Annons

Hållbar energi – inte förnybar energi

Författare: 

Publicerad

2014-11-14

Det är förvånande hur vedertaget det har blivit i debatt och media att framtidens energi ska vara förnybar. Här görs ju faktiskt ett dubbelfel. Det finns förnybar energi som inte är hållbar och det finns kraftfulla, hållbara energialternativ som inte är förnybara! Det är alltså dags att konsekvent övergå till att tala om hållbar energi för framtiden och avsluta mantrat om att framtidens energi ska vara förnybar. 

Hur definieras egentligen ”förnybart” och ”hållbart”?

En tidig och allmänt accepterad definition av "hållbar utveckling" återfinns i Brundtland-kommissionens rapport "Our common future", juni 1987: ”Utveckling som tillgodoser nuvarande behov, utan att ta bort möjligheten för framtida framtida generationer att tillgodose sina behov.”

Det får väl också anses vara allmänt vedertaget att ”förnybar energi” avser energikällor vars energi, åtminstone utifrån människans perspektiv, hela tiden ersätts (förnyas). 

- Men är inte skillnaden hårfin? undrar någon. Inte alls; fusionsenergi, som är ett av våra mest kraftfulla energialternativ för framtiden, är hållbar men behöver bränsle från land och hav och är alltså inte förnybar. Världens största energiforskningsprojekt, fusionsexperimentet ITER (under konstruktion nära Marseille i Frankrike), kan leda till en lösning på energiproblemet miljontals år framåt. När vi talar om framtidens energi som förnybar, utesluter vi alltså en av de mest lovande lösningarna.

- Men nog är förnybar energi hållbar? Ja, som naturfenomen, men dessvärre kan den teknik vi använder för att ta vara på den orsaka ohållbarhet. Självfallet behövs det idag en hel del ohållbar fossil energi för att konstruera vindkraftverk eller andra slags kraftverk, men det är inte detta, med tiden avtagande problem, som är avgörande. Vattenkraften, som levererar 16% av världens elenergi, är en förnybar energikälla som inte är hållbar. Nyutveckling orsakar i regel stora metanutsläpp (metan är 20 gånger mer verksamt som växthusgas än koldioxid), försämrad vattenkvalitet och storskalig miljöförstöring. Ett annat förnybart exempel med tveksam hållbarhet är biomassa, som kan orsaka jorderosion och avskogning samt ge upphov till utsläpp av föroreningar och hälsofarliga gaser.

Här kommer vi in på en annan typ av hållbarhetsproblem. När biomassa odlas för senare konvertering till biobränslen som etanol, har vi på en alltmer befolkningstät planet att ta ställning inte bara till frågor som förorening och utarmning av vattenresurser utan även till konkurrensen mellan bränsle- och livsmedelsproduktion.

Ja, vi kan fortsätta i den här stilen. Alltså: dags att sluta tala om förnybar energi för framtidens samhällen. Ny energi ska vara hållbar, inte förnybar.

11

Kommentarer

Jag jobbar med bioenergi, och möter dagligen tvärsäkra påståenden om olika fel och brister med detta energislag. Visst går det att göra fel, det gäller alla energislag. Men i grunden är bioenergi i högsta grad fungerande förnybar energi. Vi utnyttjar växterna som solfångare för att binda solenergi i kemiskt lagrad form (olika organiska kolföreningar). Om det görs rätt behöver det varken leda till jorderosion, avskogning, utsläpp av hälsovådliga gaser eller konkurrens med matproduktion. Sveriges energianvändning sker idag till 34 procent med bioenergi. Det är vår viktigaste energikälla.
Kjell Andersson, Svebio

Javisst är det så att det finns fel och brister med alla energislag. Och hållbarhet är ett mål som egentligen ingen energikälla helt når upp till. Vindkraften, en viktig energikälla, brister idag i hållbarhet eftersom de sällsynta jordartsmetaller som behövs för konstruktionen är just sällsynta. Men hållbarhet och ekonomi är de två viktigaste faktorerna vid bedömning av en energikällas användbarhet. Om energikällan är förnybar eller inte spelar egentligen ingen roll. Vad gäller bioenergi är det heller inte hållbarhetsfrågan som är mest problematiskt utan arealkraven; fotosyntesen klarar bara av att omvandla cirka en procent av den infallande solenergin till användbar energi. Per kvadratmeter är därmed solceller och vindkraft uppemot en faktor tio gånger effektivare. Och även för dem gäller att arealkraven är omfattande. Att Sverige har en stor andel bioenergi beror på att vi är ett stort och skogrikt land; nästan all bioenergi kommer från restprodukter från skogs- och massaindustrin. Bioenergi är, globalt sett, ett begränsat energialternativ. Redan när vi vandrar ner i Europa möts vi av befolkningstätheter 10-20 gånger högre än Sveriges, och av en infrastruktur som inte tillåter omfattande bioenergibidrag. Vad gäller Sverige, producerades enligt Energimyndigheten 127 av våra 578 Twh år 2012, vilket utgör 22 procent av energiproduktionen.  

Jag vill påstå att bioenergin globalt inte är ett "begränsat" alternativ utan ett betydelsefullt och i de flesta länder ledande förnybart alternativ. Man kan visserligen påstå att omvandlingen av solenergi till kemiskt bunden bioenergi är låg per arealenhet, men å andra sidan finns det skogar, odlingsarealer och/eller biogena avfallsflöden i alla länder, och över mycket stora ytor. Man måste inte, som med t ex solceller, bygga ett "industriellt landskap" för att utvinna solenergin. Det gör att kostnaden för bioenergialternativ ofta är låg. En stor fördel är också att bioenergin ger direkt lagringsbar energi, till skillnad från solenergi och vindkraft.
När det gäller den svenska situationen bör bioenergin jämföra med "energianvändningen", inte "energitillförseln". Den senare inkluderar de två tredjedelar av kärnkraften som går ut i havet som spillvärme och som inte behöver ersättas med förnybar energi vid en omställning från icke-förnybart till förnybart. Om man beräknar bioenergins andel av den slutliga energianvändningen svarar den för cirka 33 procent idag, inte 22 procent. Under de senaste åren har andelen ökad med omkring en procentenhet per år, och den omställningen fortsätter.

Vindkraften är väl förnybar och hållbar? Solvärmen skapar vind och så länge atmosfär finns, lär det blåsa. Biogas och övriga biobränslen förnyas i takt med att vi förbrukar resurser från jordbruk och fiske samt skogstillväxt. Hållbarheten kan från fall till fall vara diskutabel, men som helhet lär det finnas parallellt med människan existens.
Detta liknar mest en språkfråga. Muskelkraft från människor och dragdjur är hållbar så länge människor och djur kan existera. Om väte kan fås att ge kontrollerad fusionsenergi, räcker utan vidare "väteförrådet" tills solsystemet upphör vid solens utbrinnande.
Det är ju människans energibehov, som avgör vad vi förbrukar och i vilka mängder. Kan industrin göras energisnålare och hushållen bli varma och upplysta med strömsnåla metoder, kommer vi att kunna nå en balans, där växthusgaser reduceras och avfall nyttiggörs.

Det stämmer säkert att vindkraften är både förnybar och hållbar.. tyvärr är den i dagens läge alldeles för ineffektiv för att kunna ersätta tex kärnkraften eller kolkraften-har räknat ut att om Tyskland ska nå sitt mål till 2030 så måste dom bara till havs(mål 15000 MW) sätta upp ett vindkraftverk om dagen om man räknar med 3 MW verk. det är nog rent produktionstekniskt nästintill omöjligt.. jag vet inte vad vi har för mål i Sverige men vi har säkert samma leverantörer... du har slagit huvudet på spiken i och med att lösningen redan finns.. elen måste bli mycket dyrare så att industrin och vi småförbrukare minskar vårt energibehov.. då kan vi få en positiv balans-istället för att försöka få fram billigare och renare energi borde man spara och minska på det som kräver energi..

Att utvinna metaller är väl inte så förnybart? Att göra betong är inte så förnybart och släpper ut en massa koldioxid. Vindkraft släpper totalt sett ut mera koldioxid än både vattenkraft och kärnkraft.

Förutom det så förstör det otroliga arealer med naturmiljö. Både i praktiken och synbart. Djurs och människors livsmiljöer förstörs utan eftertanke.

Vindkraft är som en gökunge i samhällsekonomin. Dessutom slår vingarna sönder fåglar på löpande band, havsörnar, brunörnar, massor av olika fåglar.

När vinden avtar, måste man reglera med ett annat kraftverk, ofta ett litet kraftverk i någon av våra åar.

Fisken blir extremt mobbad av sådana förändringar.

Vind och solenergi är knappast hållbara och förnybara mer än undantagsvis. Tar man med Alla faktorer producerar de inte mer elenergi än det tar för att bli konstruerade, byggda, drivas och rivas. De påverkar miljön negativt på många olika vis. Det finns varianter som är det, men som sagt inte generellt.

Förnybar energi syftar ju på att vart 12 - 20 år måste det gamla vindkraftverkets tas bort och ett nytt sättas upp då det gamla är utslitet. Sorgliga är att CO2 belastningen är större än avlastningen av egna framställningen. Ineffektiviteten är 93% därför måst extremt många vindkraftverk till för att tidvis täcka elbehovet i Sverige.
Ett kärnkraftverk är också förnybart fast produktionscykeln är kring 60 år, med en verkningsgrad av 45 - 50%.

Förnybar energi som vindkraft och solenergi har ju sitt ursprung i fusionsreaktioner i solen och kommer därför att tillföras jorden i flera miljarder år.

Det känns onekligen hållbart. Men hållbarhetsproblematiken uppstår egentligen först när vi människor använder teknik för att "skörda" den förnybara energin. Jag tog vattenkraften som ett exempel; den är fantastisk när den är etablerad, men just konstruktionen av vattenkraftverk kan vara mycket problematisk ur hållbarhetssynpunkt. 

Framställningen av solceller är också väldigt belastande på miljön. I tillverkningen så används många väldigt giftiga kemikalier, olika typer av arsenider, som om de läckte ut skulle orsaka stora skador på det drabbade ekosystemet.

Med det sagt, tack för ännu en intressant artikel!