Så har synen på författaren förändrats

Publicerad
Sofia Pulls, forskare och lärare i litteraturvetenskap, har i sin doktorsavhandling undersökt hur handböcker i litterärt skrivande förändrats under åren 1979–2015.

Vad går det att lära sig genom att studera handböcker i skrivande under perioden 1979–2015? Forskning & Framsteg har mött Sofia Pulls, som nyligen har disputerat i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.

1 | Vad är det du har studerat?

– Jag har undersökt skrivande och skrivandets ideologi. Min avhandling är den första utförliga undersökningen av handböcker i litterärt skrivande som läromedel i skrivande för gymnasiet och för skrivarutbildningar.

2 | Hur har skrivandets ideologi förändrats?

–Under 1980-talet ses skrivandet främst som en kollektivistisk handling. Samhällsdeltagande och samhällspåverkan lyfts fram som viktiga aspekter av det skönlitterära skrivandet. Under 1990-talet handlar det i stället om att påverka det litterära fältet och att skriva för att man älskar litteraturen. Efter millennieskiftet blir det sedan vanligare att betona skrivandet som ett slags självhjälp och en individuell utveckling. 2010-talets skrivhandböcker är mer inriktade på att lyckas ekonomiskt som författare.

3 | Speglar dessa förändringar samhälleliga förändringar i stort?

– På ett sätt speglar de en samhällsutveckling från det kollektiva till det mer individualistiska. Samtidigt beskrivs ibland skrivandet, i senare handböcker, som ett slags motpol till samhällsutvecklingen, där det betraktas som en möjlighet till fördjupning utan krav på nytta.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor