker.Återigen överlåter jag till läsaren att göra en övergripande bedömning av Nordwalls verksamhet. Själv har jag dragit mina slutsatser.

Vad är det för ovetenskapligt med rasläror egentligen? Är de inte lika sakligt neutrala som artläror och andra disktinktioner som bygger på systematiska iakttagelser? Mina högst personliga iakttagelser säger mig att det förvisso finns ett och annat som skiljer negrer, asiater, arier, semiter och vad vi nu kallas oavsett hur de politiska viundarna blåser. Att inte vulja ta i detta område må vara begripligt och kanske rentav klokt men att förneka det är väl ändå ovetenskapligt. Vad har nu förkrigsakademikern Steiner gjort eller sagt som skulle vara ovetenskapligt eller ens för sin tid oetiskt? Och vad har detta i så faöö att göra med dagens antroposofiska rörelse? Är antroposofer bara arier? Och är de i så fall nedsättande eller på annat sätt diskriminerande mot individer från andra raser? Såvitt jag vet finns det antroposofer av alla raser och såvitt jag vet tolkar de inte Steiner som om han förutsatte att en ras var generellt överlägsen andra raser. Betonar inte Steiner snarare det mänskliga i människan som går bortom alla jordiska åtskillnader såsom ras, kön och ålder, utan att fördenskull förneka dessa skillnader? Så har jag förstått det. Rätta mig hemskt gärna om jag har fel. Jag tycker väldigt illa om att ha fel.

Steiner har fällt massor av yttranden som är klart rasistiska, och som inte går att bortförklara. Flera exempel finns i artiklarna som jag länkade till ovan.Exakt hur dagens antroposofer tolkar Steiner i dessa frågor är inte solklart, beroende på att antroposofer inte gärna offentligt debatterar denna genanta del av sin lära. (Nordwall är härvidlag ett undantag; jag tror inte att Antroposofiska sällskapet är så förtjust i att ha fått honom som Steiner-advokat.)Detta om antroposofernas raslära. Om du vill veta hur vetenskapen ser på mänskliga raser, gå till KVA (www.kva.se) och leta reda på deras skrift "Akademien anser ... om raser".

Av misstag sände jag ovanstående inlägg utan att först underteckna det.Jag som skrivit det är - som kanske framgår av inlägget - den Sune Nordwall som startade den här diskussionstråden.

LEKA VETENSKAPLIG DISKUSSION - INedanstående kan kanske förefalla att vara lite väl ingående kommentarer till ett obetydligt litet häfte, utgivet av en liten förening som kallar sig "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" som de flesta sannolikt aldrig ens hört talas om.Normalt skulle jag inte bekymra mig om VoF. Men det sätt på vilket du, Jesper, och föreningen producerat och till massmedia spridit häftet ifråga, med dess sannolikt mest omfattande och raffinerat, skenbart vetenskapliga demagogiska förtal av antroposofin, som grund för bl a Waldorfpedagogiken och antroposofin som någonsin spridits i Sverige, med hjälp av bl a ett bidrag av en "Peter Staudenmaier", efter att redan en gång tidigare ha publicerat det för tre år sedan i föreningens tidskrift, gör det nödvändigt att lite i detalj kommentera det.Efter att jag tre gånger pekat på och länkat till dokumentation, som belägger att Staudenmaier inleder det bidrag han skrivit i den antologi, som du redigerat och ansvarat för utgivningen av i slutet av förra året, med en ren och skär, lätt dokumenterbar historieförfalskning, skrev du - efter att först två gånger ha hävdat att jag är ute och cyklar i mitt påpekande - att du inte har något ansvar för vad som står i de bidrag du valt ut för antologin (och möjligen redigerat) och skrivit en inledning och avslutande reflexioner till, och att din bedömning var att min kritik verkade vara "kraftigt överdriven". Du skrev också: "Jag har inte tid att pga. Nordwalls upprepade klagomål försöka göra en förnyad bedömning.".En föredömligt ansvarsfull vetenskaplig hållning, Jerker.Efter att Alexander Kieding frågat om du verkligen kollat fakta i vad han beskriver som min graverande anklagelse svarar du dock, efter att ännu en gång hävda att du inte har något ansvar för vad som står i den antologi du redigerat och utgett, inlett och kommenterat, nu med hänvisning till att begreppet ansvarig utgivare som juridiskt begrepp bara föreligger för periodiska publikationer, inte för böcker:Sammanfattningsvis kan man säga, att vad Nordwall tycks ha rätt i kan röra enstaka ord. Staudenmaier skrev att Steiner talade om underraser i sitt föredrag 1910, men så tycks inte vara fallet.Det är din totala kommentar av Staudenmaiers inledande historieförfalskning till sitt kapitel i den antologi du utgett.Ännu en föredömligt vetenskaplig beskrivning och kommentar, Jesper. (För övrigt - av någon anledning - samma ytliga och vilseledande kommentar som Staudenmaier själv givit vid ett tillfälle, när jag påpekat hans historieförfalskning.)STAUDENMAIERS SÄLJANDE HISTORIEFÖRFALSKNINGVad Staudenmaier i andra delen av sin inledning skriver att Steiner säger i första föredraget och i föredragsserien i sin helhet är:Nord- och Centraleuropas "Volksseelen", förklarade han, är delar av den "germansk-nordiska underrasen" - världens mest andligt utvecklade etniska grupp, som i sin tur utgör förtruppen i den högst utvecklade av historiens fem "rotraser". Denna överlägsna femte rotras är naturligtvis "den ariska rasen".Läser man föredraget ser man att denna beskrivning av Staudenmaier inte bara totalt saknar grund i föredraget ifråga. Den är också en tämligen stor och klart säljande! perversion av vad föredraget handlar om (utöver som du skriver sammanfattningsvis Staudenmaier skrev att Steiner talade om underraser i sitt föredrag 1910, men så tycks inte vara fallet).Vad föredraget istället ger är bl a en beskrivning, i en vidareföring av Thomas av Aquinos sätt att resonera, med rötter hos Aristoteles att tänka, av något av den grundläggande naturen hos änglar och ärkeänglar och andra av de andliga väsen som den judisk-kristna traditionen beskriver, som Steiner förstod dem, som grund för att förstå hur de har samverkat med enskilda och grupper av människor genom historien.Vad föredragsserien kulminerar med i det sista (elfte) föredraget är bl a hur Steiner pekar på hur gestalten Vidar i den nordiska mytologin pekar hän mot Kristus, och beskriver hur enligt Steiner allt fler människor från mitten av 1900-talet kommer att ha en liknande upplevelse av Kristus som Paulus hade vid Damaskus.Steiner nämner inte den 'nordisk-germanska underrasen' , eller beskriver den som förtruppen i den högst utvecklade av historiens fem 'rotraser' , eller förklarar att den ariska rasen är denna överlägsna femte rotras i inledningen. Han nämner, eller beskriver, eller förklarar det inte i föredragsserien i övrigt heller.Det är en demagogisk rövarhistoria som Staudenmaier hittat på för att sälja in vad han sen fortsätter att skriva i sitt kapitel hos läsarna.STAUDENMAIERS - OCH DITT - FÖRSVAR AV HANS HISTORIEFÖRFALSKNINGNär jag påpekat det har han i flera år fortsatt att försvara sin rövarhistoria och på olika sätt göra sig löjlig över mitt påpekande med olika ordlekar och mentala rökridåer.Till och med efter att du har läst eller åtminstone antytt att du läst det föredrag jag pekat på som enkel dokumentation av Staudenmaiers historieförfalskning om det i inledningen till sitt kapitel i din antologi, fortsätter du - som verkar är en av de mest aktiva i bl a styrelsen för en Föreningen Vetenskap och Folkbildning, dess tidskrift, och redaktör för en samling artiklar ur (i huvudsak) tidskriften - att försvara historieförfalskningen med orden:Min bedömning som jag gjorde för två år sedan, och som jag inte ser någon anledning att ompröva, är att Nordwall är ute och cyklar.När Staudenmaier skrev inledningen hade han inte läst den föredragsserie han säger sig beskriva, vare sig i original eller i översättning. Att välja just Norge för att försöka framställa antroposofin som antisemitisk var också ett synnerligen dåligt valt exempel. En genomgång av den norske HD advokaten Cato Schiøtz av förhållandena i Norge under nazitiden visar att de ledande företrädarna för Antroposofiska Sällskapet där, till skillnad från ett antal andra ledande offentliga personligheter i Norge vid tiden ifråga, tillhörde de som mest tydligt uttryckte sin kritik av den antisemitism, och det ras- och blodstänkande som karakteriserade nazismen.(För en jämförelse av Staudenmaiers bild av antroposofin och antroposofiska verksamheter som rasistiska och nazianstrukna före och under nazitiden kan man läsa den ställföreträdande Gestapochefen Heydrichs motivering för beslutet att upplösa Antroposofiska Sällskapet i Tyskland 1935.Motiveringen, baserad på ett flertal ingående studier, talar inte i första hand i den riktning, som Staudenmaier försöker måla med sin raffinerat demagogiska och upprepat opålitliga artikel som du publicerat som det sista kapitlet i den föregivet vetenskapliga antologi du redigerat och utgav för några månader sen.)Förra sommaren (2003) har Staudenmaier emellertid - efter att ha skaffat föredragsserien i både sin originalversion och i den senast utgivna versionen, och vet precis vad som står i dem - gjort en ny, reviderad version av inledningen (och artikeln i sin helhet) mer lättillgänglig på engelska.Han nu vet att hela föredragsserien enligt den publicerade versionen av den hållits i Oslo och inte som han i sin första rövarhistoria skrivit, som en föredragsturné runt Norge. Trots det har han i den reviderade versionen behållit sin beskrivning av föreläsningsserien som en föredragsturné runt Norge, utan att ange eller hänvisa till någon grund för det!När någon frågade honom om varför han (i den första versionen av sin inledning) beskrev en föredragsserie i Oslo som en föredragsturné runt Norge, svarade han att Oslo ju ligger i Norge och att hans beskrivning därför är en helt riktig beskrivning av föredragsserien ifråga ...I ett förstadium till sitt sätt att göra den reviderade historien mer lättillgänglig på engelska förra sommaren beskrev han i en personlig korrespondens i slutet av 2001 hur han sänt en reviderad version av artikeln till de ansvariga för ett antal sajter på internet för att få dem att ersätta den ursprungliga versionen med hans nya version. Men han skrev också, när han såg att de inte gjort det, att han inte störde dem (mer) om saken, med förklaringen Jag tar inte de här sakerna tillnärmelsevis så allvarligt som du..Någonstans kan man komma att tänka på den Christopher Rockefeller som intervjuades i ett avsnitt av 60 Minutes förra våren, som också sändes i svensk TV. I intervjun beskriver han något av det sätt på vilket han lurat människor på olika sätt, liksom sitt förakt för de människor som gått på hans rövarhistorier.Staudenmaier har i den nya reviderade inledningen, efter att han antyder att han nu faktiskt har läst föredragsserien, tagit bort hänvisningen till det första föredraget i serien. Men han har behållit hela andra delen av sin ursprungliga inledning som en hävdad beskrivning av föredragsserien i sin helhet, trots att han nu faktiskt eventuellt har läst den och den andra delen av hans beskrivning saknar täckning mer än som en säljande förvrängd perversion av föredragsserien i sin helhet.Staudenmaier är ett fenomen. Jag har personligen aldrig förr träffat på någon annan som under upprepad beskrivning av sig själv som historisk forskare så lättsamt ljuger människor rakt upp i ansiktet med ett leende (mellan raderna i vad han skriver). Att diskutera med honom blir om man vet och påpekar att han inte talar sanning i vad han skriver lätt en halvsurrealistisk upplevelse. Jag försöker därför undvika det nuförtiden efter att ha upplevt det ett antal gånger. Han är bara osannolik.Hans sätt att använda sig av en (lätt påvisad) historieförfalskning som inledning till sin karriär som berättare av olika historier om antroposofin och antroposofer, hans sätt att upprepat med ordlekar och mentala rökridåer försvara historieförfalskningen ifråga under flera år när den påpekats, hans eget sätt att beskriva hur han ser på betydelsen av att det han skriver, när man läser det på internet, faktiskt är sant ens enligt hans uppfattning, och vad han skriver i sin nya inledning till sin artikel, - allt talar för att han totalt saknar trovärdighet som historisk forskare om antroposofin, annat än som oförutsägbart upprepat otillförlitlig demagog och raffinerad propagandist, liksom att det nog finns anledning att - som en första bedömning - fråga sig i vilken mån man ens kan lita på ett enda angivet komma i vad han återkommande säger sig citera av Rudolf Steiner.YTTERLIGARE KOMMENTARER OM STAUDENMAIER OCH VOFDu skriver också: En sådan fråga [Staudenmaiers dokumenterade historieförfalskning] ändrar dock inget när det gäller den totala bilden av Steiners rasism.Naturligtvis gör det det. Den föredragsserie Staudenmaier säger sig beskriva med sin säljande historieförfalskning är ett av de två verk som utgör huvudargumentet för hans argument att Steiner skulle ha varit rasist. Att han inte ens lyckas beskriva det första föredraget i föredragsserien utan att hitta på en säljande historieförfalskning om det, eller - trots att han nu har skaffat och eventuellt läst föredragsserien i sin helhet - inte ens lyckas beskriva var den egentligen ägt rum, talar inte för mig - för att han över huvud taget är trovärdig mer än som (o)sannolik ordvrängare i vad han hittar på om att skriva om den.Du ger också som råd, att den som vill bedöma Nordwalls kritik får leta rätt på såväl hans som Staudenmaiers texter och läsa samtliga kritiskt, samt försöka göra en helhetsbedömning.Det kan ju låta bra i teorin. Problemet är bara att det är så svårt att läsa och bedöma vad Staudenmaier skriver och skrivit på ett kritiskt sätt, eftersom det sannolikt är tämligen svårt för en majoritet av läsarna av vad han skriver att utan stora ansträngningar leta rätt och få tag på de källor han säger sig hänvisa till.I några fall är det emellertid enkelt möjligt. Ett av dem gäller Steiners självbiografi, eftersom den finns tillgänglig i sin helhet online på internet (på engelska). För två exempel på hur Staudenmaier (tillsammans med en Peter Zegers) använder sig av självbiografin ifråga i sin argumentation - se här och här. Exemplen talar - på nytt - inte för Staudenmaier(/Zegers) som en pålitlig beskrivare av de källor han hänvisar till.Mina huvudsakliga kommentarer i allmänhet till de frågor Staudenmeir berör i sina skriverier finns länkade till från min sida om den lilla kombinerade kritik- och hattyp av grupp i Kalifornien, som utgör hans möjligen största beundrare, liksom på min mer direkta kommentarsida om Staudenmaier.För några synpunkter på den antologi med föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin, som du redigerade för utgivning i höstas, se en särskild sida på min sajt.Du skriver också om undertecknad: Han hotar hela tiden att gå till domstol, men det är bara tomma hot; han har mig veterligen aldrig gjort det. (Varje kompetent jurist skulle självfallet avråda.) För mig som är van vid att debattera med pseudovetenskapsmän är det här en känd taktik, men den är icke desto mindre otrevlig.Jag har aldrig angett att jag skulle gå till domstol för att väcka åtal mot Staudenmaier för förtal. Svensk lagstiftning kräver nog att man själv är personligen förtalad för att det ska kunna vara aktuellt, och jag har aldrig vare sig övervägt eller påstått att jag personligen tänkt väcka ett sådant åtal. Vad jag har gjort är att påpeka att det finns en del som talar för att det i Staudenmaiers första artikel som soloförfattare om antroposofin (den han inleder med ovan beskrivna historieförfalskning) skriver saker som faller under lagen om förtal. Vad jag åsyftade gällde bl a vad han skriver om naturläkemedelsföretaget Weleda. Har man väl uptäckt graden av Staudenmaiers lättsamma förhållande till sanningen i vad han skriver, när man börjar syna det lite närmare i sömmarna, framstår det möjligen inte som förvånande om han i förbigående gräver en del gropar också juridiskt för sig själv i förbifarten.Du skriver: Nordwall anser sig uppenbarligen vara Steiner-expert, kapabel att rätta andra forskares texter. Du kan ha rätt i ditt tillrättavisande. Man kan möjligen råka ut för lite hybris när man har intresserat sig för någonting under 34 år och tro att man vet och kanske rentav har förstått någonting av det man intresserat sig för.Du påpekar också att du inte hittar någon publicerad artikel av mig när du söker i olika databaser, och att jag inte heller skrivit någon insändare eller artikel för din förenings tidskrift.Det första påpekandet skulle möjligen vara relevant för påpekandet av Staudenmaiers historieförfalskning om det krävts specialkunskap för att påpeka den. Nu gör det inte det. För att upptäcka den räcker det med att man läser Staudenmaiers artikel och börjar med undersöka om vad han skriver i inledningen om en hävdad källa stämmer med källan ifråga. Sen krävs det inte mer än enkel läseförmåga för att bedöma om vad han påstår stämmer med källan ifråga. Efter det får man väl säga att han faller för gott från den pinne han har placerat sig själv på.Vad gäller tidskriften för din förening: Om föreningen hade verkat vara mer än bara en missionerande förening med föregivet vetenskapliga argument för en strikt sekulärhumanistisk världsåskådning och dess tidskrift hade höjt sig någon grad över den nivå av i huvudsak ytlig retorik som karakteriserar ex vis Sven Ove Hanssons 1991 första gången publicerade artikel om antroposofin Is Anthroposophy Science? hade det kanske känts intressant.Jag kan inte riktigt säga att någonting av vad jag läst av vad föreningen omdömeslöst upprepat publicerat, propagerat och nu understöder av Staudenmaier som lätt upptäckbar opålitlig historieförfalskare, vad Sven Ove Hansson skrivit, även om han börjat närma sig vad som framstår som en samtalsbar ton under senare år, eller vad du skrivit i den här debatten har ändrat min grundinställning till föreningen som en föregiven förening för Vetenskap och Folkbildning.Istället har det bara bekräftat min bedömning att Föreningen Vetenskap och Folkbildning, du, Staudenmaier och Sven Ove Hansson med utgivningen av den antologi med föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin som du redigerat och föreningen utgett, och ditt sätt att som dess redaktör försvara den i den här diskussionen väl kvalificerar sig för titeln Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004.

Av debatten om Rudolf Steiners vara eller icke vara ovan (från 2004) ligger det nära tillhands att, som utomstående, tro att de två antagonisterna (Jesper Jerkert och Sune Nordwall) närmast har förälskat sig i varandra.Detta baserat på deras omfattande brev tlil varandra.Min fråga är: kan man t.o.m. drista sig att kalla en dylik korrespondens kärleksbrev? Kärlek sägs ju ofta börja med bråk.Allvarligt talat, så befinner sig tonen i korrespondensen på bekant "sandlådenivå".Efter att skummat mig igenom de flesta debattinläggen, så är det rentav omöjligt att längre avgöra vem som har rätt och vem som har fel.Detta är möjligen är en vinnande strategi på förhand från den part som vet med sig att han har fel men för den part som vet att han har rätt, så utgör det ett stort problem.Lösning: skriv kortare, mer faktabaserat och under lägre affekt av känslor, så vinner nog den rättmätige till sist.