Personuppgiftspolicy

KLARNA

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR ställer krav på hur företag och andra organisationer behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Vad innebär det för dig?

I korthet innebär GDPR att du:

 • Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i Integritetspolicyn nedan
 • Får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen
 • Får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade
 • Kan godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi utför, till exempel för direktmarknadsföring

Integritetspolicy

För Stiftelsen Forskning & Framsteg är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas.

Stiftelsen Forskning & Framsteg är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi bestämmer över.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt hitta till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, ditt kundnummer eller ditt telefonnummer. När du ringer till oss via kundservice eller skickar e-post, blir de ljudupptagningar och e-post som skapas personuppgifter om vi kan koppla dem till dig.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, och kundnummer. Kunduppgifter är även uppgifter om vilka prenumerationer du har, hur du använder dem samt information om hur du faktureras och betalar dina fakturor. Vidare är kunduppgifter även annan information som du lämnar till oss.

Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och motiverat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

 1. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig, t.ex. att samla in uppgifter om dig för att kunna distribuera tidningen.
 2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
 3. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, t.ex. när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 4. Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen, t.ex. när vi behandlar dina prenumerationsuppgifter för marknadsföring. I vissa fall frågar vi dig om ditt samtycke för en specifik behandling innan den påbörjas. I andra fall ber vi om ditt generella samtycke för återkommande behandling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Viktigt att notera är att om du återkallar ditt samtycke, kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla dina tjänster på samma sätt som tidigare.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahålla dina tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Vi behandlar även dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera de produkter och tjänster som du har beställt och kunna hantera eventuella återköp och reklamationer.

Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fakturera dig enligt avtalet samt för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald. Vi behandlar också dina personuppgifter för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. I vissa fall spelar vi även in samtal vid avtalets ingående för att säkerställa vårt avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och Berättigat intresse

Vårt berättigade intresse för denna behandling är att säkerställa att vi erhåller betalning enligt avtalet med dig.

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om produkten och uppdateringar av våra produkter och tjänster så att de ska fungera så bra som möjligt. När du kontaktar vår kundservice behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig att använda dina tjänster samt för att kunna hantera dina synpunkter. När du ringer till vår kundservice, kan samtalet komma att spelas in och om du mejlar/chattar med vår kundservice kan texterna komma att analyseras. Vi behandlar även personuppgifter som vi får från dig när och om du har valt att svara på enkät- och kundnöjdhetsundersökningar som vi har skickat till dig eller som du tagit del av på annat sätt. 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och Berättigat intresse

Våra berättigade intressen för behandling av personuppgifter i enkät- och kundnöjdhetsundersökningar är att vi vill inhämta dina åsikter för att kunna förbättra våra tjänster. Våra berättigade intressen för att spela in samtal och analysera texter är att förbättra vår kundkommunikation och våra arbetssätt så att vi ska kunna erbjuda dig bättre service. Våra berättigade intressen av att informera dig om förändringar, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster är att hålla dig informerad om hur vårt arbete påverkar dina produkter och tjänster.

Utveckling av produkter/tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och utveckla våra erbjudanden till dig och andra kunder samt för att utveckla våra interna processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigade intressen för nämnda behandlingar är att vi behöver ha ett systematiskt arbete med att utveckla våra tjänster, produkter, interna processer, och system för att långsiktigt kunna tillgodose befintliga kunders och marknadens behov av utveckling.

Direktmarknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För att vi ska kunna göra detta använder vi dina personuppgifter (t.ex. din prenumerationshistorik) så att vi kan ta fram erbjudanden som är relevanta för just dig och dina behov. När vi riktar direktmarknadsföring till dig, sker detta både via brev, sms, telefon, e-post och via vår webb. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring eller inte vill att vi tittar på dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss detta via vår kundservice. För att bli bättre på att förstå våra kunders behov, kan vi även komma att sammanställa statistik, utifrån anonymiserade personuppgifter.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för nämnda behandlingar är att vi ska kunna marknadsföra nya eller befintliga produkter och tjänster. Vi skickar dig endast information om produkter och tjänster som ligger inom avtalet med dig och som vi tror att du finner intressanta. Vi kommer aldrig att skicka information till dig om du valt att tacka nej till marknadsföring.

Informationssäkerhet för att förhindra missbruk av tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna upprätthålla tillfredställande distribution och säkerhet i våra leveranser så att vi kan tillhandahålla dig dina produkter och tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter för att vi ska kunna upptäcka och förhindra olaglig användning av våra tjänster och produkter eller att användning strider mot de villkor du accepterat när du ingick avtal med oss.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (kunduppgifter)

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Prenumeration, prenumerationstjänster
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera tidning samt prenumerationstjänster till dig och säkerställa att tjänsten fungerar samt för att kunna ge dig support.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss, antingen genom att du själv lämnar dem till oss genom kupong, något av våra digitala gränssnitt, eller att du lämnar dem till oss muntligen i kundservice och vi dokumenterar dem
 • Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom mejl, vår kundservice i olika ärenden som rör dina produkter eller tjänster. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver i e-post och/eller chattar till oss, eller genom att våra medarbetare noterar de uppgifter som du muntligen givit oss
 • Vi samlar in personuppgifter när du väljer att svara på kund- och enkätundersökningar samt när du prenumererar på våra nyhetsbrev
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder våra produkter och tjänster behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

 • Kunduppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är kund hos oss och i 24 månader efter att avtalet har upphört. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t.ex. fakturasystemet, eftersom vi där behöver spara dem längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 • De kunduppgifter vi sparar på grund av att vi har skyldighet att göra det enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra företag utanför förlaget.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster samt ge dig anpassad och relevant information. Vi har t.ex. tryckeri och distributörer som hjälper oss med att trycka och levererar tidningen till våra kunder. Vi har även återförsäljare och leverantörer av kundservice som hjälper oss med försäljning och kundrelationer. Vidare använder vi oss av samarbetspartners för både distribution och fakturering, för att vi ska kunna tillhandahålla dig dina produkter och tjänster, hantera eventuella fel och returer samt för att fakturera dig.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex avtalshandlingar, noteringar i kundservice, mejl-/chatthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig.

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Stiftelsen Forskning & Framsteg
Marknadsavdelningen
Box 1191
111 91 Stockholm

Rätt till rättelse
Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som du lämnar och som vi och våra leverantörer behandlar registreras korrekta och är relevanta. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta kundservice om du vill få dina uppgifter rättade.

Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Om vi uppdaterar dina uppgifter på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

Rätt till radering
Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de efter 24 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer: 

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för
 • Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta
 • Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål 
 • Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler
 • Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Stiftelsen Forskning & Framsteg
Marknadsavdelningen
Box 1191
111 91 Stockholm

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

Rätt till begränsning av behandling
Börjar gälla från och med 25 maj 2018

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till

Stiftelsen Forskning & Framsteg
Marknadsavdelningen
Box 1191
111 91 Stockholm

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din invändning skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Stiftelsen Forskning & Framsteg
Marknadsavdelningen
Box 1191
111 91 Stockholm

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Forskning & Framsteg i Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Fokus. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor