Annons

Den fria viljan

Författare: 

Publicerad

2009-05-16

Huruvida människan har en fri vilja är något som länge debatterats bland filosofer och andra humanister, och nu har det blivit ett debattämne även bland naturvetare. Problemet är: Om allt har ett orsakssammanhang baserat på hur molekyler och elementarpartiklar påverkar varandra, hur kan man då påverka något med en därav oberoende vilja? En del har dragit in kvantfysikens orsakslöshet och sannolikhetstänkande i diskussionen, men detta träffar knappast problemets kärna. Man har neurofysiologiskt kunnat visa att människor börjar verkställa en handling en bråkdel av en sekund innan de blir medvetna om beslutet, och detta har en del tagit som bevis för att vår fria vilja är en illusion. Martin Heisenberg argumenterar i Nature mot att detta är en logisk slutledning. Han menar att hjärnan ("jag själv") ändå kan fritt ha fattat beslutet redan innan det når medvetandenivån.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

Kommentarer

Hej,

Jag ser medvetandet som svansen på en ständigt pågående process som hjärnan producerar. En stor del av den processen är det vi kallar för verkligheten, d.v.s. den modell som hjärnan hela tiden bygger upp av de input den får via sinnen och andra delar av nervsystemet.

För att kunna resonera om fri vilja behöver man ge begreppet en precis definition (vilket jag inte kan). Men man kan dock närma sig problemet något.
En del av en definition av fri vilja är antagligen att man ska kunna ta beslut.
Man kan dela dessa beslut i två typer . Den ena typen är omedelbara beslut, typ att väja för något eller att ta en godis ur en skål. Dessa är troligen helt omedvetna beslut som medvetandet i efterhand tar åt sig äran av att ta.
Den andra typen av beslut är de som har med framtiden att göra och verkar ha lite mer av fri vilja.
Där kan medvetandet skapa en simulering av en möjlig framtid givet vissa förutsättningar, köra simuleringen och notera resultatet, samt eventuellt köra om det tills ett önskat resultat uppnås. D.v.s. fundera över hur man ska göra om en viss framtida situationen inträffar.
När situationen väl inträffar och scenariot spelas upp är man tillbaka i en situation med väldigt lite fri vilja inblandad. Medvetandet som är svansen kan naturligtvis fästa hela sin uppmärksamhet på skeendet och ifall det ser ut att gå fel avbryta eller slå in på en annan väg.
Att byta väg i det här sammanhanget är att byta mål åt den omedvetna delen av processen. Ifall man tränat sin omedvetna sida bra med simuleringar eller exponerat den för liknande situationer i verkligheten kommer bytet att gå helt sömlöst och medvetandet kommer som vanligt att ta åt sig äran för hela processen.

Kan rekommendera en bra bok i ämnet:
"Making Up The Mind" av Chris Frith.

Karl Jansson

Tack för din kommentar och för boktipset. Jag är ju inte alls specialist på detta, och ska försöka att få tag på boken för att lära mig lite mer.

När det gäller de "omedelbara besluten" så är det klart att de ibland fattas reflexmässigt innan någon medveten vilja hinner bli inkopplad. Annars skulle det nog vara omöjligt att exempelvis cykla. När det gäller "framtidsbesluten" så vill jag nog föreställa mig att människan har en fri vilja som gör henne ansvarig för sina handlingar. Men säkert finns det här en gradskillnad mellan människor och mellan situationer. Har man väl börjat röka så tycks det ju inte vara så lätt att sluta, och man skulle nog kunna hitta många exempel av detta slag.

Kanske återkommer jag om detta när jag lärt mig lite mer från boken du rekommenderade.

Lars Olof

Hej,

Jag menade inte att vi saknar fri vilja. Däremot är begreppet dåligt definierat, så vi vet egentligen inte vad vi pratar om när vi diskuterar om vi har fri vilja eller inte.

Även om man tillmäter medvetandet förmågan att välja som en väsentlig del av den fria viljan så kan man resonera så här:

Vad är det som är fritt i ett beslut? Jo det är att utvärdera den information som redan finns i hjärnan plus eventuell stimulus utifrån. Resultatet blir ett beslut, och endast ett beslut. Givet samma förutsättningar och samma innehåll i hjärnan blir beslutet alltid detsamma. Så det fria i sammanhanget är att utvärdera resultatet i ljuset av utfallet av beslutet, och kanske bestämma sig för en annan strategi ifall samma sak inträffar i framtiden.

Att bestämma sig innebär att köra den inbyggda simulatorn (fundera över och utvärdera olika framtida alternativ). Så beroende på hur bra simulator man har och hur bra man är på att köra den så kommer man fram till ett eller annat beslut för framtiden. Om beslutet är bra kan bara framtiden utvisa.

Är man då ansvarig för sina handlingar? Jo på sätt och vis. Ifall man utför "dåliga" handlingar får man lida vilket man utvärderar och sen försöker undvika nästa gång en liknande situation inträffar.
I grunden handlar det om att optimera framtida handlingar för att uppnå minsta möjliga negativa känslor och största möjliga positiva känslor (med begränsningar för diverse framtida sidoeffekter).

Så om man gör något som nedkallar omgivningens missnöje kommer de flesta att uppleva detta som negativt och försöka undvika det i fortsättningen. Det är ju det som straff är till för. Att påverka folk med bra simulatorer att undvika straff, och få folk som inte kan förutse resultatet av sina handlingar att inte upprepa dem flera gånger.

Fri vilja ur ett evolutionärt perspektiv.

Detta är min syn på människans fri vilja.

Om naturen kan simulera fri vilja så kommer evolutionen så småningom att ge oss arter som tar fördel av detta. Människan kan ses som en sådan art. Först blir frågan därför varför och när började människan eller dess släktingar få egenskaper som påminner om fri vilja.

Vilka problem löser ett fri vilje baserat system dom svårigheter som uppkommer i en föränderlig värld och vilken form av fri vilje system är tillräckligt för respektive art.

Lägg till kommentar