Annons
"Vi behöver inte ge upp om klimatet"

Bokanmälan: ”Vi behöver inte ge upp om klimatet”

Vad kan en ekonom veta – och tillföra – om klimatförändringarna? Dessa skeptiska frågor bär man som läsare med sig när man öppnar denna bok, och Klas Eklund börjar därför i uppförsbacke.

Men tveksamheten släpper. Boken ger en uppdaterad och välbalanserad bild av den globala uppvärmningen och dess orsaker, är dessutom trevligt skriven och snyggt och ändamålsenligt illustrerad. Den sakliga stilen som tar läsaren på allvar känns igen från Eklunds klassiker Vår ekonomi.

Klas Eklunds viktigaste bidrag är hans praktiska synpunkter på åtgärder. Det räcker inte att anta högtidliga resolutioner om utsläppsmål eller att utveckla ny energisparande högteknologi. Vad som också krävs är sanktioner och incitament – eller på vanlig svenska: piskor och morötter. Bokens två avslutande kapitel borde vara obligatorisk läsning för Köpenhamnskonferensens svenska delegation, och för övrigt för alla som vill känna sig brett informerade om klimatdebatten.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Vetenskapen — människans fortsatta sökande efter sanning
Hur 2000-talets utmaningar skall klaras av
Med tanke på vetenskapens bedrifter under det senaste århundradet kan det hända att många uppriktigt tror att vetenskapen kan klara av vilken som helst utmaning som 2000-talet kan medföra. De kanske känner det som en fransk författare gjorde i början av 1900-talet. ”I dag är det vetenskapen som är ämnad att styra världen”, skrev han. ”Världsherraväldet tillhör från och med nu vetenskapen i stället för Gud, vetenskapen som folkens välgörare och mänsklighetens befriare.”
För att vetenskapen skall kunna leva upp till dessa förväntningar skulle den behöva lösa många av de problem som den har bidragit till att skapa.
Miljöförstöringen som vetenskapen är ansvarig för är enorm. Boken 5000 Days to Save the Planet (5.000 dagar för att rädda planeten) hävdar: ”Ifall vi fortsätter på vår nuvarande kurs med exploatering av miljön, är inte frågan huruvida det moderna samhället kommer att överleva nästa århundrade, utan huruvida det kommer att försvinna med en smäll eller med en suck.”
Det verkar knappast vara ett önskvärt val.
Vetenskapens begränsningar
”Många vetenskapsmän på 1800-talet ... trodde ofta att de en dag skulle uppnå absolut sanning och slutgiltig förståelse”, heter det i boken The Scientist (Vetenskapsmannen). ”Deras efterträdare talar enbart om att nå ’partiell förståelse’”, fortsätter boken, ”om att hela tiden närma sig sanningen men aldrig greppa den fullständigt.” Denna avsaknad av absolut kunskap begränsar kraftigt det vetenskapen kan göra.
Vetenskapliga fakta har aldrig ändrats under årens lopp, men det har däremot vetenskapliga teorier — gång på gång. Ibland har det hänt att teorier har svängt från den ena ytterligheten till den andra. En gång i tiden trodde till exempel medicinska forskare att det var i enlighet med god vetenskap att tappa av blod från kroppen på en person som var allvarligt sjuk. Längre fram trodde man att lösningen var att införa blod. Nu börjar somliga inse det förståndiga i att göra varken det ena eller det andra och att söka efter mindre riskabla medicinska behandlingar.
Uppenbarligen är det forskarna vet mycket mindre än det de inte vet. The World Book Encyclopedia påpekar: ”Botanisterna vet fortfarande inte exakt hur fotosyntesen verkar. Biologer och biokemister har ännu inte funnit svaret på frågan hur livet uppstod. Astronomer har ännu inte utarbetat en tillfredsställande förklaring av hur universum uppstått. Medicinska vetenskapsmän och fysiologer känner inte till cancerns orsak eller botemedel, och de vet inte heller hur de olika virussjukdomarna skall botas. ... Psykologerna känner inte till alla orsakerna till psykisk sjukdom.”
Vetenskapen är också begränsad i det avseendet att den inte kan vara bättre än de människor som utövar den. Med andra ord förvärras en vetenskapsmans brist på kunskap av hans ofullkomlighet. Författarna till 5000 Days to Save the Planet upptäckte att ”allt som oftast ... har specialinriktade organisationer manipulerat forskningen, förvanskat lönsamhetskalkyler och undanhållit information för att kunna sälja skadliga produkter eller för att fortsätta med verksamhet som skadar miljön”.
Även om de flesta forskare är ärliga, har man ingen orsak att sätta dem eller deras verksamhet på en piedestal. ”De är precis som alla andra”, hävdar den brittiskfödde Edward Bowen, som själv är vetenskapsman. ”De har alla sina brister. Somliga är hängivna, somliga skrupelfria, somliga har knivskarp intelligens, medan andra är trögtänkta. Jag har känt några av vetenskapens stora namn, män som har gjort oerhört mycket gott för världen. Och även om jag inte har känt någon vetenskapsman som suttit i fängelse, har jag känt somliga som verkligen skulle ha förtjänat det.”
Det är tydligt att vår tids vetenskap, på grund av sina många begränsningar, inte klarar av att ta itu med 2000-talets utmaningar. Den har i synnerhet misslyckats med att skydda miljön, och i stället för att bidra till att befria världen från krig har den bidragit till att skapa massförstörelsevapen.
Det krävs snabba åtgärder
Alla är överens om att något måste göras snart. I november 1992 offentliggjorde en grupp bestående av 1.575 forskare, däribland 99 nobelpristagare, en förklaring med titeln ”Världens vetenskapsmän varnar mänskligheten”. I den skrev de: ”Det återstår inte mer än ett eller några få decennier förrän möjligheten att avvärja de hot som vi nu står inför kommer att ha gått förlorad och framtidsutsikterna för mänskligheten minskat oerhört.” De hävdade att ”människan och naturen befinner sig på kollisionskurs”.
Liknande varningar har hörts tidigare. År 1952 sade Bertrand Russell, en brittisk 1900-talsfilosof och själv förespråkare för vetenskapen: ”Om mänskligt liv skall kunna fortsätta trots vetenskapen, måste mänskligheten lära sig att behärska sina känslor, vilket inte har varit nödvändigt förr i tiden. Människor blir tvungna att underkasta sig lagen, även om de tycker att lagen är obefogad och orättvis. ... Om det inte sker, kommer den mänskliga rasen att förgås, förgås till följd av vetenskapen. Ett klart och tydligt val måste göras inom femtio år, valet mellan förnuftet och döden. Och med ’förnuft’ menar jag villighet att underkasta sig lagen så som den uttrycks av en internationell myndighet. Jag fruktar att mänskligheten kan komma att välja döden. Jag hoppas att jag har fel.”
Sanningen är den att det nu för tiden inte finns många människor som är villiga att följa rättfärdiga normer. Den bortgångne medborgarrättsledaren Martin Luther King gjorde följande korrekta iakttagelse: ”Vår vetenskapliga styrka har blivit större än vår andliga styrka. Vi har riktade missiler och missriktade människor.” Russell träffade egentligen rätt angående lösningen på världens problem när han sade att mänskligheten måste ”underkasta sig lagen så som den uttrycks av en internationell myndighet”.
Vem kan lösa problemet?
Bertrand Russell avsåg visserligen inte en gudomlig myndighet, när han talade om lagen så som den uttrycks av en internationell myndighet, men lydnad för en sådan myndighets lagar är precis vad som behövs. Mänskliga lagar och mänskliga myndigheter är definitivt inte lösningen. De kan aldrig förändra världen och på så sätt förhindra en katastrof. Historiens dystra vittnesbörd bevisar att människor behöver gudomligt styre.
Ja, det är bara den allsmäktige Guden, vars namn är Jehova, som kan skapa en internationell myndighet med makten och förmågan att ta itu med 2000-talets utmaningar. (Psalm 83:18) Den myndighet som alla måste underkasta sig om de vill få liv är Guds kungarike, en himmelsk världsregering grundad av Skaparen, Jehova Gud.
För länge sedan förutsade Bibeln angående denna regering: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: ... Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan ände.” (Jesaja 9:6, 7, 1982) Jungfru Maria blev mirakulöst havande med det här förutsagda barnet, Jesus Kristus, som föddes i Betlehem i Judeen. — Lukas 1:30—33.
Medan Jesus var på jorden lärde han sina efterföljare att be om Guds regering, när han sade: ”Så här skall ni alltså be: ... ’Må ditt kungarike komma. Må din vilja ske, såsom i himlen så också på jorden.’” (Matteus 6:9, 10) Endast Jehovas mäktiga heliga ande, hans verksamma kraft, kan hjälpa villiga människor att göra de nödvändiga förändringarna i sitt liv, i harmoni med den här regeringens rättfärdiga lagar. Vetenskapen kan det inte. Tusentals år av oenighet och förvirring bevisar att den inte kan det.
Jehova Gud, som är obegränsad i exakt vetenskaplig kunskap, kommer att se till att jorden åtnjuter paradisliknande förhållanden, precis så som förhållandena var i Edens trädgård, när han skapade det första människoparet. Vid det tillfället uppmanade han dem: ”Var fruktsamma och bli många och uppfyll jorden och lägg den under er.” (1 Moseboken 1:28) Trots att de inte var lydiga och inte fullgjorde sitt uppdrag, kommer Jehova Gud att se till att hans ursprungliga uppsåt att göra jorden till ett paradis blir förverkligat. ”Jag har ju talat det; jag kommer också att låta det inträffa”, säger han. (Jesaja 46:11) Men när kommer Guds ursprungliga uppsåt med jorden att förverkligas?
Jesus Kristus och hans apostlar beskrev förhållanden som skulle råda på jorden under ”de sista dagarna”, strax innan Guds kungarike ersätter alla mänskliga regeringar. (2 Timoteus 3:1—5; Matteus 24:3—14, 37—39; 2 Petrus 3:3, 4) När man läser de bibliska profetior som det hänvisas till här och jämför dem med världshändelserna, blir det uppenbart att vi lever i den tid då Guds kungarike kommer att ingripa på det sätt som beskrivs i Bibeln i Daniel 2:44: ”I de kungarnas dagar [de mänskliga regeringars som nu styr] kommer himlens Gud att upprätta ett kungarike som aldrig kommer att fördärvas. Och kungariket självt kommer inte att överlåtas till något annat folk. Det kommer att krossa och göra slut på alla dessa kungariken, och självt kommer det att bestå till obestämda tider.”
Livet i den nära framtiden
Föreställ dig vad det kommer att innebära för den nära framtiden! Vilka fantastiska saker det finns i beredskap för mänskligheten under 2000 talet! De dåliga verkningarna av tusentals år av ofullkomligt mänskligt styre, skrymtaktig religion, girig kommersialism och den här världens vetenskap kommer att ersättas av gudomligt styre, som kommer att välsigna människor långt mer än de i sin vildaste fantasi kan föreställa sig.
Så här beskriver Bibeln händelser som vi kan vara säkra på skall inträffa i Guds rättfärdiga nya värld: ”Se! Guds tält är hos människorna, och han skall bo hos dem, och de skall vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka bort varje tår från deras ögon, och döden skall inte vara mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta vara mer. De förra tingen har försvunnit.” — Uppenbarelseboken 21:3, 4.
Det som framför allt är viktigt för dig är således att du är medveten om nedräkningen som inom kort kommer att sluta med tillintetgörandet av den världsordning som kontrolleras av den mäktige och osynlige världshärskaren Satan, Djävulen. (Johannes 12:31; 2 Korinthierna 4:3, 4) Det är viktigt att du lär dig vad Guds vilja är och handlar efter den, för Bibeln lovar: ”Världen [håller] på att försvinna, och även dess begär, men den som gör Guds vilja, han består för evigt.” — 1 Johannes 2:17.
Så länge som tiden tillåter det bör du därför förståndigt dra nytta av Jehovas anordningar för överlevnad. Då kommer du att få privilegiet att glädjas åt livet i framtiden, ja under 2000-talet — såväl som under 2100-talet, 2200-talet och oräkneliga andra århundraden därefter.
Goda nyheter mitt ibland dåliga nyheter
Trots vetenskapliga framsteg finns det fortfarande svältande barn och utmärglade vuxna. Men snart, under Guds messianska kungarike, ”kommer [det] att bli fullt upp med brödsäd på jorden; på bergens topp kommer det att vara ett överflöd”. — Psalm 72:16.
Trots vetenskapliga framsteg är förtryck och våld fortfarande miljontals människors lott. Men snart kommer kungen i Guds messianska rike ”att befria den fattige som ropar på hjälp, också den betryckte och den som ingen hjälpare har. ... Från förtryck och från våld kommer han att friköpa deras själ.” — Psalm 72:12—14.
Trots vetenskapliga framsteg fortsätter antalet hemlösa, som varken har bostad eller tillräckligt med mat, att öka världen över. Men snart, under Guds messianska kungarike, kommer människor ”sannerligen att bygga hus och bo i dem. ... De kommer inte att bygga och en annan bo; de kommer inte att plantera och en annan äta.” — Jesaja 65:21, 22.
Trots medicinska framsteg fortsätter sjukdomar som går att förebygga att ta miljontals liv. Men snart, under Guds messianska kungarike, kommer ”ingen som har sin boning där ... att säga: ’Jag är sjuk.’” — Jesaja 33:24.

Vem släppte in religiösa, irellevanta spekulationer som kommentar här på den strikt vetenskapligt inriktade sajten FoF?

Lägg till kommentar