Vad är det som styr hans psykiska hälsa?

Publicerad

**Fråga:** Min son har schizofreni (diagnosen är schizoaffektiva syndrom med hypermani). Hans skov börjar alltid med att han inte kan sova, inte ens med sömnmedel. De kommer väldigt regelbundet, nästan alltid med tre veckors mellanrum. Vad beror detta på? Kan hormoner styra skoven?

*Marianne Åström*

**Svar:** Schizofreni är en kronisk sjukdom där psykotiska skov (återfall) kan varvas med lugnare perioder. Vid en psykos kan personens verklighetsuppfattning påverkas, han eller hon kan uppleva hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar. Schizoaffektivt syndrom utgör i senare diagnosmanualer en egen kategori. Men det pågår en debatt om huruvida det är ett fristående syndrom eller om det tillhör schizofreni eller det bipolära spektrumet (tidigare kallat manodepressiv sjukdom). Schizoaffektivt syndrom av bipolär typ innebär förekomst av maniska episoder och står sannolikt närmare bipolärt syndrom. Rapid cycling är en undergrupp av bipolärt syndrom och innebär att skoven kommer tätt, minst fyra skov per år.

Vad som orsakar skoven är en bra fråga, som forskningen tyvärr ännu inte har något säkert svar på. Vi vet att ärftligheten hos dessa syndrom är hög, men det har varit svårt att hitta specifika gener som ger upphov till dem. Det kan antingen bero på att olika kombinationer av vanliga genförändringar tillsammans bidrar, eller att diagnosgrupperna är för breda och omfattar flera syndrom med olika genetiska orsaker.

Även miljöfaktorer spelar en roll för att framkalla skov; framför allt tycks de ha betydelse för de första skoven. Många tror att upprepade skov ger funktionella och strukturella förändringar i hjärnan, vilket ökar risken för nya skov.

Förändringar i hormonsystemen har också kopplats till svängningar i sinnesstämning. Vi vet att så kallade neurohormoner verkar i hjärnan. Medicinering, framför allt med antidepressiva läkemedel, kan sannolikt också ge upphov till ett snabbt svängande förlopp vid bipolärt syndrom. Som du beskriver minskar sömnbehovet tidigt i skoven. Det har dock varit svårt att kartlägga sömnens roll i bipolärt syndrom. Vi är ännu inte säkra på om sömnrubbningen ska ses som ett symtom på mani eller om patienter med bipolärt syndrom har avvikande sömnmönster även i symtomfria intervaller.

*Carl Sellgren, överläkare på Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri.*

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor