Nät-kbt hjälper unga med social ångest

Social ångest orsakar stort lidande och begränsar livet för barn och unga, och för deras familjer. Nu visar forskare vid Karolinska institutet att internet-kbt fungerar bra.

Publicerad

Det är viktigt att barn och unga med social ångest får hjälp så tidigt som möjligt. Men kbt via internet kan fler få hjälp av psykologer.
Bild: Getty images

Social ångest debuterar oftast innan femton års ålder och innebär en stark och ihållande rädsla för att bli granskad eller bedömd i sociala sammanhang. Kognitiv beteendeterapi, kbt, har tidigare visat sig hjälpa.

– Men eftersom tillgången till psykologer som kan ge behandling ansikte mot ansikte är begränsad ville vi undersöka hur internet-kbt fungerar, säger Martina Nordh, legitimerad psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet, och studiens förstaförfattare.

Det är viktigt att sätta in effektiv behandling så snart som möjligt för att problemen inte ska bita sig fast och bli kroniska.

– Barn och unga riskerar annars att bli isolerade då de inte mäktar med att umgås med kompisar. De riskerar också att få sämre omdömen i skolan då de inte törs visa vad de kan på lektionerna eller hålla presentationer. Och i vuxen ålder är social ångest kopplad till ökad risk för alkoholberoende, svårigheter att klara av arbetet och social isolering, säger Martina Nordh.

Jämfördes med aktiv stödbehandling

Studien genomfördes 2017–2020 och omfattade 103 deltagare mellan 10 och 17 år och deras föräldrar. Deltagarna lottades till att antingen få internet-kbt, ikbt, eller så kallad internet-stödbehandling.

I båda fallen arbetar deltagarna i tio veckor med uppgifter på datorn, under handledning av psykolog. De får även tre 20–30 minuters video-möten med psykolog. De som lottats till ikbt får dessutom uppgifter och verktyg för att utmana sina rädslor. 

Martina Nordh
Bild: Stefan Zimmermann

Att jämföra med internet-stödbehandling kallar Martina Nordh för att ha en ”aktiv kontrollgrupp”. Forskarna kan då bättre bedöma effekten av ikbt än då metoden jämförs med en passiv kontrollgrupp som bara står på väntelista. 

Tydligt minskade symtom med ikbt

Som mått på effekten fick barn och föräldrar skatta symtom på social ångest och depression, som är vanligt vid social ångest. Dessutom skattades funktion i vardagen. Efter avslutad behandling och tre månader efteråt bedömde också externa psykologer deltagarnas grad av symtom.

Skattningarna från barn och föräldrar visade att ikbt tydligt minskat den sociala ångesten och depressionssymtomen, och att deltagarnas funktion i vardagen hade ökat mer än för dem i internet-stödbehandlingen.

– De externa psykologernas bedömningar visade också att ikbt gav stor effekt, medan effekten för dem som fått kontrollbehandlingen var medelstor. Majoriteten av deltagarna som fått ikbt var nöjda, det gällde både barn och föräldrar, säger Martina Nordh.

Uppföljning efter ett år

I studien analyserades även kostnadseffektivitet. Ikbt bidrog till sänkta kostnader genom minskade behov av läkemedel och ökad produktivitet i skolan.

En begränsning i studien är att barn med autismspektrumdiagnos inte inkluderats.

– Så vi vet inte om denna grupp, som ofta också har social ångest, kan ha nytta av behandlingen, säger Martina Nordh.

Resultaten publicerades i JAMA Psychiatry.

Forskarna ska nu som uppföljning se hur resultaten står sig ett år efter avslutad behandling. De vill också zooma in på sina data för att undersöka hur ikbt fungerar för olika grupper.

– Vi vill se om ikbt var särskilt effektivt i vissa åldrar, och hur det ser ut för de som samtidigt har en depressionsdiagnos, exemplifierar hon. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Frigör dyrbar psykologtid

Den forskargrupp hon ingår i har sedan 2011 utformat ikbt-behandlingar för barn och unga och utvärderat dem vetenskapligt, exempelvis vid olika ångesttillstånd. Arbetet har bidragit till att Region Stockholm i dag använder ikbt för att behandla barn och unga med olika diagnoser (se ruta). 

Ikbt för barn och unga

• Ikbt – kognitiv beteendeterapi via nätet.

• I Region Stockholm är ikbt en etablerad behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin. Behandlingen ges för ångest, tvångssyndrom samt funktionella mag- tarmproblem vid irritable bowel syndrom, IBS.

Nyligen publicerade forskargruppen en studie om effekten av ikbt vid tvångssyndrom. 152 barn fick där kbt-behandling, varav hälften fick börja med ikbt. De i denna grupp som inte fick tillräcklig effekt erbjöds i steg två traditionell kbt. Resultaten visade att de som fått ikbt blev lika hjälpta som de som direkt fått traditionell kbt. Psykologerna ägnade 9 timmar per deltagare vid ikbt, jämfört med 14 timmar för vanlig kbt.

– Det visar att ikbt har en viktig roll för att frigöra resurser så att behandling ansikte mot ansikte kan ges till de patienter som behöver mer stöd eller har mer komplexa problem, säger Martina Nordh.

Dessa resultat publicerades i JAMA.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor