Därför blir män sjukare än kvinnor i covid-19

Män som grupp har betydligt högre risk än kvinnor att bli svårt sjuka och avlida i covid-19. En möjlig orsak är att mäns immunsystem skiljer sig från kvinnors, exempelvis åldras det snabbare efter 60 års ålder.

Publicerad
Män har inte bara ett svagare immunsvar än kvinnor, deras immunförsvar försämras också fem till sju år tidigare än kvinnors, vilket kan vara en anledning till att män oftare drabbas hårdare av covid-19 än kvinnor.
Bild: Getty images

Sjukdomen covid-19 slår olika mot män och kvinnor och globalt är risken att avlida med sjukdomen hela 1,7 gånger högre för män. I en artikel i tidskriften Science har två forskare verksamma i USA sammanställt vad man hittills vet om hur mäns och kvinnors immunsystem agerar vid infektionen.

Hans-Gustaf Ljunggren, läkare och professor i infektionsmedicin vid Centrum för Infektionsmedicin vid Karolinska institutet i Huddinge, anser att artikeln är en bra och systematisk sammanställning av det aktuella kunskapsläget.

– Mycket var känt sedan tidigare, men lite spännande tyckte jag det var att män inte bara generellt sett har ett lite svagare immunsvar än kvinnor, utan även tappar sitt immunförsvar tidigare än kvinnor, säger han.

Ökande ålder innebär att immunsystemet försämras hos båda könen, vilket också kan ligga bakom att hög ålder är en riskfaktor att drabbas av svårare sjukdom vid covid-19. Det har dock visat sig att mäns immunsystem fallerar tidigare än kvinnors, redan efter 60 års ålder börjar det försvagas.

– Kvinnor i samma ålder bevarar ett bra immunförsvar fem till sju år längre än vad män gör, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Ju mer östrogen, desto bättre skydd

En orsak till skillnader mellan könen är könshormonernas påverkan på immunförsvaret. Kortfattat går det att säga att det kvinnliga hormonet östrogen ger skydd, medan testosteron verkar i motsatt riktning. Män som får så kallad anti-androgenbehandling där deras testosterontillverkning blockeras – något som används vid prostatacancer – löper mindre risk att drabbas av svår covid-19. På motsvarande vis har kvinnor i menopaus, som har lägre halter östrogen, ökad risk att drabbas. En orsak tycks vara att förekomsten av den receptor där viruset tar sig in i mänskliga celler, som kallas ACE2-receptorn, regleras av östrogen.

– I djurstudier visade man att högre halter östrogen, innebär lägre förekomst av receptorn, vilket skulle kunna göra att kvinnor är mindre känsliga för infektion, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Män har oftare auto-antikroppar

Han sammanfattar i två punkter varför män drabbas hårdare. För det första har män generellt sämre förmåga än kvinnor att skapa ett bra immunologiskt svar vid infektioner. Orsakerna är flera, bland annat att det bildas mindre mängd av vissa slags interferoner som har till uppgift att hindra viruset att bilda nya kopior av sig självt.

– Det är flera olika mekanismer bakom detta, men en som har setts är att män oftare än kvinnor har auto-antikroppar mot just interferoner, säger han.

I en studie som nämns i artikeln kunde forskare visa att bland patienter med svår covid-19 och som hade just auto-antikroppar, var uppåt 95 procent män. F&F skrev om detta i artikeln Felriktade antikroppar en orsak bakom svår covid-19.

Den andra orsaken är att män i vissa avseenden bildar ett starkare inflammatoriskt svar, vilket i sin tur kan ge upphov till svårare sjukdom.

– Detta skulle kunna bidra till den svåra lunginflammation som drabbar inte minst män, och som är kopplad till större risk för att dö i sjukdomen säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Alla skillnader är inte biologiska

Han poängterar att det även finns sociala och beteendemässiga skillnader mellan kvinnor och män.

– Män som grupp är mer riskbenägna, sämre på att följa föreskrifter och söker ofta vård senare. Under en pandemi är det faktorer som talar till mäns nackdel, säger han.

Det är också så att riskfaktorer som har kunnat kopplas till svårare sjukdom, som diabetes, övervikt, hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar, på global nivå är något överrepresenterade hos män.

– Men det förklarar inte att mäns risk att avlida i sjukdomen är 1,7 gånger högre än kvinnors, utan här är det säkert fråga om andra skillnader inklusive skillnader i immunsystemet, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Skapade unik biobank med prover

För att bättre förstå den mångfacetterade sjukdom viruset orsakar har han och kollegor vid Centrum för Infektionsmedicin skapat en biobank med prover från inneliggande patienter med covid-19. Det som har sparats är blodprover, i form av helblod, plasma och blodceller.

– Vi har prover från mer än 300 patienter, där vi också har fortsatt följa vissa av dem efter att de tillfrisknat. Sammanlagt har vi mer än 20 000 rör sparade i frysen, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Redan i somras använde de materialet för forskning.

– Mest uppmärksamhet väckte en studie där vi visade att även de som har haft asymtomatisk sjukdom och inte hade några detekterbara antikroppar, ändå kunde ha ett starkt T-cellsvar, säger han.

Detta publicerades i tidskriften Cell.   

Hans-Gustaf Ljunggren tror att nyttan av de prover som samlats in under pandemins inledande skede är stor.

– Varför beter sig viruset som det gör? Varför blir vissa svårt sjuka och andra inte? Det dyker upp nya frågeställningar varje dag. Jag tror att biobanken kommer att vara en viktig resurs om tre, eller fem, eller sju år, när vi har nya teknologier och insikter – då är det värdefullt att kunna gå tillbaka till dessa kliniska prover, säger han.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor