Annons

Kejsarsnitten ökar

Barnen är större och mammorna äldre och fetare.

Annons

I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske. Men den största undersökning som hittills har gjorts om orsakerna till kejsarsnitt visar att fler kejsarsnitt utförs för barnens skull. Bakom detta ligger att vårdpersonalen med bland annat ultraljud hittar fler fall där barnet inte växer. Det kan också vara moderkakskomplikationer som är orsaken.

- Kvinnorna är dessutom äldre och därför mer sjukliga, och de har högre kroppsvikt vilket ökar riskerna för barnet. Dessutom ger de nya teknikerna med äggdonation och IVF (provrörsbefruktning) kvinnor som annars inte skulle få barn chansen att bli föräldrar. De graviditeterna är förenade med särskilda risker som kan ge upphov till kejsarsnitt, säger Karin Pettersson, överläkare vid förlossningsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Att man väljer att planera kejsarsnitt kan bero på att barnet är mycket stort, att det inte vänt sig och därför inte ligger med huvudet först, eller att moderns bäcken är för trångt. En annan anledning är om det är fler än ett foster eller om moderkakan av något skäl slutar försörja barnet med näring. Kvinnor som tidigare gjort kejsarsnitt löper också större risk att livmodern rämnar om de utsätter den för de påfrestningar som det innebär att föda vaginalt.

Icke-planerade kejsarsnitt görs om förlossningen börjar vaginalt men av någon anledning inte fungerar bra.

Ökande ålder och BMI - fler snitt

Statistik från Socialstyrelsens medicinska födelseregister visar att andelen kejsarsnitt har ökat från 10,6 procent av alla födslar år 1990 till 16,3 procent år 2003. Nära 15 000 barn föddes med kejsarsnitt i Sverige detta år. För att utreda vad den dramatiska ökningen beror på har Karin Källén, reproduktionsepidemiolog och verksam i Lund, sammanställt all tillgänglig statistik om kejsarsnitt i Sverige. Rapporten Kejsarsnitt i Sverige 1990-2001 gavs ut av Socialstyrelsen förra året.

Den grupp graviditeter som visade sig bidra mest till ökningen var sådana som hade helt normala förutsättningar för en vanlig förlossning: enkelfödslar, där barnet var fullgånget och låg med huvudet nedåt. I denna grupp steg andelen kejsarsnitt från 8,1 procent 1990 till 12,2 procent år 2001.

En rad orsaker låg bakom detta. En knapp tredjedel av ökningen berodde på att mammorna var äldre och tjockare. Äldre mödrar har oftare diabetes eller högt blodtryck. Det är också så att redan måttlig övervikt, vilket betyder att man har ett så kallat body mass index, BMI, på 25, medför att risken för att barnet dör i magen fördubblas. Och risken blir större ju högre BMI blir därutöver. Från år 1992 till år 2001 ökade andelen mödrar med BMI över 26 från 19 till 27 procent.

En lika stor andel av ökningen av andelen kejsarsnitt, knappt en tredjedel, berodde på att man med upprepade ultraljudsundersökningar kunnat se att barnen inte växte som de skulle eller att moderkakan inte fungerade.

Mödrarnas högre vikt och fostrens otillräckliga tillväxt förklarar alltså 60 procent av ökningen. En knapp femtedel berodde på så kallade förlossningshinder, exempelvis att moderkakan låg fel eller att barnet var stort. För trettio år sedan vägde 2,8 procent av de nyfödda barnen 4,5 kilo eller mer. År 2001 utgjorde så stora barn nästan 5 procent av alla fullgångna enkelbörder. En förklaring till att vissa av barnen är så stora är att modern har diabetes, något som är vanligare bland äldre och överviktiga. Däremot har medelvikten hos nyfödda bara ökat med något hekto de senaste trettio åren.

Mindre än en tiondel av ökningen berodde på att mödrarna uttryckligen bett om kejsarsnitt. En anledning är förlossningsrädsla, som kan bero på att en tidigare förlossning varit traumatisk. Men det finns även förstföderskor som inte vill föda vaginalt.

Olika traditioner på olika ställen

Vad som betraktas som tillräckliga skäl för ett icke-medicinskt kejsarsnitt beror på vilket sjukhus kvinnan kontaktar. Sätesbjudning kan på vissa sjukhus anses vara ett sådant skäl, medan detta på andra är en medicinsk indikation i sig själv.

Man skulle kunna tänka sig att de ställen som har fler planerade kejsarsnitt slipper akuta snitt, och tvärtom. Men Socialstyrelsens rapport visar att detta inte är fallet. På vissa sjukhus snittar man mer än på andra, helt enkelt.

Det finns också skillnader mellan sjukhus inom samma landsting. Elisabeth Åkrantz, kvalitetsansvarig vid Beställarkontoret vård, Stockholms läns landsting, tog fram siffror på hur andelen kejsarsnitt fördelade sig i länets kommuner år 2003. Det visade sig då att andelen kejsarsnitt var hög i vissa välbärgade kommuner, som Danderyd, Täby, Stockholm och Sollentuna. Här låg andelen kejsarsnitt mellan 25 och 30 procent. En möjlig tolkning kan vara att dessa kvinnor är vana att kräva sin rätt, exempelvis på grund av hög utbildning.

- Men man kan inte jämföra dessa kommuner med en kommun som Botkyrka, där mödrarna är betydligt yngre. De som utbildat sig länge är ju äldre, men det är inte utbildningen i sig som gör att risken för kejsarsnitt ökar, utan just ökande ålder, säger Karin Källén.

I Stockholms län är kejsarsnitten fler i vissa kommuner, även om man bara jämför kvinnor äldre än 35 år. Men ur materialet går det inte att utläsa om en viss 37-åring är förstföderska eller tidigare har fött barn, något som gör siffrorna svårtolkade.

Elisabeth Åkrantz anser dock att en för stor andel av förlossningarna sker med kejsarsnitt.

- En fjärdedel av alla svenska barn föds i Stockholms läns landsting, och 2004 hade vi här en kejsarsnittfrekvens på nästan 21 procent, säger Elisabeth Åkrantz.

Att aktivt minska andelen snitt

Det län som minskat sin andel kejsarsnitt mest är Västra Götalands län. År 2002 utfördes här 2 367 kejsarsnitt. Den siffran sjönk till 2 219 år 2003. Margareta Wennergren, överläkare och verksamhetschef vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, berättar att det beror på sparbeting.

- Inom mitt verksamhetsområde, förlossningar, är det bara icke-medicinskt motiverade kejsarsnitt som vi kan dra in på.

I dag bedöms inkomna kejsarsnittremisser av sjukhusets tre förlossningsöverläkare. De tar också in experter för att bedöma medicinska frågeställningar.

- Exempelvis kan en kvinna med dålig rygg ha fått höra att hon inte bör föda vaginalt. Då rådfrågar vi en ortoped som kan bedöma detta, säger Margareta Wennergren.

Nu ökar andelen kejsarsnitt igen i länet, från 14 procent 2004 till 16 procent år 2005. Ökningen gäller alla kejsarsnitt, både de som är medicinskt befogade och de som inte är det.

Vissa unga är rädda att föda

Margareta Wennergren är noga med att poängtera att kvinnor som lider av svår förlossningsrädsla fortfarande kan få kejsarsnitt. Men i första hand vill man visa att det går bra att föda vaginalt. Här har både läkare, barnmorskor och psykologer en viktig roll.

- Är det omföderskor som har haft en jobbig förlossning förut är det vårt ansvar att försöka visa att det kan gå bra att föda denna gång och "stärka dem i tron". Men med våra små resurser kan vi tyvärr bara hjälpa hälften av de kvinnor som är rädda och oroliga, säger Margareta Wennersten.

De oroliga består delvis av äldre kvinnor som kanske till slut har lyckats bli gravida och är mycket rädda för komplikationer och förlossningsskador. En annan mycket rädd grupp, som dessutom ökar, är unga kvinnor födda på 1970- och 80-talen.

- De är så rädda för att tappa kontrollen och för att inte behärska situationen. Jag vet inte vad de fått sin rädsla ifrån, men att denna grupp ökar är en varningssignal, säger hon.

Dessa unga kvinnor sägs ibland tillhöra "Emlagenerationen", eftersom de som små fick smärtlindring med Emlakräm och inte är vana vid att ha ont, berättar barnmorskan Ingegerd Hildingsson. I sin avhandling som hon lade fram vid Karolinska Institutet år 2003 svarade drygt 3 000 svenska kvinnor på enkäter under graviditeten. De som önskade föda med kejsarsnitt var generellt äldre, ensamstående och oroliga. Till skillnad från vad man kanske skulle förvänta sig bodde de lika ofta i småstad som i storstad. I en pågående studie följer hon nu upp dessa kvinnor.

- Våra preliminära data tyder på att kvinnornas önskan tidigt i graviditeten spelar stor roll för vilken typ av förlossning det blir, säger Ingegerd Hildingsson.

Dåligt med fler kejsarsnitt?

En positiv tolkning av den ökade andelen kejsarsnitt är att sjukhusen genom bättre övervakning av gravida och födande kvinnor och deras barn blivit bättre på att identifiera risker.

Ett omvänt sätt att tolka ökningen är att förlossningsavdelningarna är dåliga på att bedöma risker och för säkerhets skull tar till kejsarsnitt. "Man blir aldrig anmäld för att man gör ett snitt, utan för att man avstår", framhåller Eva Eneroth, överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets förlossningsavdelning i Solna på sjukhusets webbplats. Det är viktigt att poängtera att kejsarsnitt är ett stort ingrepp. En ärrig livmoder ökar risken för att moderkakan hamnar fel eller lossnar vid nästa graviditet.

- Om vi accepterar att göra kejsarsnitt oftare, ökar också toleransen för ingreppet. Man ska vara mycket försiktig med att skylla ökningen på oroliga mödrar, säger Karin Pettersson.

Kejsarsnitt internationellt

År 1985 kom Världshälsoorganisationen, WHO, med en rekommendation om att andelen kejsarsnitt bör ligga på 10-15 procent. Men det råder enligt experterna oenighet om huruvida detta är en medicinskt motiverad nivå.

År 2000 rapporterades frekvensen kejsarsnitt i USA, Australien och Storbritannien ligga på 20-25 procent. I andra delar av världen är skillnaderna mellan rika och fattiga regioner tydliga. I vissa länder i Sydamerika var andelen kejsarsnitt bara några få procent, medan den i några av de största latinamerikanska länderna (däribland Brasilien och Argentina) var hela 40-50 procent.

Liknande skillnader har rapporterats från Afrika och Asien. Sverige och övriga skandinaviska länder har länge legat lågt, men den svenska frekvensen har stigit sedan mitten av 1990-talet och ligger nu över WHO:s rekommendation.

Helst på en onsdag!

Merparten av svenska bebisar ser dagens ljus under arbetsveckorna.

2007-04-01

Patienten ligger i magen

Allt fler foster opereras i livmodern.

2007-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

14

Kommentarer

Vore även intressant att se ålder.

Tyvärr har vi inga uppgifter om vilka som röstar, så det går inte att redovisa hur män/kvinnor röstar.

Hej FoF!Vill bara skriva om hur min situation ser ut. Väntar mitt andra barn och har fått beviljat ett planerat snitt på grund av min rädsla. Födde år 2004 mitt första barn. Innan förlossningen var jag inte rädd alls, men förlossningen gick inte som beräknat och blev utdragen och slutligen blev det ett akutsnitt. Detta snitt var min bästa upplevelse någonsin. Kanske var det på grund av denna chock över hur ont det gjorde och hur fruktansvärt jag tyckte att upplevelsen som sådan var som gjorde att jag känner en sådan ångest idag, under min andra gravidiet. Även det faktum att jag ej var rädd innan den första gravidieten kan vara en orsak. Chocken blev ju då ännu större än om jag varit rädd redan innan. Hur som helst! Kejsarsnittet gjorde mig så lycklig och den känslan sitter kvar än idag. När jag nu väntar mitt andra barn så blev rädslan så enorm att den tog över allt annat som man egentligen ska glädja sig åt. Rädslan kom när jag insåg att jag eventuellt skulle kunna bli nekad ett snitt. Jag började då leta privata sjukhus i Sverige men även i Norge för jag var villig att betala för snittet bara jag slapp ifrån känslan jag hade och min ångest för en normal förlossning. Som för mig blev helt onormal. Jag sökte och sökte men fann ej någon klinik som utför privata snitt. Jag var helt skräckslagen och visste varken ut eller in. All min tid gick åt att söka information om vart jag skulle vända mig. Jag pratade med flera sjukhus och fick slutligen ett snitt beviljat och jag mår nu bra igen. Ser verkligen fram emot sommaren och mitt andra barn. Emlakräm har jag aldrig fått så den generationen tillhör jag ej fast jag är född 1970.mvhA-C

Varför är så många vuxna människor så otroligt bortskämda och sjåpiga och tar allt för givet?Är man inte beredd på att förlossningen kan vara besvärlig, så ska man nog överväga att inte skaffa barn. I dag ser många biologiska barn som någon slags rättighet, men ärligt talat har jag inte någon lust att betala för andras medicinskt omotiverade kejsarsnitt eller provrörsbefruktningar för den delen. Om man inte vill eller kan föda barn på ett naturligt sätt, men ändå längtar efter barn, så finns det faktiskt många barn runt om i världen som skulle behöva någon som tog sig an dem.

Ursäkta om jag skrattar, men vem är du att tala om att man är dålig människa för att man väljer en annan typ av förlossning för att man av olika orsaker inte kan föda vaginalt. Nu vet vi om att det finns ett alternativ för dom som inte kan föda vaginalt och det är ju istället väldigt bra att det finns så alla människor kan föda sina egna barn på det sätt de passar dom. Du kanske inte har nån vidare erfarenhet av barn eller människor överhuvudtaget. Kejsarsnitt. Absolut.

Förr det första är det jättesvårt att adoptera och det finns inte alls en massa barn att adoptera ute i världen. Köerna är långa, flera länder slåss om att få adopera de barn som finns, reglerna är krångliga, socialverksamheterna i Sverige är långsamma. För många tar det 6 år att få adoptera - vill man adoptera fler barn börjar hela processen om. Dessuom kostar det en massa pengar - inte bara privat utan även för staten. Alla som adopterar får 40 000 i bidrag....MER än vad ett kejsarsnitt kostar.

Förlossningsrädsla beror sällan på att folk är 'sjåpiga' utan bottnar tex ofta i sexuella övergrepp, misshandel eller andra minnen som gör tanken på en förlossning outhärdlig. Och för de som 'bara' är rädda så är den rädslan så mycket större än vad de flesta av oss kan föreställa oss. Att leva med sådan rädsla och tvingas föda vaginalt leder till men inte bara för barn utan även för maman.

Så behåll dina okunniga åsikter för dig själv och slå upp ordet 'empati' i en ordbok så blir nog världen en bättre plats.

En stilla undran bara Jeanette. Tycker du jag är bortskämd och sjåpig när jag tar bedövning hos tandläkaren? Du kanske inte vill betala det heller?Eller varför skall man vara med och via skattsedeln sponsra behandling av trafikskador om ej har eller nyttjar någon bil?Sjåpiga och bortskämda människor som kanske skulle överväga att inte ge sig ut i trafiken om de inte är beredda på det besvär en obehandlad whiplash-skada förorsakar?Hade det varit vi män som fött barn hade vi garanterat hittat enkla och smärtfria sätt att göra det på. Varför lida mer än nödvändigt? Är detta inte bara en del i den patriarkaliska tanketraditionen? Ett sätt att få kvinnor att underordna sig genom att påtvinga dem lidande?Varför inte utnyttja vetenskapens landvinningar? Finns det enklare och lättare sätt att göra saker på så varför inte? Vad jag förstår så är riskerna för barnet inte större vid ett snitt och vad beträffar riskerna för kvinnan så är det upp till henne att besluta.Låt mig till slut få tända ett kunskapens ljus som kanske kan få den dimma av arrogans som beslöjar dig att skingras något. Ett kejsarsnitt kostar ca 20-25 tusen kronor mer än en normal förlossning. Visst kan det låta mycket. Men i förhållande till vad ett genomsnittligt barn ger tillbaka till samhället i form av arbete, skatter m.m. kan det nog betecknas som försumbart. Eller hur?

Ursäkta mig.... men har du överhuvudtaget läst artikeln som a-c skrev?? där står det klart och tydligt att hon är beredd att betala sitt kejsarsnitt själv. tycker sådana människor som du bara ska vara tysta. för ni har tydligen inget vettigt att säga....

Om det av någon mystisk anledning skulle bli nödvändigt för män att leverera, låt oss säga, en apelsin "den naturliga vägen", eller att kissa fram en spelkula för fortplantningssyften, hur skulle debatten gå då? (Jag vet inte riktigt vad man ska ta för jämförelse annars, vad är lika mycket för stort?) Är det då det "naturliga" som ska gälla? Många skulle kanske skulle tycka det vara väl mycket begärt att männen skulle klara av detta utan operation, då deras kroppar annars skulle spricka. Men så är det ju många gånger för våra systrar! Och kom ihåg att "naturligt" är förrädiskt eftersom det inte innebär "av Gud ordnat", utan vi ska själva värdera i sådana här frågor.

Det där med Emlakräm, vad det nu är, låter ärligt talat riktigt korkat. Jag är själv född -84 och har ingen aning om vad det är, mer än vad som stod i artiklen. Jag tror inte att det handlar om att vi yngre kvinnor skulle vara mer rädda för fysisk smärta än andra generationer. Det handlar om att dagens teknik faktiskt kan ta bort smärtan vid en förlossning mer eller mindre helt och hållet i de allra flesta fall. Utan några stora risker. Ändå beskrivs förlossningar som mycket smärtsamma i landstingens informationsmaterial, och alla har hört talas om extremt jobbiga förlossningar. Slutsatsen blir alltså att vårdapparaten inte är helt intresserad att bespara oss onödigt lidande. Om exempelvis tandvården hade haft denna inställning skulle det rimligtvis ha tolkats som ren sadism. En böjelse som många kan ha motstridiga känslor inför att underkasta sig.Det stora problemet är att kejsarsnitt framstår som alternativet till en potentiellt kaotisk och mycket smärtsam förlossning. Trots att det med dagens teknik är fullt möjligt att föda utan smärta. Jag gjorde det för två veckor sedan. En epiduralbedövning, det vill säga samma metod som används vid de flesta kejsarsnitt var vad som behövdes för att undvika allt som kan kallas lidande. Men detta skedde i Frankrike, där de på den punkten tycks ha lite större känsla för proportioner och inte har skurit ner vården till dem som föder framtida skattebetalare till ett minimum.

Det där med emlakräm låter ärligt talat riktigt korkat. Jag är född -84 och har mig veterligen aldrig kommit i kontakt med något sådant. Jag tror inte att vi yngre kvinnor är mer rädda för ren smärta än tidigare generationer. Det handlar snarare om att förlossningssmärta faktiskt går att åtgärda nästan helt och hållet numera. Tekniken finns, och den används. Ändå beskriver landstingets informationsmaterial hur vansinnigt ont det gör att föda barn, och alla har hört och läst berättelser som bekräftar detta. Alltså hyser förlossningsvården på sina ställen inget större intresse av att minska sina patienters onödiga lidande. Om exempelvis tandvården hade haft denna inställning skulle det direkt tolkas som ren sadism. Och vissa bland oss hyser vissa kval för att underkasta sig denna böjelse.Jag födde själv ett barn, bokstavligen utan någon smärta att tala om för ett par veckor sedan. Epiduralbedövning, det vill säga samma metod som används vid de flesta kejsarsnitt, var det enda som behövdes för detta. Men förlossningen utfördes på ett franskt universitetssjukhus. Och i Frankrike har de lite större känsla för proportioner just när det handlar om att hjälpa till att omplacera framtida skattebetalare. Om vi som föder barn kunde vara säkra på att bli behandlade med samma respekt som övriga patienter på moderna sjukhus, skulle antagligen benägenheten att välja det mint komplicerade och riskfyllda alternativet öka en del.

Det där med emlakräm låter ärligt talat riktigt korkat. Jag är född -84 och har mig veterligen aldrig kommit i kontakt med något sådant. Jag tror inte att vi yngre kvinnor är mer rädda för ren smärta än tidigare generationer. Det handlar snarare om att förlossningssmärta faktiskt går att åtgärda nästan helt och hållet numera. Tekniken finns, och den används. Ändå beskriver landstingets informationsmaterial hur vansinnigt ont det gör att föda barn, och alla har hört och läst berättelser som bekräftar detta. Alltså hyser förlossningsvården på sina ställen inget större intresse av att minska sina patienters onödiga lidande. Om exempelvis tandvården hade haft denna inställning skulle det direkt tolkas som ren sadism. Och vissa bland oss hyser vissa kval för att underkasta sig denna böjelse.Jag födde själv ett barn, bokstavligen utan någon smärta att tala om för ett par veckor sedan. Epiduralbedövning, det vill säga samma metod som används vid de flesta kejsarsnitt, var det enda som behövdes för detta. Men förlossningen utfördes på ett franskt universitetssjukhus. Och i Frankrike har de lite större känsla för proportioner just när det handlar om att hjälpa till att omplacera framtida skattebetalare. Om vi som föder barn kunde vara säkra på att bli behandlade med samma respekt som övriga patienter på moderna sjukhus, skulle antagligen benägenheten att välja det mint komplicerade och riskfyllda alternativet öka en del.

Varför utgå från att förlossningsrädsla är irrationell? Vid en vaginal förlossning riskerar man mängder av skador för både moder och barn. T ex vet man idag att fler än 10% får en sfincterruptur vid vaginal förlossning, något som innebär att hela ändtarmsmuskeln går sönder och man löper stor risk att få stomi efter ett antal år.

Man vet också att barnmorskeutbildningen inte är nämnvärt krävande och att man lägger barnets liv och sin egen hälsa helt i händerna på en barnmorska som man inte ens fått vara med och välja. På KK vid Lunds universitetssjukhus förklarade verksamhetsansvariga i slutet av förra året (2008) att de inte kunde garantera patienternas säkerhet, pga budgetneddragningarna. Men så får de också mängder av anmälningar och kritik från Socialstyrelsen. Varför ska man då känna sig trygg med att föda på KK i Lund?

Jag hävdar att rädslan för en vaginal förlossning är befogad och rationell.

För övrigt kan man ifrågasätta varför det ska vara ok att tvinga kvinnor att föda vaginalt trots att det idag finns en bättre medicinsk metod för att förlösa barn. "Det är ett rutiningrepp", har läkarna förklarat för mig vid båda mina snitt och allt gick utmärkt. Låt kvinnor välja själva hur de vill föda, utan att moralisera!

När man diskuterar dessa frågor bör man ta med de vetenskapliga rön som framkommit om att barn födda med kejsarsnitt riskerar att få en sämre uppsättning magtarmbakterier och därmed sämre immunförsvar. Detta kan resultera i stora problem för barnen både under tidiga och senare levnadsår.
Lasse