**Gravt alkoholskadad**. En halvårsgammal hjärna ska se ut som den vänstra, den högra är från ett barn med FAS.
Bild: Eva-Karin Envall

Glaset som kan skada fostret

Nolltolerans mot alkohol under graviditeten är inte självklart för alla. Men även i små mängder kan alkohol ge skador och vara en orsak till koncentrationsstörningar hos barn.
Hjärnans utveckling under fostertiden är en viktig och skör process, och ett gift som alkohol borde fostret få slippa. Men så ser det inte ut i dag i Sverige, även om andelen kvinnor som uppger att de har druckit under graviditeten minskar. År 1999 uppgav hela 30 procent av kvinnorna i en studie gjord av barnmorskan Mona Göransson att de druckit alkohol under graviditeten. Den andelen har därefter minskat, visar uppföljningar som Statens folkhälsoinstitut har gjort, även om dessa studier inte är helt jämförbara. Ungefär var tionde kvinna anger nu att de druckit under graviditeten. Vanligast är det bland dem som är fyrtio år och äldre, där var femte har druckit alkohol. Men även bland de yngsta, nitton år och yngre, har 14 procent druckit efter det att de fått veta att de är gravida. ###Skilj mellan graviditet och amning En förklaring till att svenska kvinnor dricker under graviditeten kan vara en sammanblandning mellan vad som sker med barnet när man dricker vid graviditet och vid amning. I dag går det inte att på vetenskaplig grund avråda en ammande kvinna att dricka ett glas vin eller två någon gång, och Livsmedelsverket har därför ändrat sina råd. Men det är en helt annan sak att dricka vid graviditet än att dricka vid amning. – När den som är gravid dricker, får fostret samma alkoholhalt i blodet som mamman, säger Åsa Magnusson, doktorand och psykiater vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vid amning sker en utspädning – först ska vinglaset spädas ut i kvinnans blod, och sedan i bröstmjölken. Du måste helt enkelt dricka väldigt mycket för att bröstmjölken ska bli skadlig, säger hon. Däremot kan det som förälder – såväl mor som far – vara olämpligt att dricka av andra anledningar. Eller som Åsa Magnusson retoriskt frågar: – Brukar du ställa fram en flaska vin åt barnvakten? Folkhälsoinstitutet har gått igenom internationella studier av vad som sker när gravida dricker måttligt, det vill säga ett till fyra glas vin i veckan. Genomgången visar att detta kan skada barnet och ge uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet, känslomässiga problem och svårigheter med relationer. Skadorna är tydligast när barnen är 3–5 år. – Risken ökar men det går inte att säga hur mycket. Man kan säga att det sker en förskjutning åt det negativa hållet, säger Sven Bremberg, docent och ansvarig för barn- och ungdomsfrågor vid Folkhälsoinstitutet. Kanske ligger måttligt drickande bakom en del av de koncentrationssvårigheter som allt fler barn uppvisar i dag. De alkoholskador som forskarna studerar är av olika art. För att barn ska få så kallat fetalt alkoholsyndrom, FAS, krävs hög alkoholkonsumtion under graviditeten och kanske även särskild sårbarhet hos barnet. Detta får, förutom hjärnskador, även ett typiskt utseende. En studie från Sydafrika visar att risken för FAS ökar om modern, förutom att dricka sig berusad under graviditeten, också äter dåligt och har näringsbrist. Men det finns även mer subtila skador, som på engelska kallas fetal alcohol spectrum disorders, FASD. När amerikanska forskare undersökte drygt 500 barn i ett medelklassområde i Lazio utanför Rom kunde de – trots att ingen av mödrarna hade uttalade alkoholproblem – se tecken på alkoholskador hos omkring 3,5 procent av barnen. Dessa yttrade sig som något minskat huvudomfång, långsam språkutveckling samt lägre IQ än normalt. Samma forskargrupp uppskattar att förekomsten av FASD hos skolbarn i USA och Västeuropa kan ligga på mellan 2 och 5 procent. ###Ingen säker gräns Hur det ser ut i Sverige är okänt, men vi vet att år 1968 drack kvinnor i genomsnitt en fjärdedel av vad män drack. Nu, fyrtio år senare, dricker kvinnor hälften så mycket som svenska män. – Vi konsumerar mycket alkohol i Sverige, och fler kvinnor dricker mycket. En logisk följd är att det förmodligen föds fler barn med något slags alkoholskada, säger Åsa Magnusson. Många kvinnor är i dag äldre när de bildar familj och har då hunnit lägga sig till med alkoholvanor som är svåra att bryta. Detta kan även gälla de riktigt unga kvinnorna som vuxit upp i en mer tillåtande alkoholkultur. Åsa Magnusson tror att det i Sverige konstateras för få fall av alkoholskador hos barn. Även i de fall då läkaren vet att mamman druckit anges inte det som orsak till barnet skador. – Det är en komplicerad situation. Jag känner själv till sådana fall, där läkaren vet men inte vill skuldbelägga kvinnan, säger hon. Hur mycket alkohol går det då att dricka som gravid? Ulf Eriksson, professor i histologi vid Uppsala universitet, forskar om alkoholskador hos foster. I en drastisk jämförelse beskriver han hur alkohol utgör samma hot mot spädbarnets hjärna som att tappa det med huvudet före i ett betonggolv. Barnet klarar sig kanske utan bestående men om det sker från några decimeters höjd, medan skadorna från ett enmetersfall kan bli bestående. Ett fall på huvudet från två meter är dödande. – Så hur mycket ska man då unna sig, en decimeter kanske? Eller rentav två om det är ett festligt tillfälle? Jag förstår inte hur man ens kan ställa sig den frågan, säger han.

Blivande mödrar fångas upp

Informationen till kvinnor tidigt i graviditeten ger resultat.

Sedan år 2004 pågår i Sverige det så kallade Riskbruksprojektet, där barnmorskor extra tidigt informerar gravida om alkohol. Tidigare kom kvinnan till ett inskrivningssamtal på mödrahälsovårdscentralen omkring vecka tio, när den första tredjedelen av graviditeten nästan hade passerat. Nu bokas i stället ett första samtal redan när kvinnan precis fått veta att hon är gravid. Under en halvtimme samtalar de om sådant som kan skada fostret, med fokus på alkohol, men också om rökning och läkemedel.

– Här är det viktigt att fånga upp måttlighetsdrickarna, eftersom det inte finns någon garanti för att ens lite alkohol är oskadligt för fostret, säger barnmorskan Eva-Karin Envall, projektansvarig vid Statens folkhälsoinstitut.

###Gränsen går vid nio glas

För en icke-gravid genomsnittskvinna går gränsen för ohälsosamt alkoholbruk vid nio så kallade standardglas på en och en halv deciliter per vecka. Det motsvarar 1,8 vinflaskor. För gravida ökar dock risken för missfall, minskad födelsevikt hos barnet och dödfödsel redan vid mindre intag än ett glas om dagen. Denna veckodos är i de flesta fall inte skadlig för kvinnan själv.

Sedan starten har nära nog alla landets barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården fått utbildning om alkohol och infört de nya rutinerna. Och informationen tycks ge resultat. Under en vecka i november 2006 och 2008 fick alla som besökte mödrahälsovården besvara en enkät. År 2006 uppgav 10 procent att de druckit under graviditeten, medan den siffran hade sjunkit till 8 procent 2008.

– Vi barnmorskor vill inte framstå som nykterhetsivrare, men här måste vi tydligt stå på fostrets sida, säger Eva-Karin Envall.

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor