Svensk rekommendation saknar vetenskapligt stöd

Publicerad

Berikning av mjöl med folsyra kan förebygga ryggmärgsbråck och andra neuralrörsdefekter (NTD) hos foster. Men det samlade vetenskapliga underlaget ger inte entydigt stöd för att nyttan överväger riskerna, säger SBU i en rapport i mars 2007. Därmed skjuts än en gång en angelägen åtgärd på framtiden.

Hösten 2000 meddelade Socialstyrelsen att även Sverige skulle sikta på att berika mjölet med folsyra. Livsmedelsverket informerade om hur många barn som nu skulle räddas. Men kort därefter publicerades en svensk studie, vilken tolkades som att ökat intag av folsyra leder till fler tvillingfödslar. Eftersom en tvillingfödsel innebär ökade risker för såväl moder som foster var en tankepaus rimlig. Men ännu sju år senare har inte någon utvärdering av tvillingstudien lagts fram av berörda myndigheter. Studien har däremot varit föremål för stark kritik.

Tolv år efter det att en svensk arbetsgrupp bildades för att studera folsyrans möjligheter att reducera NTD har fortfarande ingen information gått ut direkt till målgruppen, kvinnor i fertil ålder. Och den svenska rekommendationen, baserad på kostförändringar och angiven att ge skydd mot NTD, ger teoretiskt ett mycket begränsat skydd och är i praktiken värdelös, eftersom mycket få kvinnor når upp till anvisat intag av kostfolater. Internationellt rekommenderar man ett supplement av 400 mikrogram folsyra, utöver den vanliga kosten. Den enkla substansen, folsyra, är dessutom stabilare och har högre biotillgänglighet än kostens komplexa folater.

I SBU-utredningen bedöms en svårvärderad cancerrisk och en eventuell tvillingrisk väga tyngre än troliga positiva effekter på antalet NTD-graviditeter i Sverige. En australisk expertgrupp kom i maj 2007 till slutsatsen att intaget av folsyra från berikning varken ökar eller minskar risken för cancer. En engelsk expertpanel drar en liknande slutsats. Båda grupperna uppmanar sina hälsoministerier att fatta beslut om obligatorisk berikning. Hittills har ca 40 länder infört folsyreberikning. Men Sverige avvaktar.

REINHOLD KIHLBERG
Tekn.lic., Österskär; medlem i den svenska arbetsgruppen 1995

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor