Premium

För mycket eller för lite styrning?

Publicerad

En av de mer förvirrande aspekterna i modern samhällsdebatt är huruvida politikerna styr för mycket eller för lite. I samma andetag som det talas om politiska utnämningar, politiserad forskning och regleringsklåfingrighet beklagas att politikerna inte gör något åt ekonomin, skolan och brottsligheten. En sak är klar: under senare år har tilltron till politikers förmåga att styra samhällen minskat i samma takt som politikerna själva delegerat sin rätt att styra till andra instanser. Denna fragmentering leder samtidigt till frustration.I en nyutgiven antologi från SNS förlag, Bortom den starka statens politik, försöker bland annat Bo Rothstein, som varit en av de främsta kritikerna mot politisering av forskningen, att reda ut förvirringen. Han talar om en ideologisk statsapparat som i allt mindre utsträckning styr med hårda instrument såsom lagar, och i stället ägnar sig åt opinionsbildning och ideologiproduktion. Exempel som nämns är de många nya ombudsmännen och myndigheter såsom Glesbygdsverket och Folkhälsoinstitutet. Rothstein ser detta som ett politiskt problem: opinioner och idéer borde vara partiers och folkrörelsers uppgift, inte statliga myndigheters. Han ser en spännande koppling mellan partiernas tillbakagång och de statliga myndigheternas ideologisering – myndigheterna har tagit över partiernas opinionsbildande roll och den som idag vill påverka gör karriär inom statliga verk snarare än partier. Den öppna svenska staten är med andra ord lite väl öppen.Å andra sidan kan man undra om staten inte ägnade sig åt ideologiproduktion tidigare också. Definitivt gäller det på skolområdet som var och en vet som har läst Herbert Tingstens klassiska studie Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda. Skillnaden är kanske att staten inte längre får stå oemotsagd, och framför allt att den inte längre är enhetlig. Rothstein illustrerar detta genom att tala om byråkratiernas ideologiska kamp mot varandra när det gällde kvinnosynen i Folkhälsoinstitutets omtalade broschyr Leva ihop. Att inte kunna identifiera vem som verkligen styr är frustrerande, men kanske något vi får leva med i framtiden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor