Annons

Kreationism och ID i juletider

Författare: 

Publicerad

2007-12-21
Så här i juletider kom jag att tänka på det som jag och många andra forskare fick oss tillsänt tidigare i år. När jag kom till jobbet en dag låg ett stort tjockt paket innehållande en bok som jag först trodde var en lärobok i paleontologi. Eftersom jag inte beställt någon sådan var jag lite undrande och utan och tänka vidare öppnade jag boken och började bläddra. Boken som var inbunden, i A4 format, och ca 1000 sidor tjock, alla i färg med vackra bilder på olika fossil, var imponerande. Sedan började jag läsa.... Titeln var Atlas of creation och jag började bli misstänksam. Jag ögnade snabbt igenom några texter i boken och förstod att detta "praktverk" uteslutande var ämnat att förkasta evolutionen och förklara alla dessa fossil med utgångspunkt från kreationismens irrläror. Efter en tid så förstod jag att jag inte var ensam om att få denna bok. Kollegor i Luleå, liksom andra universitet i Sverige, i Norden, i Europa och i övriga världen stod där också med varsitt exemplar av denna bok som måste kostat enorma summor att trycka och inte minst distribuera. Detta påminner mig som sagt i juletider om vad vi som vetenskapsmän har att kämpa emot. Det verkar som det moderna samhället är så bräckligt att varje chans till eskapism, för eskapism är det frågan om, tas av allt fler människor. Hur ett land som USA, där majoriteten av alla Nobelpristagare har sin hemvist, idag i flera delstater infört regler där man i skolundervisningen skall ge lika vikt åt evolutionen och ID är för mig en gåta. Att ID och kreationism också är på frammarsch i Europa och Sverige bör mana till eftertanke. Inte minst då vi idag i Sverige tillåter friskolor som vilar på religiös grund är det viktigt att ta debatten och aldrig ge upp kampen mot destruktiva irrläror såsom kreationism och ID. God jul

Kommentera:

10

Dela artikeln:

Kommentarer

Den där boken verkar helt underbar! Jag tror jag skulle kunna mörda varje argument, varje mening, med empiriskt grundade fakta. Men det är väl inte fakta som är problemet, utan att det finns en misstro mot faktapåståenden och en övertro på personligt tyckande. Ett citat från en introduktion till boken lyder "In essence, his (Darwins) theory of evolution consisted of various scenarios, assumptions and conjectures that Darwin dreamed up in his own imagination." På samma sätt kan man avvisa alla övergripande teorier. Det är lika bra att krypa ner under täcket, blunda och tänka "det blir nog inte dag imorgon också. Bara för att solen har gått upp varje dag i mitt liv betyder det inte att den kommer gå upp en gång till". Sov gott!

I radion berättade en reporter som blivit inbjuden till en båt i Turkiet där den kreationistiska boken presenterades. Ett intressant reportage. Och än mer intressant eftersom den som presenterade, och också finansierat densamma, är muslim. Här går kreationisterna i USA hand i hand med fundamentalistiska muslimer.Glädjande nog är långt ifrån alla religiösa kreationister. Västerås biskop har försvarat evolutionen vilket kan läsas i följande länk från Vetenskap och Folkbildning.http://www.vof.se/aktuellt.php#notis309Man borde tycka att det är enkelt att argumentera för vetenskapen. Så gott som all utveckling kan härledas till vetenskapens landvinningar. Medan kreationismen inte har "skapat" någonting. Den religiöse borde väl fråga sig varför Gud försett de som tror på kreationismen så liten hjärna att han inte tror på vetenskapen när dess resultat är så uppenbara.

Jag tycker inte alls att evolutionsläran är så självklar, och att vetenskapen bakom den känns särskilt välgrundad. Snarare tvärtom. Jag känner inte till boken i fråga, men tycker definitivt att man skall välkomna alternativa idéer och teorier. Att idiot-förklara alla som är av avvikande mening visar väl just på en av evolutionslärans stora problem: att alla måste vara insnöade i samma tankebanor för att få delta i debatten.

Det är trevligt och samtidigt lite skrämmande att denna fråga tycks väcka en hel del debatt vid ingången i år 2008 (drygt 2000 år efter Jesu födelse).Om vi börjar med det som Lasse Forss så riktigt påpekar, att långt ifrån alla religiösa är kreationister, så är det definitivt så. Jag har en kollega i Australien, Ian Plimer, professor i geologi, som gjort det till sin uppgift att försvara vetenskapen mot kreationismen i Australien. För drygt 10 år sedan skrev han en bok med titeln "Telling lies for God" (rekommenderas varmt) med förord av biskopen i den Anglikanska kyrkan i Australien där det också tydligt framgår att Anglikanska kyrkan där tar avstånd från kreationism. Så kreationism är en avart även inom kristendomen, och tror jag inom andra religioner också.När det sedan gäller Johan Hellgrens inlägg blir jag lite mer bestött. Självklart är det upp till var och en att tycka vad de vill i frågan. Dock är det alltid viktigt att skilja på tro och vetande. Mitt perspektiv är det geologiska. Inom min vetenskap är vi vana att arbeta med långa tidsserier, åldersbetämma både fossil och sten och faktiskt mäta processer som omdanar jorden. Man kan naturligtvis säga att man inte tror på sönderfallskonstanter och halveringstider för de isotoper vi använder för att datara fossil (C14-metoden) och bergarter (vanligast U-Pbdateringar), dock är dessa bestämda och uppmätta med sådan noggranhet att det inte råder något tvivel om att jorden är 4.5 miljarder år gammal, låt gå med en felmarginal på ett par hundra miljoner år. På samma sätt kan man faktiskt under en mansålder mäta den erosion som sker i bergskedjor (mm-cm/år), eller oceanbottenspridningen som kontinuerligt separerar Europa-Afrika från Syd- och Nordamerika med ca 2 cm per år. Alla dessa bevis och fakta gör att kreationismen inte är annat en en irrlära som har sitt ursprung i någon slags eskapism.Gott nytt år!

Kommentar till Johan Hellgren.Kreationismen är ju ingen teori. En teori testas och justeras i takt med nya rön. Kreationisterna har skapat ett paket som är "färdigutvecklat". Oavsett vad man kan upptäcka i verkligheten så gäller paketet.Det måste vara knepigt att hålla fast vid läran. Att blunda för allt som uppdagas för oss andra. Phytagoras var som de flesta på den tiden, strängt religiös. När han efter en skism med ledarna i sitt hemland Grekland flyttade till ett mindre rike i nuvarande Italien, bildade han det Phytagoreiska brödraskapet. Phytagoras, och hans kompisar, var övertygade om att Guds hemlighet låg gömd i matematiken. Och man beslöt sig för att söka den djupa sanningen i just matematiken. För att komma med i brödraskapet krävdes fallenhet för matematik. Härskaren i det rike som Phytagoras flyttat till, blev medlem. Liksom härskarens dotter (kvinnor var alltså tillåtna i sammanslutningen) som Phytagoras dessutom gifte sig med.Man utvecklade matematiken på ett högst anmärkningsvärt sätt och kunde ge förklaringar på mycket som dittills varit fördolt. Härigenom såg man storheten i Guds skapelse.Kreationisterna har skapat ett paket där ingenting behöver kollas. Allt är redan klart. Om det finns en Gud som är intelligent, så borde den guden bli särskilt förvånad över att de personer som påstår sig stå guden så oerhört nära, inte använder sin eventuella inteliigens. Jag tror att guden skulle blir förbannad för att hans storhet inte uppmärksammas.

Vetenskapen har genererat en överväldigande mängd resultat, dessutom längs flera oberoende vägar, till stöd för evolutionsteorin. Med den bildning och bakgrund de allra flesta har inom vår del av världen går det knappast att förneka evolutionen. Det är egentligen inte därför jag skriver, utan för att Weihed skrivit en intressant krönika också om teorin om en mänskligt orsakad global uppvärmning, och jag ser ett samband. Han funderar över "när det vedertagna blir så vedertaget att man som forskare inte längre får ifrågasätta (som ju är forskningens kanske största uppgift), dvs vad är etik i denna debatt?". Både forskare och andra är i sin fulla rätt att ifrågasätta vedertagna uppfattningar både när det gäller klimatet och evolutionen. Vad som är etik är då bland annat att inte sopa obekväma fakta under mattan, och att förhålla sig till den kritik man får, istället för att blunda för den. I detta avseende brister kreationisterna, och det är något de har gemensamt med "klimatskeptikerna". Den vedertagna och väl grundande uppfattningen i klimatfrågan är att det är mycket troligt att klimatet blir varmare till följd av mänsklig aktivitet. Även denna uppfattning bör man förhålla sig kritiskt till - men från "klimatskeptikernas" håll ser jag dels hur de lutar sig mot allehanda källor på internet och icke sakkunniggranskade rapporter, men inte lyckas driva sina teser inom respekterade vetenskapliga tidskrifter (vilket de förklarar konspirationsteoretiskt), dels ser jag hur de (oetiskt) påstår att den etablerade klimatforskningen "mörkar" metodproblem som i själva verket diskuteras och hanteras öppet. Likheten med hur kreationister driver sina teser är uppenbar.Kanske dessa båda ämnen, evolutionen och klimatet, har en del gemensamt? Weihed skriver att det är viktigt när det gäller klimatet att få lov att ifrågasätta (jag håller med), och när det gäller evolutionen att inte "ge upp kampen mot destruktiva irrläror" (jag håller med). Det jag dessutom vill framhäva är att både ifrågasättandet och kampen mot irrläror är viktiga i båda frågorna. Båda frågorna är livsviktiga, evolutionsteorin som en grund för vår världsbild och för allehanda framsteg bl a inom medicin och livsmedelsförsörjning; klimatfrågan rör bl a säkerhet och försörjning för stora folkgrupper. När det gäller evolutionen är den etablerade uppfattningen grundmurad sedan länge, när det gäller klimatet är den ganska ny. Oavsett detta måste vi som tror på den vetenskapliga metoden rimligen handla utifrån vad vetenskapen säger idag.Weihed frågar sig också var forskningssverige står i klimatfrågan kanske skeptikerna är fler än vi tror? Även detta leder tankarna till kreationismen. Den är stark och med samhällsinflytande i USA, och har vind i seglen också i Europa. I nätversionen av svenska kemistsamfundets medlemstidning Kemisk Tidskrift (chemicalnet.se) förs en koldioxiddebatt, och i veckans fråga strax före jul visade sig över 70 % av de läsare som svarade vara skeptiska till den etablerade klimatforskningens bild av ökningen i atmosfärens koldioxid. Jag antar att läsarna är kemister med god naturvetenskapligt utbildning, på denna punkt haltar min jämförelse mellan kreationism och klimatskepticism. Inom klimatforskningen råder stor enighet, men bland övriga, uppenbarligen inklusive sådana med vetenskaplig skolning, kanske inte den vetenskapligt grundade bilden är lika dominerande som när det gäller evolutionen? Med tanke på hur klimatfrågan på kort tid kommit att dominera i samhället (ibland möjligen på ett märkligt yrvaket och enkelriktat vis) kan man möjligen betrakta klimatskeptikerna som marginella, men då kanske man bedrar sig. Liksom när det gäller kreationismen finns det antagligen sådana som inte är mottagliga för sakargument - men vi måste se till att nå dem som inte blundar.

Det är en intressant och inte helt felaktig koppling som Lars Tranvik gör om mina två bloggar i december. Jag vill ogärna gå i polemik i själva sakfrågan om hur stor del av klimatförändringarna som är antropogent relaterade. Jag tycker dock jag får ytterligare argument för att det vore intressant att göra en enkätundersökning bland landets professorer inom naturvetenskapliga ämnen för att få en uppfattning om vad våra forskningsledare står i frågan. Den undersökning i Kemisk tidskrift som Lars Tranvik hänvisar till var jag inte medveten om, men som han så riktigt påpekar är det väl kemister med god naturvetenskaplig utbildning som då i över 70% av fallen visat sig vara skeptiska till den etablerade klimatforskningens bild av ökningen i atmosfärens koldioxidhalt. Detta tyder väl på att någonting är fel när man med hänvisning till IPCC säger att det inte längre råder någon tvekan bland forskare, även om jag antar att inte alla dessa 70% är forskare, om orsakerna till klimatförändringarna. Så som sagt, det vore väldigt intressant att genomföra en sådan anonym enkätundersökning som jag föreslog.Min högst personliga reflektion, som geolog, är att den onyanserade bild som ibland råder bland politiker, lekmän och journalister om vad klimatförändringar är, där man i stor sett förklarar varje väderomslag och varje naturkatastrof som vore de orsakade av människan, gynnar inte en seriös debatt. Däri ligger också min fråga om vad som är etik och moral i debatten. Som geolog vet jag att ingeting i jordens utveckling är statiskt, inte heller klimatet. Vi vet att i ett geologisk tidsperspektiv har det globala klimatet varit mycket varmare än i dag och även mycket kallare och atmosfären har haft väsentligt högre halter av växthusgaser än vad den har idag. Det blir ju då en pedagogiskt viktig sak att förklara för icke insatta varför vi ändå tror att de antropogena effekterna är så stora som de flesta forskare tror. Dagens debatt har många gånger, tycker jag, ett skimmer av väckelserörelse över sig där alla, likt Al Gore, vill övertrumfa varandra med att visa på dramatiska konsekvenser av klimatförändringarna.... återigen vad finns fokus på viktiga frågor som befolkningstillväxt och tillgång till rent vatten? Frågor som naturligtvis inte är frikopplade från klimatförändringar, oavsett vad som orsakat de senare!

Jag tror vi är rätt överens om det mesta, och även med IPCC och den etablerade klimatforskningen. De ser ju inte heller den antropogena effekten som en isolerad förändring i ett annars statiskt system, och är medvetna om att jorden i ett geologiskt perspektiv ibland haft ett väldigt annorlunda klimat än nu. Det du poängterar i svaret m a p etik är väl ungefär vad jag menade i min parentes att klimatet ibland betonas på "ett märkligt yrvaket och enkelriktat vis", och att tolka varenda väderfenomen som antropogent är definitivt inte seriöst. Jag är också helt med på noterna att vi inte får glömma t ex bekämpning av malaria och fattigdom och annat som vi inte enkelt löser genom att sluta använda fossila bränslen. Denna självklarhet tog jag inte upp i min förra kommentar, men Weihed kan ha rätt i att den tål att påpekas, och att samhället och debatten ibland brister i förmåga att hantera flera problem samtidigt. Det jag tog fasta på i kommentaren är bristen på etik hos klimatskeptiker, och likheter mellan dessa och kreationisterna, se förra inlägget.Det är riktigt att man inte kan hävda med stöd i IPCC att det inte råder någon tvekan bland forskare. Däremot råder stor enighet bland experter inom fältet, dvs bland dem som arbetar med frågorna på en nivå som leder till vetenskapliga rapporter i sakkunniggranskade tidskrifter (det finns två klimatskeptiska svar på detta, dels att det är en konspiration, dels att det visst det finns många klimatskeptiska inlägg i de ledande tidskrifterna men man kan själv läsa, och återigen har vi en likhet mellan kreationister och klimatskeptiker). Det intressanta här är hur övriga ställer sig. Jag undrar vad de 70 procenten skeptiska (det var endast ca 140 st svarande totalt) på chemicalnet.se egentligen representerar? Jag skulle gissa att det inte är kemisterna som helhet, utan kanske ett urval som "fått vatten på sin kvarn" och blivit motiverade att reagera, vidare har jag ett intryck att chemicalnet.se riktar sig mot näringslivet snarare än mot universitetsvärlden. Är man mer skeptisk där? Jag håller med om att en undersökning av inställningen till klimatfrågorna vore intressant. Jag skulle hellre se en bredare analys med hänsyn till utbildningsnivå, disciplin, etc., och inte begränsa den till naturvetenskapliga professorer utan till en grupp som representerar befolkningen i stort. Chemicalnet.se föranleder frågan om naturvetare är mer skeptiska än andra - är det så?

Tycker Lars förslag är utmärkt att göra en bred analys av hur vi ser på klimatförändringarna baserat på utbildningsnivå, profession, disciplin mm. Som sagt kanske något för FoF att fundera över?Jag hoppas innerligt, som naturvetare, också att naturvetare verkligen är mer skeptiska (i allmänhet), än andra. Jag tycker det på något sätt skall prägla ett naturvetenskapligt förhållningssätt!Nog sagt om detta!

Inte helt utan förvåning läser jag kommentarerna på denna sida. Jag får en underlig känsla i magen av att även de naturvetare som uttalar sig förhåller sig på ett religiöst sätt till sin "tro" och till argumentationen.Har inte dagens naturvetenskap kommit längre i sitt förhållningssätt?ANTINGEN förhåller sig denna forskning till gängse kunskapsteoretiska förhållningssätt, och då överlever man rimligen de svagheter denna teori (evolutionsteorin) bär inom sig, eller också ÄR det en tro, varvid varje ifrågasättande betraktas som ett grundskott på vår moderna verklighetsuppfattning. ETT CITAT:"Glädjande nog är långt ifrån alla religiösa kreationister. Västerås biskop har försvarat evolutionen vilket kan läsas i följande länk från Vetenskap och Folkbildning." FÅR JAG FRÅGA: Vad är det Västeråsbiskopen försvarat och på vilken grund? Evolutionen? Behöver den försvaras? Det är väl som det är?Evolutionsteorin? Vad har väl en teolog att tillföra där?Om det då skulle vara till tröst för sällskapet naturvetare blir ju frågan självklart varför? Är det inte så att all forskning om den är väl bedriven leder till någon form av svar? OM INTE:Blir det ju tro som tro och då begriper jag varför biskopen kan trösta herrarna.Trots att evolutionsteorin har de tyngsta indicierna på sin sida, så har kreationisterna vissa frågor som definitift behöver besvaras innan den kan kan kallas för fastlagd kunskap!