Annons

Kvinnor kan inte dricka som en hel karl

Svenska kvinnor och flickor tar över manliga dryckesmönster.

Annons

I de nordiska länderna dricker kvinnor nästan lika mycket som män, till skillnad från största delen av Europa. Det innebär att knappt 90 procent av de svenska kvinnorna har druckit det senaste året. Och den grupp som dricker allra mest sprit är kvinnor och flickor under 25 år (se artikeln Tillbaka til 1800-talet). Nya siffror från Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, visar också att allt fler unga storstadskvinnor vårdas för akut alkoholförgiftning. Under 2004 gällde detta 230 kvinnor under 20 år, nästan en fördubbling från år 1997.

Kvinnor tål alkohol sämre än män. En anledning är att kvinnokroppen proportionellt sett innehåller mindre vatten och mer fett. Eftersom alkohol är vattenlösligt finns det mindre mängd vätska att spä ut alkoholen i. Om en normalbyggd kvinna och en dito man delar en flaska vin, får de samma alkoholkoncentration i blodet om kvinnan dricker en tredjedel av flaskan och mannen resten.

Alkoholen bryts ner huvudsakligen i levern, men män tycks också bryta ner en del av alkoholen redan i magen. Alkoholen koncentreras alltså i andra organ än blodet hos kvinnor. Trots att kvinnliga alkoholister överlag dricker mindre alkohol än manliga, drabbas de i högre utsträckning av alkoholorsakad gulsot och av levercirros (skrumplever). Kvinnliga missbrukare får också oftare hjärtmuskelsjukdom, hjärnskador och högt blodtryck.

Alkohol ligger även bakom vissa cancersjukdomar. När det gäller tumörer i tungan eller i nedre matstrupen är det ingen skillnad mellan kvinnor och män. Dessa kroppsdelar har direkt kontakt med den giftiga etanolmolekylen. Men kvinnor löper högre risk än män att drabbas av cancer som ligger längre ner längs alkoholens väg ur kroppen, som tjocktarmscancer.

- Det tyder på att det finns biokemiska olikheter mellan kvinnor och män när det gäller hur kroppen gör sig av med alkoholen, även om detta inte är så utforskat, säger Karl Mann, psykiater och neurolog vid Universität Heidelberg, Mannheim.

Det går snabbare för kvinnor att bli beroende av alkohol. Dessutom tycks alkoholmissbruk krympa hjärnan snabbare hos kvinnor än hos män. Det visade Karl Mann och hans medarbetare när de med datortomografi jämförde hjärnorna hos manliga och kvinnliga alkoholister med friska personers. Alkoholisternas hjärnor hade krympt i genomsnitt 5 procent, men om hänsyn togs till hur länge missbruket pågått hade kvinnornas hjärnor krympt snabbare än männens. När patienterna genomgått ett sexveckors behandlingsprogram undersöktes deras hjärnor igen, och de hade då återhämtat sig, men inte helt.

- Det är hoppfullt att det faktiskt sker nytillväxt av nervceller när hjärnan förskonas från alkoholen. Och den återhämtningen tycks vara lika stor hos båda könen, säger Karl Mann.

Risken att få kroniska skador och utveckla alkoholberoende ökar för den som dricker redan i tonåren. Varken kroppen eller hjärnan är färdigutvecklade förrän i 20-årsåldern. Och eftersom unga har lätt att lära bygger hjärnan in dessa nya beteenden som blir svåra att förändra.

- Under Halloweenhelgen var huvuddelen av de ungdomar som kom till oss flickor, och det är en trend vi sett de senaste fem åren, säger överläkare Paula Liljeberg. Hon är chef för mottagningen Maria Ungdom, som hör till Stockholms läns landsting. Här finns en akutavdelning som tar emot ungdomar under 20 år som missbrukar alkohol och narkotika. Förra året togs över två tusen ungdomar emot och för första gången var merparten flickor.

Kvinnor dricker som män

- Numera dricker kvinnor i 30-35-årsåldern som män gör - öl och vin efter jobbet och mer på helgerna - men de började inte dricka så tidigt. Frågan är hur det går för de tjejer som börjar berusningsdricka regelbundet redan i 14-årsåldern, säger Paula Liljeberg.

Att bli vuxen är en jobbig process även mentalt: man ska bli sviken i kärlek, göra sexuell debut och finna sig själv. Den som dricker mycket under den här tiden är "inte med" utan flyter fram och går in i vuxenlivet utan de erfarenheter som ger djupare känslomässig förståelse av sig själv och för andra.

- Magkänslan är bedövad, och i stället för finlir blir allt klumphugget och grovt. Det tror jag ger återverkningar senare i livet. Hur blir man exempelvis själv som förälder om man bara har förvärvat en ytlig trygghet? frågar Paula Liljeberg.

Depression hos unga flickor

Anders Tengström, psykolog och forskningschef vid Maria Ungdom, berättar om ett pågående projekt där två hundra ungdomar som fått hjälp på mottagningen har kartlagts, tillsammans med sina familjer. Ungdomarna är i genomsnitt 17 år gamla, och hälften är flickor.

- Mest slående är att ungdomarna i så hög grad har psykiatriska problem. Bland flickorna handlar det huvudsakligen om depression; 60 procent av dem har någon gång under sitt liv lidit av depression, säger Anders Tengström.

Bland pojkarna har 60 procent i stället så kallade uppförandestörningar, det som hos vuxna kallas antisocial personlighet. Det innefattar kriminalitet, skolk, slagsmål och rymningar. Men detta gäller även 40 procent av flickorna.

Det tredje vanligaste symtomet bland både flickor och pojkar är ångestproblem, som fobier och panikångest. Flickorna lider ofta av både depression och ångest.

Det finns också en tydlig uppdelning mellan ungdomar som kommer från välfungerande hem och dem som kommer från hem där föräldrarna själva har problem.

- En femtedel av ungdomarna kommer till oss på en engångsfylla. Deras föräldrar blir upprörda, trummar ihop ungdomens hela nätverk och markerar att det här beteendet accepterar vi inte, säger Anders Tengström och fortsätter:

- Dem som vi behöver satsa resurser på är den stora gruppen som kommer från hem där föräldrarna själva har problem med missbruk, antisocialt beteende och psykisk sjukdom.

Anders Tengström förespråkar föräldrautbildning så att föräldrarna får hjälp att bli "tillräckligt bra" föräldrar.

- Rent krasst är det svårt att påverka ungdomarna när de hunnit bli 17. De är vana att må psykiskt dåligt men har i alkohol och droger hittat en gruppgemenskap som än så länge inte ger några tydliga negativa följder, säger han.

Vilken kvinna blir alkoholist?

Vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har psykiatern Fredrik Spak och hans medarbetare följt kvinnor sedan 1989 för att få en bild av förutsättningarna för att kvinnor ska bli alkoholberoende. Studien omfattar i dag drygt 7 000 kvinnor. De har intervjuats vart femte år om barndom, livsstil och alkoholvanor.

De fyra viktigaste riskfaktorerna är tidig alkoholdebut, psykisk ohälsa i barn- och ungdomen, socialt avvikande beteende som skolk, upprepat snatteri eller stöld, och rymning där flickan varit borta över natten och, inte minst, hot och våld i samband med sexuella övergrepp.

- Detta tydliggör vilka hårda miljöer som kvinnorna vistats i, miljöer med ruskigt dålig kommunikation, säger Fredrik Spak.

Om kvinnorna i Göteborgsstudien är representativa för resten av Sverige, har andelen kvinnor med alkoholmissbruk ökat. År 1990 var andelen som någon gång i livet haft alkoholproblem 3,3 procent, varav de som haft problem under det senaste året utgjorde 1,5 procent. Tio år senare tycks alkoholproblemen ha ökat något, även om forskarna hittills bara analyserat siffror gällande yngre kvinnor.

I en av de senaste undersökningarna av materialet kommer det fram att merparten av de kvinnor som periodvis har haft alkoholproblem faktiskt botar sig själva, utan att ta hjälp av vården.

- Det skulle kunna vara en indikation på att kvinnor trots allt hanterar alkohol bättre än män, säger Fredrik Spak, och fortsätter:

- Det är faktiskt inte kvinnornas egen konsumtion som är deras största problem. Det stora problemet är männen som dricker och inte kan hantera det, som misshandlar sin familj och utsätter andra för fara när de kör rattfulla. Men det är viktigt, för både kvinnor och män, att ställa sig frågan om vilka risker alkoholkonsumtionen är värd.

En väsentlig skillnad mellan kvinnor och män är att en kvinnas drickande kan påverka även det barn hon bär på. Moderkakan utgör en bra spärr mot många gifter men inte mot alkohol. Det gör att fostret får lika hög alkoholkoncentration i sitt blod som mamman.

En kvinna som dricker stora mängder alkohol under graviditeten riskerar att barnet drabbas av så kallat fetalt alkoholsyndrom, FAS. Sådana barn föds med ett karakteristiskt utseende: runt "månansikte" och lågt sittande öron. Vad värre är, de har tillväxtstörningar i centrala nervsystemet, vilket ger beteendestörningar och inlärningsproblem under uppväxten. Man uppskattar att det föds nära hundra barn svenska barn med FAS varje år.

Ingen "säker period"

Tidigare trodde man att det var farligast om mamman drack i början och i slutet av graviditeten. Men fostret växer hela tiden, och dess hjärna och nervsystem börjar utvecklas redan efter tre fosterveckor och fortgår ända fram till förlossningen. Därför törs ingen i dag säga att det finns någon "säker period" under graviditeten när det är oskadligt för barnet att mamman dricker.

Mona Göransson, barnmorska vid Psykiatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, undersökte i sin doktorsavhandling alkoholvanorna bland gravida kvinnor. Det visade sig att 87 procent av alla storstadskvinnor år 1999 drack under tidig graviditet (de tio första veckorna) och att 30 procent fortsatte under hela graviditeten. År 2003 hade andelen som drack i början av graviditeten ökat till hela 95 procent. Däremot minskade andelen som fortsatte till knappt 20 procent.

- Men vi vet inte om uppmärksamheten i medierna gör att det sker en underrapportering eller om det är en verklig minskning. Jag skulle vilja att barnmorskorna blev ännu bättre på att informera om riskerna. De som fortsätter dricka är i de flesta fall inte alkoholberoende och skulle säkert låta bli om de fick bra information, säger Mona Göransson.

För att fånga upp kvinnor med alkoholproblem prövas nu Audit, ett frågeformulär med tio frågor som utvecklats av Världshälsoorganisationen, WHO, på ungefär en tredjedel av mödravårdscentralerna i Stockholm. Där får kvinnan svara på hur ofta och hur mycket hon dricker, och hur drickande påverkar livet. Socialstyrelsen utreder för närvarande om denna typ av frågeformulär ska börja användas regelmässigt i Sverige.

Mediciner som minskar suget

Det finns effektiv hjälp för att komma till rätta med drickande. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gjorde 2001 en genomgång av all befintlig forskning. Man konstaterade då att det mest kostnadseffektiva är att ställa några frågor om alkoholkonsumtion till alla patienter i primärvården, och vid behov ge råd om hur man kan minska sitt drickande. SBU beräknar att en av tio personer i riskzonen då skulle minska det till en ofarlig nivå. Om det behövs en större insats finns en rad psykosociala metoder, bland annat kognitiv beteendeterapi (se faktarutan Kvinnor behandlas bäst för sig).

Det finns också läkemedel mot alkoholberoende. Den gamla trotjänaren Antabus kan fungera, men bara om patienten tar läkemedlet under övervakning. Inopererade Antabuskapslar har däremot ingen mätbar effekt. Det finns också nya läkemedel, Revia och Campral. Till skillnad från Antabus, går det att dricka även om man tar dessa, men många upplever att de får lättare att låta bli.

Litteraturhänvisningar

Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende

Agerberg, Miki
Studentlitteratur

Alkohol - varför dricker vi som vi gör?

Heldmark, Thomas
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS

Kvinnor behandlas bäst för sig

I Sverige är det vanligast att behandla kvinnor och män tillsammans. Men Christina Scheffel-Birath, psykolog vid EWA-mottagningen i Stockholm, anser att behandling vid en enkönad klinik är en stor fördel för kvinnor.

- Annars kommer kvinnorna på undantag, eftersom de har lägre status både i samhället och bland missbrukare. Dessutom uppstår lätt nya kärleksrelationer med en partner som också har alkoholproblem, säger hon.

EWA-mottagningen startades 1981 av läkaren Lena Dahlgren, pionjär inom missbruksforskningen. Hit vänder sig årligen omkring 150 kvinnor, och kravet för att de ska tas emot är att de har barn under 18 år. Två av tre kvinnor söker själva, medan resten remitteras hit, exempelvis via företagshälsovård.

- Många hör av sig för att de inte kunnat hantera sitt förhållande till alkohol, kanske har de vaknat i fel säng eller haft minnesluckor. De har sett sig själva i vitögat och är oftast mycket motiverade till förändring, säger Christina Scheffel-Birath.

Ofta kan kvinnan komma till mottagningen för ett första samtal inom tre veckor. Omkring hälften hade slutat dricka redan när de ringde och sålunda genomgått avgiftning på egen hand. Kvinnan möter ett vårdlag bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska och familjeterapeut. I behandlingen kartläggs livssituation, fysisk och psykisk hälsa samt dryckesmönster.

Rollerna i familjen ändras

Även barnen och eventuell partner bjuds in till behandlingen. En viktig del är att rollerna i familjen förändras.

- När mamma inte längre dricker, kanske hon inte heller lider av skuldkänslor som hanteras genom att hon är alla till lags. Det påverkar hela familjen, säger Christina Scheffel-Birath.

Bemötandet är en viktig aspekt av behandlingen. Att vara alkoholist är skamligare för kvinnor och att någon kan lyssna utan att fördöma borgar för en bra kontakt. Det första stora målet är en lång, sammanhängande nykterhet. Få kan från början se framför sig att de för alltid måste avstå från något som är så gott och trevligt.

- En sådan insikt är förknippad med mycket sorg, och den sorgen måste man också ha rätt att prata om, säger Christina Scheffel-Birath.

I slutet av behandlingen utbildas kvinnor i grupp för att förhindra återfall. Det handlar om tänka ut hur risksituationer ska hanteras utan alkohol. Att inse att det finns andra i samma situation tar bort skammen, och i många fall kan kvinnorna hjälpa varandra med tips.

Många kvinnor dricker ensamma och har speciella ritualer kring detta, ett beteende som Christina Scheffel-Birath studerat i sin forskning. Från att ha varit en mysig egen stund med tända ljus, där de kan varva ner och blicka inåt, blir vinet på kvällen med tiden ett måste.

- Ritualen fyller en funktion från början, exempelvis att man tillerkänner sig själv egen tid. Det gäller att hitta detta värde i något annat, kanske i något så banalt som att ta sig tid att äta en bra lunch och unna sig en promenad varje dag, säger hon.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

visst. alkohol är dumt. men också så gott och inspirerande och skönt. varför kan inte kvinnor få njuta av det oxå? erat tema visar att fi behövs!

Vadå Fi behövs?Ja, vin är gott men vad fort det går att bli lite? beroende, o dessa 3l. kartonger, livsfarligaHm, dricker oftare idag än för ca 2år sedan.