Annons

På sikt blir hjärnan trög

Bruket av cannabis har ökat bland svenska ungdomar under 90-talet. Cannabis är nu den vanligaste drogen näst efter alkohol och nikotin i hela västvärlden. Men de allra flesta som testar drogen slutar inom loppet av några få år, kanske för att det går allt trögare att tänka.

Annons
Trots att cannabis i de flesta länder är olagligt att inneha och vara påverkad av finns cirka 20 miljoner användare i USA och Europa, främst unga människor. Först under 1960-talet blev cannabis intressant i västvärlden och därmed också definierat som ett hälsoproblem. Näst efter nikotin och alkohol är cannabis i dag den mest använda drogen i västländerna.

Undersökningar vid amerikanska universitet rapporterar att cirka 25 procent av studenterna (17-21 år) hade testat cannabis under det senaste året. Andra studier visar sam stämmigt att nära en fjärdedel av västungdomar under 25 år hade använt cannabis under den senaste månaden och att var tjugonde 15-50-åring använder cannabis 1 gång per vecka eller mer. De flesta som testar gör det i yngre tonåren, i en tid av nyfikenhet och sökande efter upplevelser. Undersökningar visar också att de flesta som testar inte fortsätter. Av dem som fortsätter slutar uppåt 90 procent inom loppet av tre år.

Man räknar med att 10 procent av dem som någon gång har använt cannabis utvecklar beroende och att mellan en tredjedel och hälften av dem som använder cannabis varje dag kommer att förlora kontrollen över sitt missbruk.

Slutar fundera över sig själv

I Sverige tycks bruket hos elever i årskurs 9 gradvis ha ökat under 1990-talet, från 3 procent som någon gång hade testat år 1989 till 10 procent bland pojkarna och 8 procent bland flickorna under 2000. Men det är ingen större skillnad i dag jämfört med 1989 på siffran över hur många människor totalt som någon gång har testat cannabis, 8-9 procent. Under de senaste tolv månaderna har en på hundra någon gång använt cannabis.

Effekten av cannabis jämförs ofta med effekten av alkohol. Alkoholen påverkar människors upplevelser generellt och ger därför liknande rus som cannabis, men inte de förstärkningar av inre och yttre upplevelser och den utdragna eftereffekten på flera dagar som är typisk för cannabis. Det är svårt att beskriva cannabis speciella sätt att påverka människor. Min uppfattning är att cannabis försämrar en individs förmåga att utnyttja sin intellektuella kapacitet och förmågan att reflektera över sig själv, något som inte tydligt kommer fram i de sammanställningar som har gjorts om hur cannabis påverkar hälsan (se artikeln på sidan 12).

Det är svårt att neuropsykologiskt mäta hjärnans funktioner på grund av dess komplexitet. Därför är det inte konstigt att man inte har kunnat mäta den försämring som cannabis medför. Förmodligen är det först efter cirka fem års regelbundet missbruk som instrumenten förmår fånga nedsättningen i de vardagliga tankefunktionerna (se rutan på sidan 11).

Uppskruvade upplevelser

Cannabis är kemiskt ett komplicerat preparat som skapar förändrat medvetandetillstånd och störd tidsuppfattning. Cannabisruset präglas först av ett fnissigt utåtriktat tillstånd, då det är svårt att fånga tankarna. Efter 30-45 minuter övergår det i ett mer inåtvänt stadium under cirka fyra timmar, vilket kännetecknas av passivitet och upplevs som eufori med rika associationer. Psykologiskt upplever den påverkade att normala upplevelser förstärks. Effekten kan jämföras med att skruva upp volymknappen på en radio. Allt man ser eller upplever blir intensivare.

I det perspektivet är det lätt att förstå den positiva attityden till cannabis, eftersom den ger upplevelser utöver det vanliga. Denna process kan vara grunden för att ett drogrelaterat minnessystem etableras: det som lagras i minnet under påverkan av cannabis kan individen uppleva med full styrka bara i samma tillstånd. Individen får en känsla av att vara normal först när han eller hon är påverkad. Detta är sannolikt en viktig anledning till cannabisberoendet. Erfarna missbrukare söker i regel det andra, inåtvända tillståndet eftersom de då erhåller en känsla av normalitet. Den kan däremot inte erhållas utan att man passerar det första fnissiga stadiet.

Segare att tänka

Till skillnad från andra narkotiska preparat är cannabis fettlösligt, vilket innebär att det tar lång tid att bryta ner. Halveringstiden är cirka fem dagar. Det är fortfarande osäkert om det är detta som på något sätt bidrar till de negativa långtidseffekterna.

Först när en individ har använt cannabis regelbundet, kanske en gång i veckan under en tvåårsperiod, blir den kroniska effekten tydlig - den som missbrukaren definitivt vill undvika, eftersom den innebär ett tankevakuum. Cannabis långsiktiga påverkan på tankeprocesserna beror på att de verksamma beståndsdelarna, cannabinoiderna, minskar energitillförseln till hjärncellerna. Ämnesomsättningen minskar och hjärncellerna får svårare att arbeta.

Cannabinoiderna förstärker det system, GABA, som förhindrar kommunikationen mellan hjärnans olika områden. Cannabis försvagar därför en människas förmåga att utnyttja sin intellektuella kapacitet. Hon får svårt att upprätthålla en ändamålsenlig strategi, att lösa tänkbara framtida problem och att sammansmälta psykets olika delprocesser till en reflekterande helhet. Hit räknas också självreglerande förmåga, som att kritiskt granska sitt eget beteende, att vara uppmärksam och att kunna handla på grundval av samlad kunskap, allt prestationer av språkförmåga och minne (se rutan på sidan 11). Försämringen av tankefunktion sker inte i ett slag, utan kommer smygande. Om missbrukaren gör ett uppehåll som varar längre än tre veckor kommer han eller hon att uppleva en förbättring.

Trots intensivt cannabismissbruk kan vissa personer fungera väl. Denna individuella skillnad kan bero på emotionell styrka, motivation att vara välfungerande, initial begåvningsnivå, social kompetens osv. Funktionsnedsättningen leder sannolikt ändå till en avskärmad, passiv hållning till livet.

Inre lycksalighet sätts på sparlåga

I slutet av 1980-talet upptäcktes cannabisreceptorer i hjärnan, dvs mottagarstrukturer som är känsliga för cannabinoiderna. De flesta finns i hjärnbarken, särskilt i frontalloben, och i områden som färgsätter våra upplevelser, styr koordination och minnessystem, som hippocampus, cerebellum och basala ganglierna.

