Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem. Myndigheten verkar inom flera större områden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stödet till forskning och teknikutveckling är en viktig motor för att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet. Nyttiggörande och kommersialisering av resultat är prioriterade frågor. Insatserna sker inom sex temaområden: Bränsle, Bygg, Industri, Kraft, Systemstudier och Transport. En funktion för Affärsutveckling & Kommersialisering finns också.

Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas. Vid sidan av FoU-verksamheten används även teknikupphandlingar för att få fram nya energieffektiva produkter.

Myndigheten medverkar i internationellt forskningssamarbete, såväl inom IEA och EU som i Norden. Frågorna handlar bland annat om ökad användning av förnybara energikällor samt utveckling av nya tekniker och system för energiförsörjning. Anslaget för energiforskning från 2006 och framåt ligger enligt regeringens planer på en nivå motsvarande cirka 815 miljoner kronor per år.

Energimyndigheten driver på energieffektiviseringen i samhället, bland annat genom kommunal energirådgivning, energieffektivisering i byggnader och Testlabs provningar som påverkar producenter och konsumenter. Försörjningstrygghet är ett annat viktigt område, som hanterar såväl beredskapslager av olja som sårbarhet vid olika störningar.

Myndigheten hanterar ett antal styrmedel som Elcertifikat, Utsläppsrättshandel och Programmet för energieffektivisering, för att bidra till omställningen i det svenska och europeiska energisystemet. Energipolitiskt motiverade klimatinsatser hanteras också av myndigheten, bland annat genom samarbete i Baltikum och Ryssland. Internationellt sker samarbete i flera forum, inte minst inom EU.

Vid myndigheten finns Energimarknadsinspektionen som hanterar bland annat tillsyn över nätföretag inom el och naturgas, energimarknadernas utveckling och olika konkurrens- och konsumentfrågor.

Postadress: Box 310, 631 04 Eskilstuna.
Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00.
Telefax: 016-544 20 99.
E-post: registrator@energimyndigheten.se
Webbplats: www.energimyndigheten.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor