Annons

klimatförändringar

Forskare har i en metastudie sammanställt 117 olika forskningsresultat som visar hur pollinatörer påverkats av olika typer av extremväder och naturkatastrofer. Mönstret visar att extrem värmebölja, torka och översvämningar har störst negativ effekt på arterna. Det är antalet individer och förmågan att para sig som är mest sårbart. Skogsbränder är det enda som har en positiv påverkan – och då gäller det specifikt bin. Till exempel visar studierna att bränder kan öka både antalet individer och artrikedomen. De naturliga hot som undersökts är översvämningar, orkaner, tsunami, extrema värmeböljor...
Under fyra veckors tid fick krabborna träna på labyrinten, som innehöll tre återvändsgränder och krävde fem riktningsbyten. Som belöning i andra änden fanns en mussla. Krabborna blev snabbare och snabbare på att hitta vägen, och dessutom mindes de den när de fick ett ”examensprov” efter två veckor utan träning. Då utan belöning, för att vara säkra på att de inte luktade sig fram. Resultaten är viktiga eftersom vi vet väldigt lite om de mentala förmågorna hos marina ryggradslösa djur, enligt biologen Ed Pope som lett experimenten. Varför behöver vi då veta något om krabbors intelligens? Jo, vi...
Haven och världens frusna områden kan kännas avlägsna i vardagen, men det som händer där påverkar oss mer än vi förstår. Det var ett av budskapen från FN:s klimatpanel när de lade fram sin första specialrapport som fokuserar på just hav, is, snö och permafrost. − Den här rapporten visar att klimatförändringar inte är ”något som kan hända i framtiden”. Väldigt stora förändringar pågår redan, i form av till exempel smältande isar och stigande havsnivåer, säger Frans-Jan Parmentier som är docent i geobiosfärvetenskap vid Lunds universitet. Hans studier av Arktis ingår i de 6 900 studier som IPCC...
De ökande temperaturerna som följer med klimatförändringarna förväntas snabba på nedbrytningen av organiskt material i jorden. En farhåga är att det kommer öka läckaget av koldioxid från marken till atmosfären. Men den ökande nedbrytningen leder också till att mer kväve frigörs i jorden. Kväve är ofta en bristvara i våra barrskogar, så mer kväve betyder en snabbare tillväxt hos träden och därmed ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären. I teorin skulle alltså ökande koldioxidupptag i skogarna kunna kompensera för ökande koldioxidutsläpp från jorden. Men en ny svensk studie grusar den...
Den arktiska tundran breder ut sig över de nordligaste delarna av Eurasien och Nordamerika. Området är kallt, torrt och saknar träd eftersom rotsystemen stoppas av den ständiga tjälen i marken, permafrosten. Renen är en den dominerande växtätaren på den arktiska tundran och därför en nyckelart i ekosystemet. Men antalet renar har minskat från 4.7 miljoner till 2,1 miljoner under de senaste 20 åren. Det visar en ny rapport från den vetenskapliga organisationen National oceanic and atmospheric administration, NOAA, som övervakar drygt 20 bestånd av renar. Att renbestånden ökar och minskar över...
Tekniken bakom de nya kryptovalutorna som bitcoin är så energikrävande att en storskalig satsning skulle öka den globala uppvärmningen. De avancerade beräkningarna bakom kryotpvalutorna förutsätter enorma datorhallar som slukar mängder med elektricitet. I dag står kolkraft för ungefär 40 procent av den globala elproduktionen, så om användningen av bitocoin ökar i världen kommer även koldioxidutsläppen att öka. Under 2017 gjordes endast 0,03 procent av alla elektroniska betalningar med bitcoin. Men om bitcoins popularitet fortsätter växa i den takt man kan förvänta sig, kommer den ökande...