I den främre delen av hjärnan sker de processer som leder fram till beslut med hjälp av de kognitiva, förståndsmässiga, och motoriska funktioner som beteendet kräver. Under det akuta ruset, när dessa funktioner försämras (bild 1), upplever missbrukaren det i regel som förhöjd kreativitet och intelligens, eftersom förmågan till kritisk granskning av det egna beteendet minskar.

Det finns en annan typ av receptorer som är kopplade till immunsystemet. Cannabinoiderna liknar substanser i vårt immunsystem. Det finns skäl att anta att när cannabinoidhalten är hög i kroppen så tolkar immunsystemet detta som att det finns tillräckligt med skydd mot sjukdomar och sänker därför sin beredskap.

Strax efter upptäckten av receptorerna fann man också att kroppen tillverkar en cannabinoidliknande substans. Den fick namnet anandamid efter ett ord på sanskrit som betyder inre lycksalighet och är bl aansvarig för den process som färgar upplevelser emotionellt Det finns skäl att tro att en del av svårigheterna med att sluta med cannabis beror på att kroppens halt av anandamid minskar av rökningen, vilket innebär en känsla av tristess och likgiltighet.

Svårfångade avvikare

Oftast är det inte allvarliga störningar utan olika brister i det normala vardagslivet som är de vanligaste tecknen på att en person missbrukar cannabis, dvs känslor av otillräcklighet och brist på ambition. De som röker cannabis kan mycket väl vara välintegrerade individer i vårt samhälle och utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande, speciellt under den tidigare fasen av missbruket då de kroniska effekterna ännu inte har hunnit påverka dem.

Sedan mitten på 1980-talet finns i Sverige behandlingstekniker för att hjälpa cannabismissbrukare med att omorientera sig från det tankemönster som utvecklats under missbrukstiden. Förr kom oftast cannabismissbrukare med 15 till 20 års missbruk. I dag upptäcks i regel missbruket långt tidigare.

De unga som i dag söker hjälp gör det oftare för att de upplever en psykologisk och social brist som de kompenserar med cannabisruset. Behandlingen inriktar sig i mindre grad på preparatet och i högre grad på att återerövra den intellektuella kontrollen för att på egen hand lösa de sociala och psykologiska problemen.

Av Thomas Lundqvist, leg psykolog och fil dr vid Rådgivningsbyrån, Lunds universitetssjukhus samt vid Avdelningen för medicinsk neurokemi, Lunds universitet. Hans forskning finansieras av superbus.

Droginfo

2001-06-01

CAN

2001-06-01

Beroenden - därför är de svåra att bryta

Nya rön om ett "anti-belöningssystem" som gör beroendet extra svårt att bryta.

2007-09-01

Drogjakt i avloppet

I sommar börjar norska kemister spåra narkotika via avloppet.

2009-04-02

Färre unga provar narkotika

Andelen niondeklassare som testat narkotika har halverats sedan i fjol.

2007-12-01

Tonårshjärnan baxnar

Informationsflödet kan vara en orsak till att allt fler unga mår dåligt.

2007-01-01

Bokanmälan: Två bilder av narkotikaproblemet

Bottnar narkotikaproblemet i biologiska effekter eller i samhällets sätt att hantera missbruk?

2006-03-01

Partnern kvinnors ingång till knark

Gänget är männens väg till knarket.

2005-12-01

Missbrukande män får bättre vård

Manliga narkotikamissbrukare får mer resurser än kvinnliga.

2004-10-01

Dopamin styr droglust

Ny mätteknik ger mer kunskap om dopaminets roll vid drogberoende.

2003-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

47

Kommentarer

Alkohol innehåller lösningsmedel. Lösningsmedel har visat sig lösa upp fett. Vi vet sedan tidigare att hjärnan till största del betår av fett. Alkohol är ett mkt kraftigt gift. etc etc, bla bla bla. På sikt leder detta till att alkoholbrukaren/missbrukaren löser upp hela sin hjärna. Kvar blir då ett tomt kranium.Ovanstående text är en ironi över hur "nyanserad" jag tyckte att denna artikeln var. När ska ni lära er att skilja på bruk och missbruk samt effekter av bruk vs. effekter av missbruk? Mitt första stycke ger inte en speciellt nyanserad beskrivning av alkohol! Lika onyanserat är det att låsa cannabisforskningen till att endast beröra missbruk och missbrukets effekter för att därefter ta ståndpunkt för/emot. Tänk om vi kunde vara lika inkonsekventa i andra frågor. Eller varför inte alla frågor?! Vad skönt det hade varit..så avslappnat och enkelt. Vi undersöker en smal aspekt, (negativa effekter av cannabismissbruk) av en mycket smal del i en fråga. Sedan bestämmer vi oss. Det är inte ifrågasatt huruvida man kan bli trög av cannabis. Det stämmer. Det som fallit bort i berörd artikel är följande; När inträder de kognitiva försämringarna? Man bör ha varit flitig påpipan en period innan det inträffar. I regel så märker brukaren det själv varpå en självreglering av konsumtionen inte är ovanlig. I annat fall handlar det inte mest om att drogen har ett fast grepp om brukaren som inte kan sluta. Det är fel. Det handlar oftast om att personen för stunden anser sig kunna prioritera cannabis. Ofta pga att det inte för tillfället upplevs medföra några hinder eller svårigheter. Det kan handla om att man har ett jobb som inte kräver någon större tankekapacitet, att man är arbetslös och endast presterar inför sig själv.Eller att man pga medicinskt syfte är tvungen att göra en prioritering till fördel för cannabiskonsumtion.Varför lägga tid och resurser på en växt som för länge sen har bevisat sina fördelar och relativa harmlöshet. Detta vågar jag hävda pga av att det inte finns några belägg om att cannabis kan orsaka permanenta skador på hjärnan. Detta handlar väl inte om, som Lundqvist menar att hjärnan är för komplex för att låta sig mätas. Jag trodde att permanenta skador på hjärnan till följd av tillförsel av främmande substans alltid var av materiell karraktär och gick att beskåda genom skiktröntgen? Hursomhelst. Rent hypotetiskt har jag hellre något som lagras i hjärnan och lämnar stillsamt utan att förstöra något än något som är vattenlösligt och drar direkt men löser upp hjärnan på utvägen. Dessutom är cannabis mer civiliserat och värdigt som intoxikationsmedel. PS: vad är Superbus för lirare? Läkemedelslirare kanske? Skulle inte förvåna mig. Bevisa att jag har fel i frågan och jag blir glad!MvhAdelsmanPPS: På sikt blir skallen tom!!:DS

Så sant! skillnad på Bruk o missbruk!

HEJ läser en massa forkning om haschets o mariuanans alla bivärkningar men fins det någon foskning på mäniskor här i sverge eller är det bara råttor dom testar?

Haha, tror inte att det finns några fler än människan som har receptorer för THC, forskning har gjort på apor dock (under reagans tid som president i USA) dessa visade på att hjärnan skadades MEN det visades sig bero på att dom kvävde aporna, = massa rök ingen syre..

Människan är långt ifrån unik. Alla ryggradsdjur har cannanbinoidreceptorer.

Faktum är att råttor faktiskt har receptorer för cannabinoider. Läste här om dagen att efter att ha injicerat endorfiner i en råtta skulle cannabis ha minskat "beroendet" efteråt.

Jag håller med om mycket i artikeln, trots att den riktar in sig på generella effekter av missbruk. Men påstår man att man blir sämre på kritiskt tänkande av att röka brajj så har man ingen aning om vad man pratar om, det är ingen åsikt, det är fakta!

Vissa verkar tro att de blir "odödliga" av cannabis, men det är inte för att de röker på utan för att de är allmänt dumma människor. Hur kommer det sig att de flesta jag känner som under påverkat tillstånd ifrågasätter alltifrån den totalt misslyckade narkotikapolitiken till meningen med livet, maktmissbruk, guds existens, läkemedelspatent och hur vi behandlar våra pensionärer om de har försämrad förmåga till kritiskt tänkande. Och hur kommer det sig att de flesta jag vet som slutat med cannabis har tagit det belutet i påverkat tillstånd om de nu saknar självdistans?

Nu har jag inte forskat på råttor för att komma fram till detta, utan bara iaktagit beteendet hos cannabispåverkade MÄNNISKOR, vilket kan vara anledningen till att mina fältstudier inte överrensstämmer med svensk narkotikaforskning, eftersom den senare bygger på iaktagelser av beteendet hos råttor.

Ett stort tack till Thomas Lundqvist som kan framföra objektiv information om såpass tabubelagt ämne!

Vilken skräpartikel. Bara en massa obelagda påståenden och gissningar. Pseudoforskning för bidragspengar. Nils Bejerot hade varit stolt!

Jag hittar bara spekulationer i texten. Var finns faktan?

Att injicera rent THC är inte jämförbart med att bruka cannabis. När man röker cannabis får man även i sig andra cannabinoider, varav vissa visat sig motverka de potentiella negativa effekterna av THC. Så att jämföra rent THC med cannabis är inte gångbart eftersom de inte har samma konsekvenser för kroppen.

Dessutom så visst, cannabis är inte nyttigt, men ett bruk av cannabis är inte särskilt farligt, precis som ett bruk av alkohol inte är särskilt farligt, medan ett missbruk av cannabis är farligt, precis som ett missbruk av alkohol är farligt. Dessutom så är det lättare att komma ur ett cannabis missbruk då beroendet endast är psykiskt, medan ett alkohol beroende är både psykiskt och fysiskt och ett fysiskt beroende är generellt svårare att ta sig ur. För att ta sig ur ett psykiskt beroende räcker allt som oftast att hitta en ny hobby man kan ägna sig åt.

Sen kan jag hålla med om att en större andel % av cannabis konsumenterna är lite korkade jämfört med den andel av alkohol konsumenterna som är korkade. Men det beror mycket på att i och med att cannabis är olagligt så är det en större andel allmänt kriminella personer som brukar drogen då sådana personer lättare får kontakt med personer från den världen, och att allmänt kriminella personer som sysslar med mindre brott här och var är lite mer korkade är nog inget påstående taget ur luften. De har ju själva lyckats ta sig till den sitsen att det behöver begå mindre brott.

"Men det beror mycket på att i och med att cannabis är olagligt så är det en större andel allmänt kriminella personer som brukar drogen då sådana personer lättare får kontakt med personer från den "VÄRLDEN", .....

- Det finns bara en värld vi människor lever i, vi lever tillsammans i den, vi kommer att dö tillsammans i den.... p.g.a våra misstag, och att en stor andel av världens befolkning inte bryr sig om att världen kommer att gå under...

In Nomine Patris, et filii, et spiritus sancti

Att injicera rent THC är inte jämförbart med att bruka cannabis. När man röker cannabis får man även i sig andra cannabinoider, varav vissa visat sig motverka de potentiella negativa effekterna av THC. Så att jämföra rent THC med cannabis är inte gångbart eftersom de inte har samma konsekvenser för kroppen.

Dessutom så visst, cannabis är inte nyttigt, men ett bruk av cannabis är inte särskilt farligt, precis som ett bruk av alkohol inte är särskilt farligt, medan ett missbruk av cannabis är farligt, precis som ett missbruk av alkohol är farligt. Dessutom så är det lättare att komma ur ett cannabis missbruk då beroendet endast är psykiskt, medan ett alkohol beroende är både psykiskt och fysiskt och ett fysiskt beroende är generellt svårare att ta sig ur. För att ta sig ur ett psykiskt beroende räcker allt som oftast att hitta en ny hobby man kan ägna sig åt.

Sen kan jag hålla med om att en större andel % av cannabis konsumenterna är lite korkade jämfört med den andel av alkohol konsumenterna som är korkade. Men det beror mycket på att i och med att cannabis är olagligt så är det en större andel allmänt kriminella personer som brukar drogen då sådana personer lättare får kontakt med personer från den världen, och att allmänt kriminella personer som sysslar med mindre brott här och var är lite mer korkade är nog inget påstående taget ur luften. De har ju själva lyckats ta sig till den sitsen att det behöver begå mindre brott.

Sist men inte minst, vart kan man hitta några källor för många av era påståenden?... Det är det som förstör denna debatt, det är endast den ena sidan, förespråkarna, som kan tillhandahålla mängder med vetenskapliga baserade källor. Jag kan ju t.ex rekommendera WHO:s rapport, kanadensiska senatens rapport (varning: lång läsning).

Sist jag kollade så är inte de länder med högre antal cannabis brukare sämre än oss rent generellt vad gäller allt från alldagliga ting till den internationella scenen.

Intressant artikel. Det mesta stämmer in på mina egna erfarenheter av ett längre cannabismissbruk. Nu har jag inte använt drogen på ca 20 år, men jag anser att jag aldrig har blivit helt återställd. På den tiden försvarade jag däremot "min älskling" mot alla former av kritik. Jag ansåg att jag tänkte geniala saker, blev öppen för nya tankegångar och intryck, genomskådade samhället etc. Det som dröjer kvar hos mig är sämre kortidsminne och koncentrationsförmåga, inåtvändhet och mindre initiativförmåga. En aning av paranojan kan också spöka ibland.
Det är svårt att påverka de som är "kära" , och visst är det intressant till en början, men långtidseffekterna är inte trevliga.

Gillar att de negativa effekterna först kommer efter flera års dagligt rökande. Ska vi se vad som händer om någon dricker en flaska vodka varje dag i 2000 dagar?

Jag tycker den här artikeln är väldigt informativ! och inte på ett sånt sätt som dom flesta artiklar brukar hålla på med sin skrämselpropaganda att cannabis dör du av i princip.

Jag har rökt cannabis i 2,5år dagligen, bieffekterna jag har fått utav det är exakt dom som han beskriver i den här artikeln. Man blir mer segtänkande, även då man inte är påverkad, min sociala kompetens att umgås med folk och vara mig själv har drastiskt minskat.. Jag är mer egen och mår inte så bra psykiskt då jag är bland folk.

En sak att tänka på är att det här är inte saker som någon forskat fram än, det är saker som bara händer med individen och ingen har så stor kläm på varför. THC är en avancerad substans som man ska respektera och inte ha så lätta åsikter om.

Nu har jag slutat röka för ca 4 månader sedan, jag hoppas att jag kommer få komma tillbaka till mitt sociala och glada samt alerta jag igen! Tack för att det för en gång skull kommer en vettig artikel om cannabis, ut med den i tidningarna och BRÄNN dom andra som säger att cannabis är en dödsdrog. Det är en härlig drog som man ska testa nån gång i livet, men inte ofta alls.

Jag har rökt cannabis i nästan 3 år och jag är nu 19 år gammal. Ingen i min omgivning eller jag själv har märkt av några av de bieffekter som står i artikeln. Därför kan jag inte hålla med om att man tänker segare. Jag känner 1 person som rökte i 17 år och som är 35 Idag, har barn stor familj bor i de lite finare kvarteren i Kristianstad och som inte är det minsta trög eller tillbakadragen på något sätt. Ingen i våran släkt vet om det jag säger på nätet nu så jag försöker vara lite anonym igenom att skriva ett annat namn men så ligger det till iallafall

Här beskrivs den ena sidan av myntet, så varför inte visa även den andra?

Cannabis är den tveklöst bästa medicinen med minst biverkningar för såväl depression som smärta, sömnlöshet och aptitstörningar. Vidare är den utmärkt för att behandla överintellektualiserade hjärnor då ruset tenderar att framhäva den emotionella och kreativa delen av hjärnan. Ur ett känsloperspektiv blir man inte dummare utav cannabis. Snarare blir man mer stimulerad då man upptäcker en ny värld i hjärnan där allt inte är omöjligt, vilket fyller själen med hopp. Allt med cannabis är inte dåligt, vill ni framstå som trovärdiga så bör ni redovisa även de positiva sidorna av cannabisbruk.

"Neuroimaging in cannabis use: a systematic review of the literature."

Martín-Santos R, Fagundo AB, Crippa JA, Atakan Z, Bhattacharyya S, Allen P, Fusar-Poli P, Borgwardt S, Seal M, Busatto GF, McGuire P.

Section of Neuroimaging, PO67 Division of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, King's College London, UK.

BACKGROUND: We conducted a systematic review to assess the evidence for specific effects of cannabis on brain structure and function. The review focuses on the cognitive changes associated with acute and chronic use of the drug.MethodWe reviewed literature reporting neuroimaging studies of chronic or acute cannabis use published up until January 2009. The search was conducted using Medline, EMBASE, LILACS and PsycLIT indexing services using the following key words: cannabis, marijuana, delta-9-tetrahydrocannabinol, THC, cannabidiol, CBD, neuroimaging, brain imaging, computerized tomography, CT, magnetic resonance, MRI, single photon emission tomography, SPECT, functional magnetic resonance, fMRI, positron emission tomography, PET, diffusion tensor MRI, DTI-MRI, MRS and spectroscopy. RESULTS: Sixty-six studies were identified, of which 41 met the inclusion criteria. Thirty-three were functional (SPECT/PET/fMRI) and eight structural (volumetric/DTI) imaging studies. The high degree of heterogeneity across studies precluded a meta-analysis. The functional studies suggest that resting global and prefrontal blood flow are lower in cannabis users than in controls. The results from the activation studies using a cognitive task are inconsistent because of the heterogeneity of the methods used. Studies of acute administration of THC or marijuana report increased resting activity and activation of the frontal and anterior cingulate cortex during cognitive tasks. Only three of the structural imaging studies found differences between users and controls. CONCLUSIONS: Functional neuroimaging studies suggest a modulation of global and prefrontal metabolism both during the resting state and after the administration of THC/marijuana cigarettes. Minimal evidence of major effects of cannabis on brain structure has been reported.

PMID: 19627647 [PubMed - as supplied by publisher]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19627647

"Neuropsychological Performance in Long-term Cannabis Users"

Harrison G. Pope, Jr, MD; Amanda J. Gruber, MD; James I. Hudson, MD, SM; Marilyn A. Huestis, PhD; Deborah Yurgelun-Todd, PhD

Arch Gen Psychiatry. 2001;58:909-915.

Background Although cannabis is the most widely used illicit drug in the United States, its long-term cognitive effects remain inadequately studied.

Methods We recruited individuals aged 30 to 55 years in 3 groups: (1) 63 current heavy users who had smoked cannabis at least 5000 times in their lives and who were smoking daily at study entry; (2) 45 former heavy users who had also smoked at least 5000 times but fewer than 12 times in the last 3 months; and (3) 72 control subjects who had smoked no more than 50 times in their lives. Subjects underwent a 28-day washout from cannabis use, monitored by observed urine samples. On days 0, 1, 7, and 28, we administered a neuropsychological test battery to assess general intellectual function, abstraction ability, sustained attention, verbal fluency, and ability to learn and recall new verbal and visuospatial information. Test results were analyzed by repeated-measures regression analysis, adjusting for potentially confounding variables.

Results At days 0, 1, and 7, current heavy users scored significantly below control subjects on recall of word lists, and this deficit was associated with users' urinary 11-nor-9-carboxy-{Delta}9-tetrahydrocannabinol concentrations at study entry. By day 28, however, there were virtually no significant differences among the groups on any of the test results, and no significant associations between cumulative lifetime cannabis use and test scores.

Conclusion Some cognitive deficits appear detectable at least 7 days after heavy cannabis use but appear reversible and related to recent cannabis exposure rather than irreversible and related to cumulative lifetime use.

källhänvisningar?

Det var ett jävla tjat om missbruk i artikeln! Om någon ensam själ lider av ett s.k "cannabismissbruk" så ska man med omnejd ta ifrån deras ranson, vänta 1-2 dagar och se att denna individ kan tänka klart igen. IT'S ALL IN THE MIND!

Löjligt... Ingen fakta, bara massa spekulationer. Människan som skrivit denna har förmodligen inte ens rökat Marijuana själv, han har bara lyssnat på vad killen på TV säger om det sen lagt till några smarta ord som förstärker hans sätt att "argumentera" på!

håller fullständigt med i detta!

Häst?

Grym artikel om man jämför. Har rökt cannabis och hash i stort sett varje dag i sommar. Och jag måste erkänna att viss del av texten stämmer, en del mindre, men men. Kul med en icke dödsdrogs artikel, då det verkligen inte stämmer.

Alltså allvarligt, Bäng i 4 Timmar på 1 joint ? aldrig i livet inte ens om du är en färsking det där är Taget ur luften,Dom vet inte ett skit om röka Fjantar o skriva massa skit o Skrämma människor för en Blomma Det är en Blomma vakna upp inse Verkligheten Människor Vill röka på Låt dom Göra det ?;S

"det är bara en blomma"
Eh jaha, skulle det vara ett argument för att det är ofarligt att röka på?

Så vitt jag vet så är marijuana ingen blomma, det är ett Ogräs, därav namnet "weed" (som weeds=ogräs)

Detta ogräs borde bli mer uppmärksammad av världen och inte ses som en fiende.
om staten hade varit lite klyftig hade dem gjort detta ogräs lagligt och kanske låtit de vara vad systembolaget är idag.
igenom att göra det lagligt att köpa kan dem stoppa större del av kriminaliteten och dragit in mer pengar som dem kan använda till samhället, istället så åker pengarna som kan bygga nya bibliotek, skoler eller extra julbonusar till julgrisarna, rakt ner i det kriminell as fickor.

har sökt länge efter ett dödsfall orsakat av marijuana och ingen lycka, det händer olyckor där marijuana är inblandat i, att den är påverkade och hamnar i en olycka/bråk osv. Men sånt händer hela tiden, inga undantag för alkohol som faktiskt är den riktiga drogen i detta samhälle.

och jag tycker personligen att man ska tänka över vad man skriver angående marijuana, enligt ett par forskare ska thc "lindra cancer och hjärntumörer"
länk här http://www.medicinskmarijuana.com/news/nyheter1001.html#100116e

länkar som är värd att kollas på för både rökare och icket rökare

http://www.youtube.com/watch?v=n4NYBIIwYjU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=zfiaC-2K1LM
http://www.medicinskmarijuana.com/

Tack för mig

Känns dumt att återigen försvara en drog. Men kan det inte komma EN enda vettig artikel? Vissa saker kan jag dock hålla med om och det är bra att det inte beskrivs som dödsdrogen nummer ett.
Inte mycket till fakta där inte? Inte särskilt trovärdigt skrivet heller för den delen. Skärpning för fan..

Att riksmongot i artikeln ens nämner något som sin EGEN ÅSIKT i en seriös artikel är helt jävla sjukt.

Han nämner sin egen åsikt eftersom den inte kan bevisas genom forskning, men ändå tror han på den.

DET BEVISAR EN GÅNG FÖR ALLA ATT SVERIGE ÄR FYLLT AV PK-TÄNKANDE IDIOTER.

Kan inte en del av den "deprimerande" bieffekt som beskrivs ha att göra med att omgivning inte har samma värderingar som brukaren?

"Alkoholen påverkar människors upplevelser generellt och ger därför liknande rus som cannabis"

...

Snälla nån. Är det marijuana eller alkohol som herr Lundqvist inte har personlig erfarenhet av?
Både och/varken eller, tycks mig vara svaret på den frågan...

Alkohol ger eufori. THC ger bara en annan utgångspunkt att agera och tänka från, och är därmed i jämförelse överlägset vad gäller ångest/depression, men värdelöst vad gäller att boosta självförtroendet...

I någongång under 90-talet gjordes det ett test på apor i Canada. Ca fem(kommer inte ihåg exakta antalet) apor stängdes in i burar och utsattes varje dag för motsvarande ca 5 jointar. Detta pågick under ett års tid, när ett år gått avlivades aporna och hjärnorna desikerades och man hittade INGA defekter eller skador! Så det så!

Avtrubbning med cannabis som inte märks av rökaren förens denne hållit upp ett tag
är något som inte tas med någonstans.

Cannabis kanske kan motiveras i fattiga länder i väntan på regnperiod, då det bästa är att gå i mental dvala.

Den är mycket stark, och enligt mig ökar vansinnes dåden. Då en avtrubbad hjärna har svårare att hejda sig. Användes utav visa krigare för att göra dem känslo avtrubbade, för att kunna agera kallt och inte lida av ångest förmodligen.

Det vore ett övergrepp mot Sveriges skattebetalare att ha samma pott med flummarna om någon försöker legalisera det. etc etc etc................

En länk i samma ämne ang cannabis mm, kanske blir för mycket att kopiera rakt över och klistra in då det skulle uppta en hel sida tänkte jag.

http://blogg.expressen.se/l-hs/entry.jsp?messid=577757

Frånvaro av läkarvård och desperata lösningar?
hellre gå i dvala än att införa ett allmänt sjukvård-system?

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-narmare-legalisering_4407405.svd

Inte undra på att fettman är så utbredd i USA då folk får hunger frossa utav cannabis, och käkar vad som helst, förståeligt i fattiga torra länder med att käka vad som helst och gå i dvala mellan regnperioderna.

Plus de felriktade träffar i krigen som skördar människoliv, kanske blir mildrade utav att gå i en avtrubbning.

Om det finns verkningar i cannabis som har mildrande effekt på tex kräk-reflexen så isolera den ur ämnet och använd denna i stället.

relaterande länkar:

http://blogg.expressen.se/l-hs/entry.jsp?messid=577757

http://blogg.expressen.se/l-hs/entry.jsp?messid=577348

Sedan en fråga Hur tvigglar/pingar man en blogg? har försökt att beställa en beta kod men den kommer aldrig.

Gå och lägg er. Här har ni riktiga källor som motbevis:

Harvard Medical School
"...there were virtually no significant differences among the groups on any of the test results, and no significant associations between cumulative lifetime cannabis use and test scores."
http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/58/10/909

Long-term effects of frequent cannabis use on working memory and attention: an fMRI study
"No evidence was found for long-term deficits in working memory and selective attention in frequent cannabis users after 1 week of abstinence."
http://www.springerlink.com/content/t7424196656k7161/

Många människor som jag träffat genom åren har antingen varit rökare eller före detta rökare och då syftar jag på cannabis. Majoriteten av de som var före detta rökare hade rökt intensivt under en 2-3 års period i slutet av tonåren för att sedan lägga ner tvärt. Själv rökte jag för första gången när jag var 26 år. I åratal hade jag noga aktat mig för cannabis och andra illegala droger och särskilt då cannabis som ska vara inkörsporten till de tyngre drogerna. Men alkohol konsumerade jag moderat som friskt och det alltid i sällskap med andra.
Det var i ett av dessa alkoholindränkta töcken som jag hamnade i en vadslagning om att ta en puff av en marijuana joint...det slutade upp med att jag ca 1 timme efter att jag tagit två puffar hamnade på akuten där jag fick yra, skratta, gråta och vråla i ett par timmar. Naturligtvis var det en psykos framkallad av alkho-maja kombinationen. Nästa två år senare övertygade en vän mig att prova på lite braj under "trygga" och alkoholfria omständigheter min nyfikenhet övervann försiktigheten och jag tänkte Y-NOT? Jag fick en tripp inte olikt många andras första gång... okontrollerad fnitter, förstärkta sinnesintryck, stark koppling mellan tanke och känsla, dåsighet osv.
Med tiden ökade jag min cannabis konsumtion radikalt, från att ha varit en rabiat motståndare blev jag själv en party rökare. Som student festar man rätt ofta...snart började man röka på vardagarna också, men det började först när jag var färdig med plugget och blev arbetssökande. Arbetssökandet gick inte så bra men en joint då och då slätade ut det vecket i vardagen och man tänkte inte på det något mer. Det ironiska med cannabis är dess bedräglighet. Varje gång jag mekade ihop en joppe frågade jag mig själv behöver jag den eller inte. Svaret blev alltid det är klart som fan att jag inte behöver skiten! Jag menar inte fan är jag beroende av det!?! Men jag var ju arbetslös och lite maja/hasch piffar upp vardagen. Med tiden blev jag mer och mer socialt isolerad, det här låter kanske som en kliché men så blev det faktiskt. Men i rusets töcken tänkte man SO WHAT! Dygnsrytmen blev vriden, jag sov bort dagen och på kvällen när man vaknade och insåg att man sovit bort ytterligare en dag blev maja/hasch en tröstande och förstående vän. Den såg till att natten blev kort och drömlik, man satt och kollade på serie episod efter annan, man surfade efter vad som föll en in osv. Med tiden blev korttidsminnet rejält fuckad, t.ex. jag har just rökt en joint och sitter och funderar på vilken film eller serie jag ska kolla på. När jag väl kommit på något som tilltalar mig är det bara att starta DC eller torrent för att ladda ner rullen, men när jag väl ska skriva in namnet på rullen har jag glömt bort det. Hur i helvette kan man glömma något som satt som ristat i sten i ens hjärna bara för någon minut sedan?? Det här problemet blev med tiden så vanligt att jag hittade på olika lösningar som:
1. Dra inga absoluta slutsatser om verkligheten när du är stenad.
2. När du är stenad är det meningen att du ska njuta och associera fritt, men glöm inte dra inga slutsatser av dina associationer.
3. Glöm inte de flesta vetenskapliga rapporter om cannabis säger att det inte är så skadligt som farbror staten här hemma vill göra gällande.
4....
5....

Den ena knasiga regeln efter den andra bara för att rättfärdiga för mig själv det som med tiden kom att bli allt mer uppenbart. Jag höll på att bli en (arghhhhhhhh) det farbror staten siat om...en jävla pundare. Vist jag körde inte en nål upp i venen men knarkare som knarkare. Och det väldigt specifika med knarkare, speciellt de som går på cannabis är deras försvar av drogen och rättfärdigandet av knarkandet, eftersom man själv är övertygad om att man har en iq på 200 ett själsligt djup som andra saknar och en massa andra blaha blaha. Och så en dag krackelerar fasaden...en fet snedtändning och där sitter man naken och utlämnad på randen till ett psykotiskt sammanbrott och det jävligaste är att man inte har någon att vända sig till som kan lugna ner en säga att allt ok, du har bara en snedtändning...det är ju natt och alla ens bekanta ligger och sover, inte fan kan man ringa till dem och låta som en tok. Om man ändå skulle hitta modet att ringa en vän och berätta att man inte mår bra och förklarar läget då? Kanske det skulle kännas bättre? Nja ekar en förnumstig röst i skallen, tänk om vännen inte förstår ens tillstånd gör eller säger någonting som får en att ta ett mer eller mindre frivilligt mentalt svan hopp över till andra sidan för att aldrig återvända. En snedtripp där ångest, rädsla, hopplöshet och paranoia blandas till en soppa som du upplever att du kokar i är inte särskilt roligt.
När jag väl kom till sans ca tre timmar senare hade inte rädslan försvunnit helt men jag hade återvänt till verkligheten som jag egentligen aldrig lämnade, den hade bara förvridits. Insikten om hur drogen hade tagit över mitt liv var som ett slag i ansiktet men ett slag som ingav mig hopp, för i den stunden insåg jag att jag bränt bort ca två och ett halvt år av mitt liv på att röka brass och existerar i en falsk verklighet. Även de perioder jag inte rökte (kunde sträcka sig över ett par månader i början) tänkte jag på hur jävla nice det skulle vara att vara stenad/hög i den situationen eller den och den där osv. Drogen fanns ständigt i ens tankar. Nu efter att jag begått det som många stenare skulle se som den yttersta synden dvs spolat ner knarket och raderat mina knarkkontakter ur mobilen känner jag mig åter redo och fri att återgå till verkligheten.
När jag ser många av de som försvarar cannabis med argument som läcker som ett såll nickar jag igenkännande. Till er som försvarar drogen och säger att den ingen harm bringar säger jag, kolla i spegeln! Kolla i spegeln åter och åter igen noga och noggrannare den där finna sprickan som ni knappt märker i början kommer med tiden att växa bli större och större den dag sprickan är så pass stor att den förvrider spegelbilden kommer ni att förstå att det inte är spegeln som är sprucken utan ert sinne och identitet.
Jag förnekar inte att cannabis har en medicinsk potential eller att det kan vara en trevlig rekreations drog. Men att fanatiskt försvara drogen och kalla den harmlös och välgörande är som att säga att eftersom heroin får en att känna sig som en hjältinna är allt väl och ve. Att ta i kan stenarna tycka men fråga heroinisten på Sergel, hur hamnade du här och holkandet kommer att ha ett eget kapitel i heroinistens historia. Det farbror staten säger om cannabis som inkörsport till heavyshit är inte uppdiktat om än överdriven i den snedvridna propaganda gubben väser ut.
Det räcker med att vi har en socialt accepterad, nästintill påtvungen drog i form av alkohol. En drog som trots statens alla ansträngningar till kontroll och råd om moderation skördar dagliga offer. Om staten och allmänheten resignerar inför detta faktum och går på flummarnas linje, hur kommer då samhället att se ut? Jag vet en sak med säkerhet! Hade jag missbrukat alkohol i samma utsträckning som jag missbrukade cannabis skulle någon i min närhet ha upptäckt det långt innan om inte på mitt beteende åtminstone på min förändrade fysik och den motbjudande odör som alkoholismen innebär. Tecken på substansmissbruk som allmänheten känner till bättre än de som följer i cannabismissbrukets fotspår.
Så låt er inte förledas ni nyfikna, prova på om ni vill och är mogna nog, men låt det stanna där vid!

Bra skrivet, har bara skummat igenom, men ser att du skrivit vettigt på flera punkter.

Det flummarna glömmer ofta är bla avtrubbningen som de inte märker förens drogen tar slut.
Testade själv någon vecka att röka då jag var ung då polarna hela tiden rökte (varje dag flera brajjor), och då det tog slut så var det en ruggig avtrubbning som tog ett par dagar att bli fri från, speciellt synens periferi- seende var påverkat.

Sedan att man på emotionellt plan kan bli trög och rå är det inte heller många som märker själva , och kanske inte andra heller då vissa saker sker i samband med alkohol.

Jag förstår om de egentligen är ute efter den sömngivande effekten då jag själv hade svårt att sova innan jag fick Melatonin på kapsel,

och ett par gånger då jag var yngre och måste upp och jobba tog jag ett bloss i vetskap om att jag skulle somna i alla fall ,jag hade det i en nära bekantskap och det var lätt att bara ta ett bloss (trotts att jag hostade på skiten våldsamt så visste jag att jag somnade i alla fall)

Jag tror att även vid alkoholism/högkonsumtion så kan det ligga ett omedvetet sövande begär som gör så att folk dricker för ofta och för mycket.

l-hs Natur

Hej grabben, eller tjejen, din erfarenhet får stå för dig själv och i mitt stilla sinne fattar jag inte varför du inte la av mycket tidigare?! Lagom är ordet som folk säger bara finns i Sverige, men, det är faktiskt ett väldigt bra ord. Var kan man läsa om folks erfarenheter när det gäller alkohol som du redovisar din uppfattning om cannabis? Faktum är att man bara behöver öppna ögonen väl. Krogar finns överallt och att vara bakfull, få fyllenoja etc. etc är ju legio?! Blir det inte lite löjligt i längden att polemisera dina erfarenheter och felsteg till presumtiva brukare/missbrukare? Anno 2013 borde väl alla medelbara vara så pass bemedlade att man förstår skillnaden mellan bra och dåligt, vare sig det gäller droger eller annat? Och var läser man om folks andra misstag, så att alla inte ska göra om dom, utan att ha en MORALISK aspekt på detsamma? Ingenstans, va? Jag förstår att du menar väl men det blir lite inskränkt, typ, i tider när INDIVIDEN är den som gäller i LIBERALISMENS tidevarv, där folk hellre ser till sig själva än till sin nästa. Ska vi vara ett kollektiv i vissa frågor, och inlemma oss i ledet, men i andra frågor ska vi vara var och en för sig? Om staten inte varit så rabiat vilseledande i sin droginformation genom tiderna skulle inte denna frågeställning finnas och det folk inte förstår tenderar de att misstolka å det grövsta, även om det inte är nån större substans i problemet. Jag började exakt 1973 och har inte slutat än. Skillnaden är att jag alltid vetat vad jag hållit på med och efter ett helt liv är jag tillbaka på ruta ett. Barnen är utflugna, med jobb och bostad och hela kittet som är underbart och väldigt ovanligt i dagens skitSverige! Nya skattebetalare alltså, vilka har haft en trygg och stimulerande uppväxt i ett vanlig medelklasshem! Mina barn har sina liv att ansvara för och jag litar på dom, dom väljer det dom vill och inget annat och vad jag vet är cannabis inte något alternativ. Och givetvis, alla kan inte använda cannabis, helt klart, och blir det för mycket blir det inte bra och det gäller gräddkola med, eller hur? I min värld är alla droger legala ty det är inte lagen som ska begränsa njutning och eufori, den ska komma från individen vilket i dagsläget skulle innebära rent kaos, jag vet! Men, med äkta och trovärdig info för eoner år sedan vore mycket annorlunda utan en massa skrämselpropaganda från STOREBROR! Jag försvarar inte cannabis för fem öre men jag brukar cannabis som ren rekreation och för den eufori den skapar i mitt välordnade, logiska, skarpsinniga huvud! Idag är jag nästan sextio år och kunde jag skulle jag sätta två barn till till världen men gumman börjar också bli lite till åren så det funkar nog inte! Hur som helst, till var och en efter behov av vad det vara månde med sunt förnuft och stort förstånd; då du, då skulle allt se annorlunda ut!

1. Folk har olika psyikska förytsättningar
2. Vissa snear aldrig
3. Har sneat massa gånger
4. Om man tror att cannabis är ofarligt ska man fanimig inte använda det. Och det synsättet är närmast livsfarligt om man skulle prova tyngre droger.
5. Alltid detta tjat om samhället. Förstår inte varför man fortsätter glorifiera detta genomruttna system.
6. Förstår att du är frustrerad, och vill varna andra, men det går att uttrycka sig mer pedagogiskt och inte lika - hur ska vi säga - Hunter Thompson-aktigt.

Anonym 5 förbannat bra skrivet, och precis i rätt tid att läsa för mig.. Jag tror förövrigt att kopplingen add och canabis missbruk borde utredas mer samt kopplas till den tröghet och försämring av kortidsminne som refererades till i artikeln,betr långvarigt missbruk och återgång till icke sådant ( brukaren kan ha haft detta redan innan denna började själmedicinera sig, men blivit bättre under tiden för canabis bruket, vilket nu visar sig tydilgare) ivilket fall som helst.. Håll upp i minst 7 veckor mellan femmorna och ät en massa omega3 så är det nog lugnt :-)

http://www.cannabis-med.org/studies/study.php

Så, där har ni lite forskning kring de potentiella/bekräftade positiva effekterna av cannabisplantan.

Kan även rekomendera följande filmer som berör de socialpolitiska och socialnormativa aspekterna av cannabis, de kommer antagligen inte övertyga någon övertygad marijuanamotståndare men att skaffa sig en lite mindre rabiat och mer nyanserad bild av komplexa frågor såsom dessa känns både behövligt och rationellt för att kunna ha en konstruktiv debatt.

http://www.youtube.com/watch?v=MOCl9x-Rhwk&list=FL1stpzeZenKoeyO86jabzCg...

http://www.youtube.com/watch?v=6jO_ncXj7RE&list=FL1stpzeZenKoeyO86jabzCg...

Jag röker själv marijuana, förr var det regelbundet men då jag nu kombinerar studier på mastersnivå med deltidsjobb och samboförhållande så har jag fått minska mitt bruk. Inte för att de antagna kognitiva effekterna hindrar mitt vardagsliv utan enbart för att jag inte längre känner att jag har tid att avsätta 2-4timmar åt att titta på himlen, lyssna på Pink Floyd och i goda vänners lag diskutera möjligheterna för en bättre värld.

Men i era ögon är jag och kommer alltid vara en knarkare som kastar bort sitt liv och lever som en cancersvulst på de goda medborgarnas kropp.

Undrar hur muslimer skriver om döds drogen alkohol, syns det likheter med skräck propagandan om cannabis?

Börja istället forska på vad cannabis kan användas till i läkande syfte. Vi vet att man blir seg i bollen och alla negativa bieffekter. Men kolla vad som händer med en dement hjärna. Det vill jag veta. Sån forskning är intressant. Cannabis bör legaliseras. Och det handlar inte om varken drogromans eller ekonomisk vinning för min del. Hur går egentligen de argumenten ihop? Syftar på DN artikeln 2011-08-15 om det var lagligt kunde vi bedriva reell forskning. Och Thomas kära forskare. Minns hur dna spiralen kom till. Ja genom ett lätt rus med lsd. Minns hur härlig reggae music med sitt tighta gung spelas av höga musiker många gånger. Allt har en framsida och en baksida. Som forskare är det din skyldighet att lyfta fram båda sidorna. Och vår hjärna är väldigt kapabel. Envägs propaganda är inte rätt väg att gå. Jag må vara ärrad av 12 års bruk och missbruk av cannabis. Nog vet jag och de flesta som röker att man blir seg och alla de andra biverkningar som tillkommer. Cannabis kan skapa riktig oreda i sinnnet. Så är det. Men det går att repa sig väldigt fort från korttidsminnes förlust. Naturen har kraften att både skapa oreda och läka. Vi borde istället fokusera på dessa lösningar och behandla folk som jämlikar. Dvs gå ut med information som är nyanserad. Att skriva att man blir känslomässigt urholkad kan väl knappast vara en rubrik för en nyanserad diskussion? Eller vad tycker du Thomas? När vi diskuterar droger är det väldigt viktigt att man är nyanserad om man vill låta trovärdig. De som förnekar bieffekterna är dumma. De som förnekar fördelarna är lika dumma de. Var sanningen om hjärnan och hur den påverkas av diverse substanser föreligger ett mysterium. Men snälla håll politisk agenda utanför. Det förvrider den lilla sanning vi har. Nu är väl jag knappast trovärdig i Thomas ögon för jag har ju rökt så många år så min hjärna är både känslomässigt urholkad och jag har ingen förmåga att lyssna på och respektera andra. Den meningen i Dn paja hela trovärdigheten. Tyvärr alltså. Gott folk sök fakta på annat håll än av denna person. Slag under bältet i drogdebatten. Elitistiskt och dumt sagt

Gott folk sök fakta på annat håll än av denna person. Slag under bältet i drogdebatten. helt fel och icke faktagrundat, vilket han själv erkänner. att börja en faktatext med "min personliga åsikt" låter aldrig bra, sök er bort från sådant här och sök er till vetenskapliga artiklar istället!

"Det är svårt att beskriva cannabis speciella sätt att påverka människor. Min uppfattning är att cannabis försämrar en individs förmåga att utnyttja sin intellektuella kapacitet och förmågan att reflektera över sig själv, något som inte tydligt kommer fram i de sammanställningar som har gjorts om hur cannabis påverkar hälsan"

min åsikt, som inte är faktabaserad, säger han... idiotiskt

Alltså, ärligt talat. Att använda sig av RNS, CAN, Drugnews och Droginfo som "källor" i frågan narkotika, är ungefär som att förlita sig på att Jehovas vittnen har rätt bara för att dom langar över ett gäng exemplar av vakttornet till dig.

Faktum är att alla dessa har mycket starka kopplingar till varandra (googla och se själva), och att de plockar russinen ur kakan när det gäller vetenskapliga rapporter och således inte är vare sig objektiva (vilket krävs för att kunna kalla det vetenskapligt överhuvud taget eftersom vetenskap inte dömer varken den ena eller andra sidan, utan bara är ute efter FAKTA) och framförallt tjänar dessa människor bakom dessa sidor STORA PENGAR på sina egna "avvänjningshem" och "avvänjningskurser". Man har alltså ett stort vinstintresse av att LURA människor med FALSK vetenskap och gör så också.

Vill ni verkligen veta sanningen om Cannabis??? Läs då de tusentals vetenskapliga rapporter i ämnet som finns på VETENSKAPS-SITER som SCIENCEDAILY eller vilka vetenskapliga artiklar som helst av bl.a DM FRCP FRCPsych FMedSci David Nutt, Dr Lester Grinspoon med flera.

Sjukt pinsam artikel av "F&F" som efter denna artikeln (med sina numera 13 år på nacken) borde ha bytt namn till "Kvasi-forskning & Bakåtsträvande".