Annons

Almen är en viktig värd för ungefär 250 olika arter, varav omkring 60 är helt beroende av almen som livsmiljö.

Bild: 
Istock

Hotade träd är hem för hotade arter

Annons

Almar över hela Europa hotas av en svamp-infektion som ger upphov till almsjuka. Det är en dödlig sjukdom som sprids från träd till träd av en barkborrande skalbagge. Och askträd drabbas numera av en svampinfektion som kallas askkottsjuka och som sprids med vinden.

Almarna är viktiga värdar för omkring 250 arter, varav många är mossor och lavar. Ungefär 60 av dessa arter är helt beroende av almar – de är specialister. Ytterligare 420 arter är måttligt beroende av almar. Ungefär 200 arter har ask som sin värdväxt och ytterligare 360 arter är delvis beroende av denna trädart.

Omkring hälften av arterna som är beroende av almar och askar är rödlistade. Det är en ovanligt hög siffra, som till stor del förklaras av att trädarterna själva är hotade, till följd av sjukdomarna. Det framgår av en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

Det finns en risk att både klimatförändringarna och en ökad handel med växter leder till att fler trädarter drabbas av den här sortens sjukdomar. Därför måste beredskapen förbättras. Det kan också bli nödvändigt att ta fram nya, resistenta genotyper av de berörda trädarterna, menar forskarna bakom rapporten.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.