Riva ner eller bygga om?

Hur stor belastning på miljön innebär uppförandet av en byggnad, jämfört med driften? Lönar det sig att riva för att bygga nytt och klimatsmart?

/Måns

Publicerad

Frågan har inget generellt svar – man måste räkna på det enskilda fallet. Livscykelanalys är en ofta vald metod för att avgöra vad som är bäst att göra ur miljösynpunkt. Med den kan man räkna på om det är bättre att renovera, energieffektivisera och kanske byta energileverantör eller att riva och bygga nytt. Flera livscykelanalyser som genomförts i forskningssyfte på senare år pekar på att klimatpåverkan från byggmaterialtillverkning och uppförande av byggnader i dag är ungefär lika stor som drifttidens klimatpåverkan vid nybyggnad.

Boverkets miljöindikatorer visar att av de totala klimatgasutsläppen från sektorn står byggverksamhet för cirka 40 procent år 2015, medan fastighetsförvaltning och uppvärmning står för cirka 30 procent. Resterande 30 procent utgörs av ombyggnad och renovering av befintliga byggnader.

Klimatpåverkan från byggnadernas drift, som uppvärmning och kylning, har minskat drastiskt i Sverige under flera år. Det beror på energieffektivare byggnader och installationer, men ännu mer på att klimatpåverkan från själva energiproduktionen minskat. Vattenkraft, kärnkraft och fjärrvärme från biobränslen, som ersatt bland annat oljepannor, har mindre påverkan på just klimatet.

Klimatpåverkan från byggmaterialtillverkning ansågs länge försumbar, men under senare år har livscykelanalyser visat att det inte längre är så. Byggmaterialbranschen arbetar därför med att minska klimatpåverkan från sina tillverkningsprocesser.

Du hittar mer information om livscykelanalyser på Boverkets webbplats under Vägledning om LCA och Hållbart byggande och förvaltning.

/Lena Hagert Pilenås, Hållbara byggnader och energi, Boverket

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor