Annons

Ledare: Ingen kontrovers

När Forskning & Framsteg nu tar sig an Tema Evolutionsläran måste väl ett viktigt inslag vara forskarkontroversen mellan utvecklingsteorin och läran om intelligent design?

Annons

Men nej - och detta av det enkla skälet att det inte föreligger någon forskarkontrovers i frågan. Visst är det så att evolutionsteorin som numera är mycket omfattande - inte kan förklara allt inom biologin. Men samma sak gäller andra stora teoribyggen som relativitetsteorin och kvantfysiken. De förklarar mycket, men inte allt.

Läran om intelligent design, som är ett försök att skapa en rumsren variant av kreationism, bygger i hög grad på missförstånd av både vad forskningen faktiskt har visat och vad en vetenskaplig teori är. Den är ett utslag av religiöst motiverat önsketänkande.

Evolutionsteorin gör å sin sida anspråk på att förklara både livets mångfald och dess funktionalitet. Den har ett massivt vetenskapligt stöd: att allt liv på jorden bygger på samma slags arvsmassa, att närbesläktade arter har mer likartat DNA, att det finns fossil som visar hur evolutionen förlöpt, att strukturer hos olika arter har gemensamt ursprung men inte nödvändigtvis längre samma utseende och funktion, att avlägset besläktade arter i samma miljö är snarlika varandra (exempelvis delfiner, makrillar och pingviner), att närbesläktade arter ofta finns eller har funnits geografiskt nära varandra, att embryoutvecklingen hos många djurarter kortvarigt visar upp strukturer som är lämningar från tidigare utvecklingsstadier samt att forskare kunnat iaktta att arter har förändrats när miljön förändrats.

Här finns alltså ingen forskarstrid, och tron på intelligent design är inte en vetenskaplig utan en utomvetenskaplig - det vill säga otestbar - teori. Det mesta av världens och livets utveckling kommer sannolikt att gå att förklara inom vetenskapens ramar. (Alltings uppkomst är en svårare nöt, för att inte tala om dess "mening".)

Det är bedrövligt att det finns framstående rikspolitiker i Sverige, på båda sidorna om blockgränsen, som arbetar för att kreationism och intelligent design ska jämställas med evolutionsläran i skolornas undervisning. Även om dessa försök inte torde ha någon chans att nå framgång bidrar de till att legitimera ovetenskapens ställning i samhället.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

10

Kommentarer

Här i Västsverige är bl a Göran Schmidt, Genesis mycket aktiv och samarbetar med de högkyrkliga prästerna och utvalda frireligiösa samfund. Göran Schmidt är vältalig, hans yttre tilltalar de unga flickorna och han är retoriskt slipad. Han presenterar sig som civilingenjör och biologilärare, men har hittills inte fokuserat på att han representerar Genesis och vad det står för. Han bjuds regelbundet in till skolan av kristna skolgruppen och det är inte sä lätt för oss vanliga mer eller mindre gråa vardagsnaturvetare att ta upp den konkurrensen. Vi gör så gott vi kan men det är många elever även här på Naturvetareprogrammet som lämnar skolan "fasta i tron" och det blir bara fler och fler! Vi lärare behöver allt stöd vi kan få och sänder ett stort TACK för senaste numret av FoF.En fråga - det finns inte resurser för att vetenskapssamhället skulle kunna skicka ut egna "evolutionsapostlar" till skolorna? Vi skulle ta emot med varm hand!MvhAnn Löfving-HenrikssonLärare i biologi mmÖstrabogymnasiet Uddevalla

När ledarskribenten Björn Fjæstad skriver att "läran om intelligent design... bygger i hög grad på missförstånd av både vad forskningen faktiskt har visat och vad en vetenskaplig teori är" ger han ett bevis på sin egen okunskap om filosofi och religion.Tron på en Intelligent Designer är, enligt min mening, just en filosofisk/religiös tolkning av vad vetenskapen funnit.Filosofi och religion utgår inte alltid från samma premisser som naturvetenskapen för att tolka den värld vi lever i. Därför kommer Intelligent Design knappast att kunna förklaras i naturvetenskapliga termer.Att tala om Intelligent Design som "religiöst ... önsketänkande" visar på en tydligt negativ (för att inte säga kränkande) inställning till människor med en tro på en högre makt. Ett förhållningssätt som ekar ganska tomt med hänsyn till att ledarskribenten längre fram konstaterar att: "Alltings uppkomst är en svårare nöt, för att inte tala om dess mening".När man på det sättet står handfallen inför de - ur filosofiskt/religiöst perspektiv - mest centrala frågorna vore det på sin plats med en något mer ödmjuk hållning gentemot dem som ser det trovärdigt att en högre intelligens än vår kan påverka vår existens.Mats Bågesund, odontologie doktor.

Frågan om intelligent design (ID) och Darwins förklaringsmodell har väckt allt större intresse även i Sverige. Men som alltid när nya tankar förs fram finns en stor skepsis blad de som försvarar det gamla och inte sällan inverkar det menligt på saklighet och balans.Jag skulle därför vilja teckna en bakgrund och bemöta en del påståenden som Björn Fjæstad gör på ledarplats i F&F 3/06.Vad är då intelligent design? Kort uttryckt utgår ID-teorin från att vissa komplexa strukturer i universum och i levande varelser bäst förklaras av en intelligent orsak. Redan i boken ”Arternas ursprung” (1859) förutsåg Darwin det potentiella hot som vilade över hans materialistiska förklaring. ”Om man kunde visa att det fanns något komplext organ, som omöjligen kan tänkas ha tillkommit genom otaliga, på varandra följande små anpassningar, skulle min teori utan tvekan falla samman." Nu knappt 150 år senare känns Darwins farhåga mer aktuell än någonsin. Biokemiska nanomaskiner, cellens sinnrika funktion och uppbyggnad med dess digitala mjukvara (DNA) är några av de upptäckter som fått den slumpmässiga inslaget i Darwins förklaringsmodell att framstå som klart otillräckligt. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att vetenskapen idag vilar på ett mekanistiskt synsätt. Men detta synsätt är i sig inte vetenskap utan en filosofisk hållning. ”Materialismen är absolut”, skriver Harwardprofessorn Richard Lewontin, ”för vi kan inte tillåta en Gudomlig Fot i dörröppningen”. I Darwins världsbild är således design en illusion eller som nobelpristagaren Francis Crick uttrycker det: ”Biologer måste hela tiden hålla i minnet att det man ser inte är designad, utan tvärtom har evolverat.” Många menar att denna filosofiska begränsning är idag ett hinder i sökandet efter sanningen.Professorn i biokemi Michael Behe är en av många dissidenter som ser intelligensen i naturen som verklig. I sin klassiska bok - Darwins Black Box – använder han råttfällan som pedagogiskt hjälpmedel. Avlägsnas en av dess fem delar upphör funktionen tvärt. Motsvarande funktionsbrott har bekräftats hos många biokemiska system framhåller Behe, som använder beteckningen irreducerbar komplexitet (IC) för att namnge den gräns där varje reducering leder till funktionellt sammanbrott. Strax under denna gräns är det lika meningslöst att tala om grader av funktionalitet, som att säga att en till hälften nedtryckt strömbrytare ger lampan halv lysförmåga. Här gäller antingen till eller från. Frågan blir då hur dessa IC-strukturer kunnat utvecklas successivt, i små steg, då det visat sig att de behöver alla delarna för att fungera? För Darwin var detta en vetenskaplig frågeställning med avgörande betydelse för hans teori. Många forskare idag försäkrar att modern biologisk forskning redan svarat på ID:s invändningar. Samtidigt framhålls att ID är ett ”utslag av religiöst motiverat önsketänkande”, utan vetenskapligt innehåll. Båda påståendena kan inte vara sanna, men båda kan vara fel. Att både ID och Darwins evolutionslära har existentiella komplikationer är det ingen som motsäger. Richard Dawkins är inte den ende professorn som öppet medger Darwins existentiella påverkan. ”Darwin gjorde det möjligt att bli en intellektuellt hederlig ateist.” Men detta uttalande diskvalificerar naturligtvis inte Dawkins som vetenskapsman.Mot bakgrund av tidigare redovisade synpunkter är det mycket intressant att ta del av senaste numret av Science (7 April 2006), där Bridghams forskarteam tar upp Behes IC-problematik och försöker visa att den invändning som ID-forskare fört fram inte är ett hinder för Darwins materialistiska förklaring. Behe å sin sida tillbakavisar Bridghams invändning och menar att det ”är det klenaste försöket hittills... att avleda det problem som IC utgör för Darwinismen”. Oavsett vem som har rätt är frågan vetenskaplig. Darwin såg det, Bridghams team har empiriskt arbetat med det, tidningen Sciense har indirekt vidimerat det, pressmedelande från Oregon-universitet medger det, ID-företrädare vet det, varför ska då inte F&F:s läsare få ta del av det?GymnasielärareKjell Ulander

Konstigt att begreppet "intelligent design" väcker debatt. Jag har arbetat många år som elektronikkonstruktör, och har aldrig sett någon konstruktion komma till av sig själv. Vi som själva är konstruktörer, mer eller mindre intelligenta, ser det som självklart. Varför inte lyfta ut evolutionsfantasierna från biologiundervisningen till religionsämnet? De underbara och fantastiska konstruktioner som vi ser mer och mer av inom biologin talar för sig själva och vittnar starkt om en otroligt intelligent konstruktör. I samband med fasadrenovering av vårt hus, tog jag tillvara ett halvt dussin kålfjärilspuppor. Efter några dagar såg vi hur de kläcktes och ut kröp vackra fjärilar. Ägg-larv-puppa-fjäril. Intelligent Design. Några puppor hade parasitsteklar. En svärm med sådana kläcktes också. Som Carl Linne`sa: Naturen skapar inte något, den bara uppehåller det skapade. Vem är denne konstruktör? Där kommer religionen med svar. Kolla aposteln Paulus brev till romarna 1:a kapitlet i bibeln. Bertil Hoffman, elektronikingenjör och medlem i Genesis.

Av en händelse fick jag se mitt eget namn nämnas här på FoF:s websida med anledning av ett föredrag jag höll vid Östrabogymnasiet i Uddevalla i början av april månad. Du hade kommenterat mitt besök i form av ett inlägg.Jag skrev i förra veckan (4 maj) ett brev till dig och bad dig förklara dig på en del punkter, men jag har inte fått något svar eller någon kommentar.Jag har emellertid förstått att Du läst mitt meddelande, eftersom jag idag fick en kommentar av FoF:s chefredaktör Björn Fjaestad.Eftersom Du låtit din egen syn på mitt föredrag komma till offentlighetens kännedom väljer jag härmed att publicera mina kommentarer till dig på samma forum.De lyder som följer:Ann!Jag har några kommentarer och frågor till dig med anledning av dina formuleringar, som jag vill/kräver att du förtydligar: 1. Jag skulle enligt dig ”samarbeta med de högkyrkliga prästerna och utvalda frireligiösa samfund”. Faktum är att jag har under många år anlitats som föredragshållare av grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och universitet, men också i ett brett spektrum av kristna samfund. Du antyder att jag bedriver helt andra samarbetsformer. Vilka sådana avser du i ditt inlägg?2. ”Hans yttre tilltalar de unga flickorna”. I vanliga fall skulle en man som passerat de femtio bli smickrad av ett sådant epitet. I det här fallet är det inte mindre kränkande än om du hade förlöjligat det jag sade genom att hänvisa till att jag vore gräsligt ful. Jag utgår från att du är medveten om att du rör dig i gränstrakterna av vad som enligt lag kan anses kränkande. 3. Du gör sak av att jag inte fokuserar på föreningen Genesis. Hade det varit min intention att göra marknadsföra för en viss typ av religiositet eller föreningsverksamhet så hade jag givetvis haft med en bunt Biblar/Koranen eller Genesis-tidningar till utdelning. Vad jag gjorde var att presentera fullt kontrollerbara naturvetenskapliga skäl för ett kritiskt förhållningssätt till en traditionell materialistisk syn på livets mångfald och komplexitet. Begär referenser på mina exempel och du skall få dem. Eftersom du uppenbarligen anser att jag farit med desinformation begär jag att du konkretiserar din kritik. Om du inte kan konkretisera dig på denna punkt utgår jag från att du är rakryggad nog att meddela FoF:s websajt att du misstog dig, t ex på grund av att du inte hunnit lyssna på mitt föredrag innan du skickade ditt mejl. Enligt dateringen skickade du ju detta ungefär sju timmar före mitt anförande. Mot den bakgrunden ter sig din argumentation än mer anmärkningsvärd! 4. ”Det är inte så lätt för oss… att ta upp konkurrensen”. Du måste skämta. Jag har en dryg timmas föredrag på icke obligatorisk lektionstid en sen eftermiddag, medan du och dina kolleger har hundratals undervisningstimmar på bästa kvalitetstid och därtill samtliga läromedel till ditt och ert förfogande för att grundligt befästa den materialistisk-evolutionära synen på tillvaron. Och dessutom ett uppbackande vetenskaps- och mediaetablissemang. Om detta till trots ”fler och fler elever … lämnar skolan ’fasta i tron’” finns det nog större anledning för dig att sitta ner en stund i ert arbetslag för en stunds självrannsakan än till att på lösa grunder initiera en förtalskampanj på det vis som nu skett. Jag ser fram mot en tydlig och ärlig respons.Samt att inlägget med omedelbar verkan dementeras eller dras bort från FoF:s hemsida!(Det senare valde Du att inte göra - därav detta inlägg. Jag - och numera kanske även andra läsare av FoF:s websida - väntar ivrigt på dina kommentarer)Göran Schmidtciv.ing/gymnasielärare/skolledare, Göteborg

Du har vid åtminstone två tillfällen hållit föreläsning på min skola. I år hade jag inte tillfälle att lyssna men förra gången hade några av mina naturvetarkollegor och jag förberett oss för att kunna ställa några för oss väsentliga frågor. Du presenterade dig som naturvetare och din föreläsning gav inte utrymme för de frågor vi ville ställa, t ex hur du ser på ålderbestämning av fossil, överensstämmelsen i DNA mellan schimpanser och människan idag och i fossila former. Efter en fråga från oss lärare som du besvarade mycket kort gick frågorna endast till den grupp av elever som inbjudit dig, dvs kristna skolgruppen. Alla elever hade inte klart för sig vilka som bjudit in dig och jag tycker att det hade varit lämpligt att tala om att du förutom att vara naturvetenskapligt utbildad också finns med i Genesis. Att jag kommenterade hur eleverna uppfattade dig beror på att de efter föreläsningen gav kommentarer som visade att de blivit charmade av dig vilket också gjorde att de tog till sig det du sagt! Elever som i sina religiösa kontakter under sin uppväxt blivit skolade att inte acceptera Darwins lära får ofta grubblerier under sin gymnasietid på NV-programmet. Om de då under skoltid får ta del av en väl framförd föreläsning av dig enligt egen utsago - i egenskap av naturvetare - har de än svårare att ta del av den naturvetenskapliga världsbild som grundar sig på t ex åldersbestämning genom radioaktivt sönderfall, fossilstudier, DNA-analyser, plattektonik, molekylärbiologi, utveckling genom det naturliga urvalet dvs den bild vi på skolan försöker förmedla. Det var med den bakgrunden jag skrev till F&F och tackade för senaste numret.

Jag beklagar att du och dina kollegor inte fick svar på era frågor den där dagen för ett drygt år sedan. Men vid mitt senaste besök närvarade åtminstone ett par andra av dina lärarkollegor, och vi hade en mycket intressant och givande diskussion. Jag föreslår att du växlar några ord med dem angående mitt senaste föredrag. Sedan tycker jag att du misskrediterar de kvinnliga naturvetarstudenterna på din skola när du beskriver deras oförmåga till kritiskt lyssnande. De skulle förmodligen bli upprörda om de visste… Men vilka är och var då huvudpunkterna i min framställning? Det bör ju nämnas för dem som följer den här diskussionen:1. Det saknas empiriskt underlag för idén att komplexa biologiska strukturer har uppstått och kan uppstå genom mutationer och naturligt urval (selektion).2. Det saknas modeller som kan förklara hur information annat än på trivial nivå (som vågmärken på en sandstrand eller strukturen hos en snöflinga) kan uppstå spontant. Det finns idag inga sakliga argument för att den biologiska informationen, som är grundvalen för livets mångfald och komplexitet, skulle utgöra något undantag.3. Levande organismer kan förändras genom mutationer och naturligt urval, men förändringarna är av fel slag. Det empiriska underlaget stöder idag hypotesen att mutationer leder till reducerat informationsinnehåll hos den organism som utsätts för dem, även i de sällsynta fall som brukar anses som ”fördelaktiga”. (Duplikationer av genetiskt material må vara ett undantag i kvantitativ bemärkelse, men inte i kvalitativ, och evolutionen kan omöjligen byggas på grundprincipen ”mer av samma”). Och på den vägen kan inte omvandlingarna från en encellig organism till dagens biologiska mångfald förklaras. Detta utesluter naturligtvis inte att sådana mutationer förekommer och har förekommit, men de återstår för naturvetenskapen att urskilja och påvisa. Först måste biologisk information definieras, därefter verktyg tas fram för att mäta och kvantifiera denna information. Teoretiker som William Dembski inom ID-rörelsen arbetar med just denna fråga, varför det egentligen är förvånande att det traditionella evolutionära etablissemanget ser på verksamheten med sådan skepsis.4. Graden av likheter mellan levande organismer kan användas för att relatera dessa i form av monofyletisk evolutionärt släktskap (ett ensamt utvecklings”träd”). Men går även att inordna ett polyfyletiskt schema (ett flertal släktskaps”buskar”). Det senare scenariot harmonierar bättre med både den fossila och existerande organismvärlden. ”Mikroevolution” är empiriskt väl underbyggd medan makroevolution uteslutande bygger på extrapolationer och evolutionära förväntningar.5. Intelligens är en reell, struktur- och informationsskapande storhet. Spår av intelligent verksamhet är möjliga att detektera. Detta är vare sig mer ockult eller religiöst än försäkringsbolags, kriminologers eller astrofysikers verksamhet när de försöker utröna om orsaken till de fenomen de studerar är slumpmässiga eller avsiktliga (i det senare exemplet sökandet efter intelligenta livsformer i yttre rymden). Om detta öppna förhållningssätt kan bedrivas inom vetenskapens ram i ovanstående sammanhang, vilka är skälen till att man inte skulle kunna göra det när det gäller frågan om en eventuell intelligens bakom skapelsen?Varje vetenskaplig modell mår väl av att ständigt prövas. Det absolut effektivaste sättet för det evolutionära etablissemanget att effektivt skaka av sig ”det pseudovetenskapliga fundamentalistiska hotet som döljer sig i ID-rörelsen” (eget citat) vore att under en saklig diskussion ge ärliga och raka svar på de frågor och den kritik som ID-rörelsen för fram, exempelvis de ovan nämnda punkterna. Skulle det visa sig efter en sådan diskussion att bara religiösa trossatser kvarstår som skäl för kritiken så är ju saken klar! I stället tycks taktiken vara att måla upp nidbilder och sedan avfärda dessa genom personangrepp (Löfving) eller svepande hänvisningar till det rådande paradigmet (både Löfving och Fjaestad). Härvid betecknas varje icke-materialistisk förklaringsmodell som pseudovetenskap medan evolution närmast används synonymt med begreppet vetenskap. Det är då inte förvånande att varje ansats till evolutionskritik definitionsmässigt kommer att klassas som o- eller pseudovetenskap. Det är viktigt att poängtera att intelligent-design-perspektivet idag inte utgör något komplett forskningsprogram, utan i första hand är uttryck för ett ungt, öppnare (och kanske ödmjukare) förhållningssätt till naturvetenskapen. Frågan om vem designern/formgivaren är, är inte en fråga som ankommer på naturvetenskapen att vare sig besvara eller ens utröna. Lika litet som man kan förvänta sig att påträffa konstnären inuti oljemålningen. Man letar i så fall på fel ställe. Det måste finnas en reell anledning (annan än föreläsarens ”charm”!) till att många människor - och inte bara de med andliga erfarenheter - har svårt att ta till sig den materialistiska världsbild som skola och högskola förmedlar. Föreställningen att ingen ”yttre” faktor är inblandad i uppkomsten av världsalltets och livets mångfald är givetvis ett filosofiskt-religiöst ställningstagande i samma grad som den motsatta uppfattningen. Själv är jag övertygad om att förklaringen till evolutionsteorins brist på legitimitet i de breda folklagren ligger i det existerande gapet mellan evolutionsteorins universella anspråk och omfattningen av dess reella förklaringskraft. Det är emellertid först när man som student blir varse detta gap som man kan förhålla sig kritiskt till evolutionsteorin. Och det kritiska förhållningssättet är en del av skolans uppdrag enligt styrdokumenten. Varför skulle utvecklingsläran utgöra ett undantag? Detta faktum tillsammans med den osakliga kritik jag stundtals blir utsatt för bara stärker mig i min känsla att jag är på rätt spår och att min verksamhet fyller ett behov.

Undervisningen i naturvetenskapliga ämnen ska förmedla den rimligaste beskrivningen av verkligheten som grundas på de försök och misstag, förutsägelser och bekräftelser som vetenskapssamhället har arbetat fram under de senaste århundradena. Kreationismen har ingen plats i det sammanhanget och var den hör hemma vet jag inte men t ex Vatikanens chefsastronom har sin uppfattning klar, han "avvisar kreationismen som en form av "paganism"".Mer om detta på www.katolskakyrkan.se

Den centrala poängen i min ledare är att evolutionsläran inte är ifrågasatt inom forskarsamhället. Det existerar inte någon inomvetenskaplig kontrovers mellan förespråkare för evolutionsteorin och förespråkare för intelligent design. Den som önskar få detta påstående bekräftat kan titta igenom de senaste årgångarna av de centrala vetenskapliga tidskrifterna på området. Där framgår att det finns rader av oklarheter och spännande åsiktsskillnader på många vetenskapliga områden, men att det inte existerar någon bärande vetenskaplig teori om en intelligent skapare.Det som förvånar mig är bristen på självreflexion bland förespråkare för intelligent design och kreationism. Om någon verkligen djupt tror på teorin om ID och är övertygad om att den beskriver världens och livets uppkomst, så tycker jag att denna person borde slås av och fundera över den omständigheten att de som tror på ID också tror på en skapande Gud. Att då hävda att ID skulle vara en strikt vetenskaplig teori helt utan socialt inflytande från religion blir naturligtvis inte trovärdigt.Det är givetvis fritt fram att tro på en personlig Gud. Men om de djupt religiösa lämnar det övernaturliga och ger sig in på vetenskapens område och gör påståenden om konkreta och mätbara förhållanden i vår materiella värld – påståenden som dessutom står i bjärt kontrast mot etablerad vetenskap - då får de finna sig i att bli emotsagda. De som hävdar att naturhistorien har ett helt annat förlopp än det som är vetenskaplig konsensus får då ta skeden i vacker hand och acceptera de grundläggande regler om personoberoende och upprepbarhet som är rättesnören i den vetenskapliga forskningen. Och i den debatten fallerar ID.Jag vet att det inte går att omvända de flesta skapelsetroende, men det finns några undantag. Därför vill jag rekommendera dels webbplatsenhttp://perkornhall.se/ dels bokenBig Bang eller Varde ljus? av Maria Gunther Axelsson (Wahlström & Widstrand)

Tack för en mycket bra artikel!Några kommentarer...Mats Bågesund skriver..."När ledarskribenten Björn Fjæstad skriver att "läran om intelligent design... bygger i hög grad på missförstånd av både vad forskningen faktiskt har visat och vad en vetenskaplig teori är" ger han ett bevis på sin egen okunskap om filosofi och religion. (...) Att tala om Intelligent Design som "religiöst ... önsketänkande" visar på en tydligt negativ (för att inte säga kränkande) inställning till människor med en tro på en högre makt."Men Intelligent Design ÄR religiöst önsketänkande! ID-"teorin" har STORA vetenskapsteoretiska brister. För att en teori skall anses vara vetenskaplig måste den gå att falsifiera, d.v.s. för att bevisa att teorin är sann måste man kunna beskriva sammanhang då teorin är falsk. Då det inte finns några metoder för att falsifiera en teori som beror på en övernaturlig skapare (= intelligent designer) är intelligent design inte en vetenskaplig teori. Detta visades också entydigt i rättegången Kitzmiller vs. Dover (2005). Domare John E. Jones III skrev i domen: "we conclude that the religious nature of ID [intelligent design] would be readily apparent to an objective observer, adult or child".Bertil Hoffman skriver..."De underbara och fantastiska konstruktioner som vi ser mer och mer av inom biologin talar för sig själva och vittnar starkt om en otroligt intelligent konstruktör."Enligt ID-förespråkarna kräver uppkomsten av komplexa organismer en designer. Denna designer måste vara mycket komplex men ID-"teoretikerna" kräver ingen förklaring av hur den Intelligenta Designern uppstod! Detta är skälet till att ID-"teorin" leder in forskningen i en återvändsgränd.Kjell Ulander skriver..."Frågan blir då hur dessa IC-strukturer kunnat utvecklas successivt, i små steg, då det visat sig att de behöver alla delarna för att fungera? "INGET biologiskt system, som ID-förespråkare har hävdat vara icke-reducerbart, har bevisats vara icke-reducerbart. ALLA sådana system har visat sig utvecklats från andra, mer primitiva system. D.v.s. det finns INGAsystem av samverkande delar som uppvisar icke-reducerbar komplexitet! Johan KarlssonMer om ID och kreationism finns på...http://home.student.uu.se/joka3625/