Avfärda inte luftburen ebolasmitta

Publicerad

Vid upprepade tillfällen har jag läst eller fått höra att ebolavirus inte kan spridas via luft utan bara via kroppsvätskor. Detta förmedlar i värsta fall en naiv bild av att kroppsvätskor är något som enbart finns i flytande form inom oss eller på ytor i vår närhet. I själva verket är människor konstant omgivna av ett moln av olika kroppsfragment.

En person i rörelse avger bortemot tiotusen hudflagor varje minut. Virusbemängda kräkningar och diarréer tillhör de vanliga symptomen på ebolasmitta. Båda ger upphov till rikligt med luftburna vätskepartiklar. När vi pratar, äter, hostar och andas sprids mängder av små partiklar från slemhinnorna i luftvägarna. När vi spolar toaletten fyller vi rummet med mikroskopiska droppar vatten som kan vara rika på virus och bakterier. Kroppsvätskor som hamnar på kläder, textilier eller andra ytor i omgivningen letar sig ut i luften genom olika typer av mekanisk påverkan: rörelse; sängbäddning; friktion mot andra föremål; luftvirvlar.

En stor del av de partiklar som avges på detta sätt är under 10 µm i diameter och kan därmed sväva runt i luften under lång tid. De har också en hög sannolikhet att fastna i mun och näsa vid inandning.

I den information världshälsoorganisationen, WHO, ger ut står att luftburen smitta av ebola ännu inte har dokumenterats. Men det kan då vara värt att påminna om att smittvägar i allmänhet är svåra att påvisa. När det gäller infektionssjukdomar vet vi sällan exakt vid vilket tillfälle smittämnet tog sig in i kroppen.

I en studie av Johnson med medarbetare, publicerad 1995 i International Journal of Experimental Pathology, exponerades fyra apor för luftburet ebolavirus. Ytterligare två apor användes som kontroll. Två av de fyra exponerade aporna fick andas in ebolavirus i en låg koncentration medan de andra två fick en hög. Samtliga fyra apor blev infekterade och dog inom några dagar (en av aporna dog som en direkt följd av sjukdomen och de andra tre avlivades för att avbryta lidandet).

Luftburen smittspridning har av tradition länge varit ett lågt prioriterat område i Sverige och övriga Europa. Även om den huvudsakliga smittvägen för ebola med största sannolikhet är olika former av direkt kontakt med kroppsvätskor är det ett farligt antagande att det går att skydda sig bara genom täta kläder i kontakt med patienter.

Jag har vid flera tillfällen hållit seminarier eller suttit i möten tillsammans med vårdpersonal som arbetar i infektionskänsliga miljöer. Det har gällt operationsavdelningar där patienter är utsatta för risk att få in bakterier i såret i samband med det kirurgiska ingreppet såväl som infektionskliniker där istället personalen är i farozonen när de behöver vårda personer med allvarliga och smittsamma sjukdomar. Ofta har jag fått höra att enbart väldigt begränsad, ibland närmast obeflintlig, information ges inom medicinsk grundutbildning när det gäller att hindra luftburen smittspridning.

Att skydda sig mot luftburet biologiskt material är lyckligtvis inte helt omöjligt. I extrema situationer kan det vara nödvändigt att använda sig av effektiv ventilation, filtrerad andningsluft och luftslussar. Men det går att komma långt med allmän kunskap om hur partiklar sprids och transporteras i luften. Stäng dörrar till de utrymmen där smitta förekommer. Fäll ner locket på toaletten före spolning. Var extra försiktig i samband med aktiviteter som avtorkning, hantering av textilier och kraftiga rörelser hos den som är smittad.

Ännu är det bara ett antal tusen personer som drabbats av ebolavirus, men tillväxten har varit exponentiell och exponentiella förlopp riskerar att snabbt bli omfattande. Som en liten räkneövning kan den intresserade anta en fördubbling av antalet smittade varannan månad (enligt de siffror jag har sett tycks detta i nuläget vara en ordentlig underdrift). Om ursprungligen tusen personer är smittade, hur ser då världen ut efter fyra år?

Spridningen av ebola sker snabbare i de nu drabbade länderna än den skulle göra i Europa eftersom vi här har en effektivare sjukvård och andra kulturella mönster. Men ju fler som drabbas desto större risk att ebolaviruset muterar till nya former som överförs ännu enklare mellan människor. Luftburen smitta måste tas på allvar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor